Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 maart 2006
gepubliceerd op 27 april 2006

Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201391
pub.
27/04/2006
prom.
30/03/2006
ELI
eli/besluit/2006/03/30/2006201391/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 MAART 2006. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 31 december 1983, 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari 1999, 19 maart 1999, 5 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, bij de decreten van de Vlaamse Raad van 27 juli 1996, 15 juli 1997, 14 juli 1998, 18 mei 1999 en bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 14 november 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2002 en 18 december 2003 en bij het programmadecreet van 3 februari 2005, inzonderheid op de artikelen 34 en 43, § 2, tweede lid, 19°;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2003 en bij het programmadecreet van 3 februari 2005, inzonderheid op de artikelen 32, 33 en 37;

Gelet op het besluit van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de besluiten van 4 december 2003 en 9 december 2004;

Gelet op het advies CD-5i06-CWaPE-102 van de CWaPE (Waalse Energiecommissie) van 13 september 2005;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 21 september 2005;

Gelet op het advies 39.620/4 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/82/EG, inzonderheid artikel 3 ervan, wordt, overeenkomstig artikel 30, § 3, ervan, bij dit besluit omgezet wat de bevoegdheden van het Waalse Gewest betreft.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "decreet" : het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;2° "administratie" : de Afdeling Energie van het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie;3° "Commissie" : de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking van de gaslevering en van de minimale elektriciteitslevering, ingesteld bij artikel 46 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;4° "schuldbemiddelaar" : de instellingen erkend krachtens het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling en de schuldbemiddelaars bedoeld in artikel 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek;5° "Energiefonds" : fonds bedoeld in artikel 37 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;6° "residentiële afnemer" : afnemer wiens elektriciteitsverbruik hoofdzakelijk voor huishoudelijk gebruik dient;7° "budgetmeter" : elektriciteitsmeter die de voorafbetaling van het energieverbruik via een oplaadbare kaart (of elk gelijkwaardig systeem) mogelijk maakt;8° "technisch reglement voor het beheer van het plaatselijke vervoersnet" : besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende het technisch reglement voor het beheer van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet in het Waalse Gewest en de toegang daartoe;9° "technisch reglement voor het beheer van de distributienetten" : besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest, alsook de toegang daartoe;10° "NACE-BEL-code" : nomenclatuur van de activiteiten die het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft opgemaakt in een geharmoniseerd Europees kader en die opgelegd is bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen; 11° "EAN-code" : uniek numeriek veld van 18 posities voor de eenduidige identificatie van een toegangspunt (European Article Number);12° "toegangsregister" : register bedoeld in artikel 2, 57°, van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten en de toegang daartoe;13° "tariefvoorstel" : voorstel bedoeld in artikel 1, 13°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit. HOOFDSTUK II. - Openbare dienstverplichtingen voor leveranciers Afdeling 1. - Regelmaat, kwaliteit en facturering van de leveringen

Art. 3.De leverancier is verplicht binnen tien werkdagen in te gaan op elke leveringsaanvraag ingediend door een afnemer en hem een voorstel van leveringscontract over te leggen. Als het gaat om een residentiële afnemer, bevat het contractvoorstel alle bepalingen betreffende de beschermde afnemers, de budgetmeter, al dan niet met vermogensbegrenzer, en de procedure bij wanbetaling.

