Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203205
pub.
20/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/03/2014203205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, artikel 20;

Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, artikelen 34, 34bis en 43, § 2, tweede lid, 15°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het advies CD-12e07-CWaPE-380 van de « CWaPE » van 9 mei 2012;

Gelet op het advies Nr. 5-2012 van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 2 mei 2012;

Gelet op het advies A.1069 van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 10 mei 2012;

Gelet op het advies CWEDD/12/AV.524 van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) van 8 mei 2012;

Gelet op het advies nr. 55.204/4 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister die voor het energiebeleid bevoegd is;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.In artikel 7, § 1, 9°, van het besluit van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200755 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008200708 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « op basis van de gemiddelde prijs van de groene certificaten van de vorige vier kwartalen zoals bekendgemaakt door de "CWaPE", vermenigvuldigd met de geleverde hoeveelheid elektriciteit ».

Art. 2.Hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een afdeling 3 die een artikel 14bis inhoudt, luidend als volgt : « Afdeling 3 - Industriële levering van meer dan 20 GWu per jaar en autoproductie van groene elektriciteit

Art. 14bis.§ 1. De leveranciers stemmen erin toe om een hoeveelheid groene certificaten te ontvangen die overeenstemt met een deel of het geheel van het quotum dat toepasselijk is op de geleverde hoeveelheid elektriciteit van elke eindafnemer wiens verbruik hoger is dan GWu elektrische energie per jaar en per leveringsovereenkomst, en die te kennen gegeven heeft dat hij ervoor kiest om de certificaten rechtstreeks aan zijn leverancier af te geven.

De leveranciers stemmen erin toe om een hoeveelheid groene certificaten te ontvangen die overeenstemt met een deel of het geheel van het quotum dat toepasselijk is op de geleverde hoeveelheid elektriciteit van elke eindafnemer die rechtstreeks of via een federatie met het Waalse Gewest een overeenkomst heeft gesloten ter verbetering van zijn energie-efficiëntie, op korte, middellange en lange termijn, die groene elektriciteit voor zijn eigen behoeften produceert en die te kennen gegeven heeft dat hij ervoor kiest om de certificaten rechtstreeks aan zijn leverancier af te geven.

De keuze bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt gemaakt onder de volgende voorwaarden : 1° desgevallend vermeldt de afnemer bij het sluiten van de leveringsovereenkomst de hoeveelheid groene certificaten die overeenstemt met een deel of het geheel van de geleverde hoeveelheid elektriciteit die hij wenst zelf rechtstreeks aan de leverancier af te geven;2° de afnemer kan tijdens de uitvoering van de leveringsovereenkomst de leverancier ook bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst kennis geven van de hoeveelheid groene certificaten die overeenstemt met een deel of het geheel van de geleverde hoeveelheid elektriciteit die hij wenst zelf rechtstreeks aan hem af te geven;3° de afnemer geeft de hoeveelheid groene certificaten die overeenstemt met de hoeveelheid elektriciteit die gedurende minstens acht opeenvolgende kwartalen is geleverd zelf rechtstreeks aan de leverancier af volgens de modaliteiten waarin de leveringsovereenkomst voorziet en onverminderd de openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de leverancier;4° de leverancier koopt en factureert aan de afnemer alleen de hoeveelheid groene certificaten die niet rechtstreeks door de afnemer aan hem wordt afgegeven. In het geval bedoeld in het derde lid, 2°, worden de groene certificaten door de afnemer aan de leverancier afgegeven ten vroegste na afloop van een termijn van vier volle kwartalen die ingaat op 1 januari, april, juli of oktober die volgt op de kennisgeving. § 2. Overeenkomstig paragraaf 1 passen de leveranciers de betrokken leveringsovereenkomsten aan die in uitvoering zijn op de datum van inwerkingtreding van dit artikel. ».

Art. 3.In artikel 24ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « Krachtens besluit van de Minister genomen na advies van de CWaPE, kan de producent van groene elektriciteit » vervangen door de woorden « De producent van groene elektriciteit kan »;2° de paragrafen 2 en 3 worden opgeheven.

Art. 4.De artikelen 24quater, 24septies en 24octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009, worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 24sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, wordt aangevuld met volgend lid : « In afwijking van het eerste en het tweede lid geniet de groene producent wiens recht op het verkrijgen van groene certificaten na 30 juni 2014 geopend wordt, op gewoon verzoek de aankoopgarantie voor de groene certificaten die hij in bezit heeft. ». HOOFDSTUK II. - Inwerkingtredings- en slotbepaling

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^