Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/06/2002 pub. 11/02/2003 numac 2002015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2002023110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis , van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003009118 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treedt op 20 februari 2003, is aan Mevr. Bellefontaine, M., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Brussel. Bij koninklijk besluit van 30 januari 2003, is Mevr. Gala, M., onderzoeksrechter in de rechtban type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003009119 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2002, is aan de heer Hiltrop, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrond Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep van nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003022099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 januari 2003 wordt met ingang van 1 juli 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur ver Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003022105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003022114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels van menselijke oorsprong alsook betreffende de banken voor weefsels van menselijke oorsprong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 12 november 2002, wordt de heer Boxus, Bernard, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 1 - Directie te Namen van de Regie Bij ministerieel besluit van 28 november 2002, wordt de heer Bernard, Thierry, tot vast ambtena(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2003, wordt Mevr. Salden, Anja, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten, Directie te Leuven van de Regie der Bij ministerieel besluit van 24 januari 2003, wordt de heer Saevels, Benjamin, tot vast ambtenaar b(...) type ministerieel besluit prom. 20/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003027058 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003027057 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 20/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003027084 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003035188 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de integratie van kraamcentra binnen diensten voor gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende financiële bepalingen inzake uitgaven voor werkingskosten van de comités voor bijzondere jeugdzorg, de bemiddelingscommissies voor bijzondere jeugdbijstand, de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken en de regionale diensten van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand en inzake uitgaven voor de preventiewerking van de comités voor bijzondere jeugdzorg en de regionale preventiewerking van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003200054 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003200079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering over de beheerswijze van de financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief nr. 18 betreffende de beperking van het aantal parkeerplaatsen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003200077 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 november 2002 in zake de n.v. Ziegler tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Vormt de wet houdende goedkeuring van de Europese Akte een schending van de artikelen 10 en 11 va(...)

document

type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Kwaliteit en Veiligheid » van de FOD Economie Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 februari 2003 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar n(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 februari 2003 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Controle en Bemiddeling » van de FOD Economie Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 februari 2003 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar n(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 februari 2003 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Sectorale bevoegdheden » van de FOD Economie Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 februari 2003 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nu(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 februari 2003 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003002034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Instellingen en Bevolking » van de FOD Binnenlandse Zaken Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 februari 2003 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 februari 2003 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003020038 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 12 februari 2003, om 14 uur 1. Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en 2. Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regerin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Gecontingenteerde eretekens. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 : Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer DE Toneelspeler - Kunstenaar Lyrische beroepszanger. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Gecontingenteerde eretekens. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 : Wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De Beroepsmuzikant te QUEVAUCAMPS. Hij neemt rang in de orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Gecontingenteerde eretekens. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 : Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer HUY Kunstschilder. Hij neemt rang in de orde in op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029515 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Provinciaal. - Gemeentelijk. - Vrij gesubsidieerd Secundair Onderwijs. - Jubileum 75 e verjaardag. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt b de heer Paree, Philippe Albert, Secretaris bij de « Association royale des Anciens Elèves de l'Inst(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029516 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Provinciaal. - Gemeentelijk. - Vrij gesubsidieerd Secundair Onderwijs. - Jubileum 75 e verjaardag. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 worden De heer Bouchat, Raoul Joseph Marie Edouard, Erevoorzitter bij de « Association royale des Anciens (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029592 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Gecontingenteerde eretekens. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer DUVIVIER, Hij zal op deze dag rang in de orde innemen. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029593 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Gecontingenteerde eretekens. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2002 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer GLACE Oscar Hij zal op deze dag rang in de orde innemen. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029591 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2002 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer FIEVET, Alfred, Bestuurder bij de &q Ranginneming op 8 april 2002. De in artikel 1 vermelde persoon zal rang in de orde innemen op de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002029590 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2002 wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer CAUVIN, André Victor Philémon, Cineast e Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij zal rang in de orde innemen op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2002031540 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 is, met ingang van de tegenover haar naam vermelde datum, benoemd : Kroonorde Ridder Mevr. Catherine de SCHIETERE de LOPHEM, geboren de 21 mei 1942, Bij koninklijk besluit van 29 september 2002 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermeld(...)

document

type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003020036 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 11 februari 2003, om 9 u. 45 m. (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Interpellatie van Mevr. Béatrice Fraiteur (F) tot(...) Toegevoegde interpellatie van mevr. Adelheid Byttebier (N) betreffende "de oproep tot offertes(...) type document prom. -- pub. 11/02/2003 numac 2003020037 bron belgische senaat Commissievergaderingen Bijeenroepingen Week van dinsdag 10 tot vrijdag 14 februari 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 11 februari 2003 Te 10 uur : Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden. O Te 10 u. 15 m. : Financiën en Economische Aangelegenheden. Te 14 uur : Buitenlandse Betrekki(...)
^