Art. 4.§ 1. Het leveringscontract vermeldt hoe dan ook de volgende gegevens : a) de handelsnaam en de maatschappelijke zetel van de leverancier;b) de identiteit en het adres van de beheerder van het net waarop de eindafnemer aangesloten is;c) het EAN-nummer voor de identificatie van bedoeld toegangspunt;d) de verstrekte diensten alsook, desgevallend, de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten en de termijn die nodig is voor de oorspronkelijke aansluiting;e) de datum van inwerkingtreding van het contract;f) de duur van het contract, de voorwaarden voor de verlenging en de opzegging ervan;g) de eenheidsprijzen, op de datum van inwerkingtreding van het contract, van de verschillende componenten van de levering waarop de factuur slaat, overeenkomstig artikel 7;h) de eventuele formule van indexering van de prijs per kWu die van toepassing zal zijn tijdens de looptijd van het contract en de waarde van de indexeringsparameters bij de inwerkingtreding ervan;i) de middelen ter verstrekking van geactualiseerde informatie over de indexeringsparameters, de toepasbare tarieven en de heffingen, bijdragen en toeslagen;j) de compensaties en terugbetalingsformules die eventueel toepasselijk zijn in de gevallen waarin de kwaliteitsniveaus van de diensten die in het contract vastliggen niet gehaald worden;k) de modaliteiten voor de betaling van de facturen;l) de bepalingen van toepassing bij wanbetaling;m) de procedure voor de regeling van geschillen. § 2. De gegevens bedoeld in § 1 worden verstrekt voordat het contract gesloten wordt, hetzij rechtstreeks met de leverancier of via een tussenpersoon. § 3. De eindafnemer wordt uiterlijk twee maanden vóór de inwerkingtreding van het contract in kennis gesteld van elke wijziging in de contractuele voorwaarden. Deze kennisgeving vermeldt de voorwaarden van opzegging van het contract. § 4. Elke eindafnemer is vrij een contract op te zeggen als hij niet instemt met de nieuwe voorwaarden waarvan zijn elektriciteitsleverancier hem kennis geeft. § 5. De leverancier geeft de « CWaPE » kennis van zijn type-leveringscontract en van elke wijziging die het ondergaat. Geen enkel type-contract kan in werking treden zonder voorafgaande kennisgeving ervan aan de « CWaPE ». § 6. De bepalingen van de §§ 1 tot 5 zijn niet toepasselijk op de distributienetbeheerders als ze krachtens dit besluit leverancier van een eindafnemer zijn.

Art. 5.§ 1. De leverancier zorgt voor de ononderbroken levering van elektrische energie aan zijn eindafnemers in de gevraagde hoeveelheden. § 2. Om te voldoen aan de verplichting bedoeld in § 1 moet de leverancier desgevallend de nodige hoeveelheid elektriciteit kopen die overeenstemt met het verbruik van zijn eindafnemers.

Op verzoek van zijn eindafnemers sluit hij met de betrokken netbeheerders de contracten omschreven in de technische reglementen betreffende het beheer van de plaatselijke vervoersnetten en de distributienetten voor de toegang tot die netten en het gebruik ervan.

Art. 6.De leverancier is verplicht onder niet-discriminerende voorwaarden te leveren aan elke residentiële afnemer die erom vraagt, onverminderd de bepalingen van artikel 28.

Elk verschil van behandeling dat niet redelijk gerechtvaardigd is, o.a. op grond van het statuut, het inkomensniveau of de verblijfplaats, wordt als discriminerend beschouwd in de zin van het vorige lid.

Als redelijk gerechtvaardigd verschil van behandeling wordt beschouwd het feit dat een leverancier in zijn contractvoorstel rekening houdt met de gelopen risico's wanneer een afnemer die een contract met hem wenst te sluiten buitengewone risico's vertoont.

Art. 7.§ 1.De facturen vermelden, desgevallend in een bijlage, hoe dan ook de volgende gegevens : 1° het EAN-nummer van het toegangspunt;2° de periode waarop de afrekening slaat;3° de betalingstermijn en de vervaldatum ervan;4° het aantal kWu verbruikt gedurende bedoelde periode, desgevallend per uurschijf;5° de prijs per geleverde kW/kWu, excl.BTW, desgevallend per uurschijf; 6° de waarde van de eventuele indexeringsparameters;7° de prijs per kWu en de totale heffing voor de toegang tot het vervoersnet, excl.BTW; 8° de prijs per kWu en de totale heffing voor de toegang tot het distributienet, excl.BTW; 9° de gefactureerde prijs per kWu en totaalprijs, desgevallend voor de groene certificaten, excl.BTW; 10° het bedrag per kWu en het totaalbedrag van elk van de federale en gewestelijke heffingen, toeslagen en bijdragen die op de leveringsprijs drukken, excl.BTW; 11° de totaalprijs per kWu (met inbegrip van de elementen bedoeld in 5°, 7°, 8°, 9° en 10°), excl.BTW; 12° het globale factuurbedrag, excl.BTW; 13° de kosten van de administratieve procedure bij laattijdige betaling, alsook het adres en verdere gegevens betreffende van de dienst geschillen;12° het telefoonnummer van de dienst waarmee doorlopend contact kan worden opgenomen in geval van storing te wijten aan een technisch probleem op het netwerk. § 2. In afwijking van § 1 vermelden de facturen die betrekking hebben op periodieke voorschotten hoe dan ook de volgende gegevens : 1° het EAN-nummer van het toegangspunt;2° de periode waarop de afrekening slaat;3° de betalingstermijn en de vervaldatum ervan;4° het globale factuurbedrag, excl.BTW; 5° de kosten van de administratieve procedure bij laattijdige betaling, alsook het adres en verdere gegevens betreffende van de dienst geschillen;12° het telefoonnummer van de dienst waarmee doorlopend contact kan worden opgenomen in geval van storing te wijten aan een technisch probleem op het netwerk.

Art. 8.Als de leverancier een residentiële afnemer bevoorraadt met een systeem van oplaadbare kaarten die via het in artikel 17 bedoelde systeem opgeladen kunnen worden, verschaft hij hem een lijst van de punten waar de oplaadbare kaart verkocht en geladen wordt, vermeldt hij de oplaadmodaliteiten en verzoekt hij de afnemer erom contact op te nemen met de diensten van de betrokken netbeheerder voor de aflevering, formattering of wijzigingen van de kaarten.

Art. 9.Overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling kan de leverancier de netbeheerder erom verzoeken de levering op te schorten als er bewezen kan worden dat een afnemer fraude gepleegd heeft.

De levering kan opgeschort worden zolang de toestand niet geregulariseerd is, met inbegrip van de terugbetaling van de eventuele schuld resulterend uit de fraude, van de kosten veroorzaakt door de opschorting en het herstel van de levering.

Art. 10.Overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling geeft de leverancier de netbeheerder kennis van de datum van stopzetting van elk leveringscontract, met inachtneming van een opzegtermijn van minimum één maand. Afdeling 2. - Voorlichting en bewustmaking inzake rationeel

energiegebruik en hernieuwbare energieën

Art. 11.§ 1.De leverancier maakt voor elke eindafnemer minstens één keer per jaar een samenvattende balans op. Deze balans dient om de afnemer een middel te verschaffen voor de analyse van het energieverbruik. Voor afnemers van wie het verbruik jaarlijks wordt gemeten, wordt de samenvattende balans samen met de jaarlijkse factuur opgestuurd en vermeldt ze het verbruik van de twaalf maanden vóór de meting.

Voor afnemers van wie het verbruik maandelijks wordt gemeten, wordt de samenvattende balans samen met de jaarlijkse regularisatiefactuur opgestuurd en vermeldt ze het verbruik van de twaalf laatste maanden. § 2. Voorzover ze niet voorkomen in de documenten gevoegd bij de factuur die naar de eindafnemer gestuurd wordt, vermeldt de samenvattende balans de volgende gegevens : 1° de verbruiken, de periode waarop ze slaan, alsook de globale gemiddelde prijs per kWu, alle taksen, heffingen, toeslagen en bijdragen inbegrepen, verbruikt in de loop van de periode van twaalf maanden vóór de meting, overeenkomstig § 1, alsook in de loop van de twee voorafgaande perioden van twaalf maanden, voorzover bedoelde leverancier daadwerkelijk geleverd heeft aan de eindafnemer; 2° voor de afnemers die aangesloten zijn op het laagspanningsnet, het gemiddelde verbruik van een standaardafnemer dat overeenstemt met een specifieke curve van belasting, zoals bepaald door de « CWaPE », weergegeven d.m.v. grafieken met vermelding van de positie van de eindafnemer; 3° de primaire energiebronnen die jaarlijks gebruikt worden voor de productie van de geleverde elektriciteit, weergegeven d.m.v. grafieken of percentages; 4° de verwijzing naar publicaties, desgevallend elektronisch, waarin het publiek informatie kan vinden over milieu-effecten, tenminste wat betreft emissies van kooldioxide en hoeveelheden radioactieve afval voortkomend uit de productie van elektriciteit vanaf het geheel van de energiebronnen gebruikt door de leverancier tijdens het afgelopen jaar. § 3. De methode voor de bepaling van de primaire energiebronnen bedoeld in § 2, 3°, wordt nader bepaald door de Minister, na advies van de « CWaPE ». § 4. De op federale of gewestelijke basis verspreide heffingen, toeslagen en bijdragen geïnd door de overheden, excl. btw, en de wettelijke bewoording ervan staan vermeld in de samenvattende balans. § 5. Het model van de door elke leverancier overgemaakte samenvattende balans wordt goedgekeurd door de « CWaPE ».

Art. 12.Na advies van de « CWaPE » bepaalt de Minister de bijkomende gegevens die vermeld moeten worden op de documenten bedoeld in de artikelen 7 en 11.

Art. 13.De leveranciers zijn ertoe gehouden : 1° samen met de in artikel 7 bedoelde facturen elk van de Minister bepaald document te verspreiden dat rationeel energiegebruik of energiemarktliberalisering betreft;2° elke premie toe te kennen met het oog op de bevordering van rationeel energiegebruik of het gebruik van hernieuwbare energieën, overeenkomstig het actieprogramma bedoeld in artikel 37 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt. De Minister bepaalt de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van de premie bedoeld in het eerste lid, 2°.

Art. 14.De terugbetaling van de premies bedoeld in artikel 13, eerste lid, 2°, is voor rekening van het Energiefonds. HOOFDSTUK III. - Openbare dienstverplichtingen van de netbeheerders Afdeling 1. - Veiligheid, regelmaat en kwaliteit van de levering

Art. 15.De netbeheerder is verplicht in te gaan op elke aansluitingsaanvraag overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen voor het beheer van het plaatselijke vervoersnet en van de distributienetten.

Art. 16.§ 1. De distributienetbeheerder plaatst binnen dertig dagen na de aanvraag een budgetmeter bij de op laagspanning aangesloten residentiële afnemer die erom verzoekt, rechtstreeks of via zijn leverancier.

De netbeheerder geeft de leverancier desgevallend kennis van de opmeting die uitgevoerd werd bij de plaatsing van de budgetmeter. § 2. De kost van de budgetmeter is voor rekening van de netbeheerder, die er de eigenaar van is. § 3. De kosten van de plaatsing van de budgetmeter zijn voor rekening van de afnemer. § 4. De afnemer kan de kosten bedoeld in de vorige paragraaf contant of in schijven betalen.

Als de afnemer in schijven wenst te betalen, stuurt de netbeheerder hem een factuur die vergezeld gaat van een afbetalingsplan. De duur en de modaliteiten van dat afbetalingsplan worden door de Minister vastgelegd op voorstel van de « CWaPE ».

Art. 17.§ 1. De netbeheerders zijn in samenspraak met de « CWaPE » en de leveranciers verantwoordelijk voor het ontwerpen, de tenuitvoerlegging en de exploitatie van een gemeenschappelijk systeem voor de bevoorrading van de budgetmeter. Dat systeem kan ingeschakeld worden op het gezamenlijke grondgebied en maakt, tenminste tijdens de werkuren, het heropladen van de budgetmeter mogelijk in elke gemeente vanaf uiterlijk 1 januari 2007.

Na één jaar werking en na evaluatie zorgen de netbeheerders voor de aanpassing van het aantal punten van terbeschikkingstelling van dat systeem om het hoofd te bieden aan het daadwerkelijk vastgestelde aantal opladingen. § 2. Zolang het in § 1 bedoelde systeem niet geïnstalleerd is, zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat elk lokaal dat toegankelijk is voor het publiek en dat minstens over één bevoorradingspunt voor het budgetsysteem beschikt, tenminste gedurende de werkuren toegankelijk is.

Art. 18.§ 1. Overeenkomstig de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen voert de netbeheerder de taken en verplichtingen uit die hem krachtens het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan ten laste vallen om de eindafnemers die aangesloten zijn op het netwerk dat hij beheert, een ononderbroken levering en een kwaliteitsniveau van de geleverde energie te waarborgen, behalve overmacht, overeenkomstig de specificaties vermeld in de technische reglementen voor het beheer van de plaatselijke vervoersnetten en de distributienetten. § 2. In geval van geprogrammeerde onderbreking geeft de netbeheerder de betrokken afnemers kennis van de vermoedelijke duur en het tijdstip van de onderbreking, met inachtneming van de termijnen waarin het technisch reglement betreffende het beheer van de plaatselijke vervoersnetten en de distributienetten voorziet.

Elke onderbreking van de bevoorrading die te wijten is aan een technisch probleem op het net wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Te dien einde beschikt de netbeheerder over technische ploegen die binnen 2 uur kunnen ingrijpen, behalve overmacht.

Behalve overmacht is de netbeheerder verantwoordelijk voor het integrale herstel van alle schade die door zijn schuld of bij gebrek aan voorzorg zijnentwege veroorzaakt wordt aan de installaties van de afnemer wegens storing van de spanning - voorzover het beheer van de spanning hen ten laste valt - of wegens ongewoon verlengde afsluiting t.a.v. de bepalingen van het technisch reglement en de overeenkomsten.

De « CWaPE » kan verzocht worden om een gemotiveerd advies in geval van abnormaal lange afsluiting. De « CWaPE » brengt haar gemotiveerd advies uit nadat ze de betrokken partijen heeft gehoord.

Art. 19.§ 1. De netbeheerder verstrekt de netgebruikers of elke door hen gemandateerde persoon de nodige informatie voor een vlotte toegang tot het net. § 2. Om de continuïteit van de levering te waarborgen en de eindafnemer daarbij in aanmerking te laten blijven komen, verstrekt de netbeheerder binnen hoogstens acht werkdagen de meetgegevens op grond waarvan een leverancier een prijsofferte voor de levering van elektrische energie aan een eindafnemer kan overleggen. De gegevens worden overgemaakt op verzoek van de eindafnemer of van elke door hem gemandateerde persoon.

De verstrekking van de gegevens bedoeld in de vorige paragraaf is het voorwerp van een tarifering die opgenomen wordt in de tariefvoorstellen van de netbeheerders. § 3. Bij wijze van overgangsmaatregel bedraagt de termijn bedoeld in § 2, eerste lid, zestien werkdagen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007.

Art. 20.Bij de aansluiting verschaft de netbeheerder de afnemer elk door de minister voorgeschreven document betreffende de maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik.

Art. 21.De netbeheerder kan de levering opschorten als er bewezen kan worden dat een afnemer gefraudeerd heeft. Hij informeert zo spoedig mogelijk de leverancier overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling.

De levering kan opgeschort worden zolang de toestand niet geregulariseerd is, met inbegrip van de terugbetaling van de eventuele schuld die uit de fraude resulteert, van de kosten veroorzaakt door de opschorting en het herstel van de levering.

Art. 22.Ingevolge de kennisgeving bedoeld in artikel 10 wijzigt de distributienetbeheerder de gegevens van het toegangsregister betreffende betrokken EAN-code.

Bij gebrek aan kennisgeving door een nieuwe leverancier voor die code vanaf de datum van stopzetting van het vorige leveringscontract laat hij onmiddellijk overgaan tot de onderbreking van de aansluiting. Afdeling 2. - Milieubescherming

Art. 23.In geval van aanvraag tot aansluiting van wederzijds exclusieve productie-installaties, o.a. wegens vermogensbegrenzingen, geeft de netbeheerder voorrang aan de installaties die groene elektriciteit produceren, overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen voor het beheer van het plaatselijke vervoersnet en van de distributienetten.

Art. 24.Om tegemoet te komen aan zijn eigen verbruik (behalve compensatie van verliezen op het net) of om in voorkomend geval te leveren aan de op zijn net aangesloten beschermde of gebonden afnemers, moet de netbeheerder de overtollige productie van de op zijn net aangesloten producenten van groene elektriciteit tegen de marktprijzen kopen. De marktprijs wordt aangepast naar gelang van het wisselvallige karakter van de productie en van de verbintenissen aangegaan inzake evenwicht.

Als de overtollige productie groter is dan de verbruikscapaciteiten bedoeld in het eerste lid, geeft de netbeheerder de leveranciers kennis daarvan. De leveranciers kopen de overtollige productie op naar rato van de elektriciteitshoeveelheden die ze leveren op het grondgebied van de netbeheerder waar de installaties van de betrokken producent(en) van groene elektriciteit gevestigd zijn.

Onder "overtollige productie" wordt verstaan de productie van elektriciteit waarvoor de producent van groene elektriciteit geen leveringscontract gesloten heeft met de netbeheerder, leverancier of tussenpersoon, of de productie van elektriciteit die de producent niet zelf verbruikt heeft. Afdeling 3. - Inzameling van gegevens

Art. 25.De netbeheerder bezorgt de « CWaPE » jaarlijks uiterlijk 31 maart onderstaande gegevens betreffende het afgelopen kalenderjaar.

Die gegevens worden elektronisch verstrekt aan de hand van het door de « CWaPE » afgeleverde formulier : 1° het aantal opnemingspunten en het globale verbruik op het hoogspanningsnet, verdeeld per activiteitensector overeenstemmend met de NACE-BEL-code (4 cijfers) of, bij gebreke daarvan, zoals bepaald door de Administratie;1° het aantal opnemingspunten en het geschatte globale verbruik op het laagspanningsnet, in voorkomend geval verdeeld tussen professionele en residentiële afnemers en, wat laatstgenoemden betreft, per type-afnemers overeenstemmend met de specifieke belastingcurven zoals bepaald door de « CWaPE »;3° de personalia (EAN-code en adres), ingedeeld in dalende volgorde van verbruik, van de eindafnemers aangesloten op het hoogspanningsnet, alsmede hun activiteitensector zoals bepaald in 1°;4° de kWu geïnjecteerd op het net door elke productie-installatie die er op aangesloten is;5° de kWh geïnjecteerd in en opgenomen van elk ander netwerk;6° het aantal afsluitingen op het hoog- en op het laagspanningsnet (per spanningsniveau), alsook de oorzaak, lokalisatie en duur ervan; De « CWaPE » maakt deze gegevens onmiddellijk over aan de Administratie. HOOFDSTUK IV. - Openbare dienstverplichtingen van sociale aard Afdeling 1. - Levering aan beschermde afnemers

Art. 26.Als de netbeheerder krachtens artikel 9 van het decreet aan een beschermde afnemer levert, wordt hij beschouwd als zijn leverancier.

Art. 27.§ 1. Als de afnemer beschermd is, geeft hij de leverancier schriftelijk kennis daarvan, eventueel door bemiddeling van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De beschermde afnemer laat zijn briefwisseling vergezeld gaan van alle nodige bewijsstukken.

Na advies van de « CWaPE » bepaalt de Minister het model van het aan de leverancier over te maken document. § 2. Voor de categorieën personen bedoeld in artikel 33, § 1, 3°, van het decreet, wordt de aanvraag om het statuut van beschermde afnemer te genieten om de vijf jaar hernieuwd. In dit geval wordt het document ingevuld door de instelling die de tegemoetkoming verleent.

Voor de overige categorieën personen bedoeld in artikel 33 van hetzelfde decreet wordt de aanvraag jaarlijks hernieuwd. In dit geval wordt het document ingevuld hetzij door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hetzij door de schuldbemiddelaar. § 3. De afnemer verwittigt de leverancier schriftelijk binnen vijftien dagen na het verlies van zijn hoedanigheid van beschermde afnemer.

Art. 28.In afwijking van artikel 6, eerste lid, is een leverancier, met uitzondering van een distributienetbeheerder, niet gehouden tot levering aan een beschermde afnemer die geen overeenkomst gevonden zou hebben m.b.t. de betaling van de schuld die hij ingevolge de gewaarborgde minimumlevering heeft aangegaan. Deze afwijking geldt niet voor de afnemers van wie de schuld i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering door de Commissie vernietigd werd overeenkomstig het besluit genomen ter uitvoering van artikel 46 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt. Afdeling 2. - Procedure van toepassing op residentiële afnemers bij

wanbetaling

Art. 29.§ 1. Als de afnemer het bedrag van de factuur niet heeft betaald binnen de voorgeschreven termijn, stuurt de leverancier een herinneringsbrief waarin de volgende gegevens voorkomen : 1° de nieuwe betalingstermijn (minstens tien dagen), alsook het adres en verdere gegevens betreffende de dienst die bevoegd is om een betalingsplan op te stellen;2° de mogelijkheid om een beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkende schuldbemiddelaar, alsook het adres en verdere gegevens betreffende die instellingen;3° de mogelijkheid om de netbeheerder erom te verzoeken een budgetmeter te plaatsen of, als het gaat om een residentiële afnemer, een budgetmeter met een vermogensbegrenzer;4° de gevolgde procedure als de afnemer geen oplossing heeft voor de betaling van bedoelde factuur;die procedure voorziet in de mededeling van zijn naam aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, behoudens uitdrukkelijke weigering zijnentwege.

De herinneringsbrief vermeldt eveneens uitdrukkelijk de modaliteiten die van toepassing zijn op de beschermde afnemer, o.a. de voorwaarden waaronder de netbeheerder de plaatsing van de budgetmeter met vermogensbegrenzer voor zijn rekening neemt. § 2. De type herinneringsbrief bedoeld in § 1 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de « CWaPE », die over dertig werkdagen beschikt om zich uit te spreken.

Art. 30.Als de afnemer op de vervaldatum die vermeld staat in de in artikel 29 bedoelde herinneringsbrief : 1° hetzij het bedrag van de factuur niet heeft betaald;2° hetzij niet heeft verzocht om de plaatsing van een budgetmeter;3° hetzij geen betalingsplan is overeengekomen met de bevoegde dienst van de leverancier;4° hetzij de leverancier niet op de hoogte heeft gebracht, op grond van een attest van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van de erkende dienst voor schuldbemiddeling, van de onderhandelingen gevoerd om een afbetalingsplan overeen te komen, stuurt de leverancier hem een aangetekende aanmaning. In dat schrijven wordt hij erop gewezen dat hij tot wanbetaler zal worden verklaard als hij geen oplossing voorstelt binnen vijftien dagen na verzending van de aanmaning, en dat ambtshalve een budgetmeter bij hem geplaatst zal worden. Afdeling 3. - Wanbetaling van een residentiële afnemer en plaatsing

van de budgetmeter

Art. 31.§ 1. Als een afnemer tot wanbetaler verklaard wordt, richt de leverancier aan de netbeheerder een verzoek tot plaatsing van een budgetmeter bij bedoelde afnemer, overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling. Als het gaat om een beschermde afnemer, voegt de leverancier de in artikel 27 bedoelde documenten bij. § 2. Op dezelfde datum richt de leverancier een afschrift van het verzoek aan de afnemer en wijst hij hem erop dat zijn personalia overgemaakt zullen worden aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, behalve als hij de leverancier binnen vijf dagen laat weten dat hij zich daartegen verzet. § 3. Behoudens verzet van de afnemer, maakt de leverancier zijn personalia binnen tien dagen na het verzoek tot plaatsing van de budgetmeter over aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 4. Als de wanbetaler de plaatsing van de budgetmeter overeenkomstig de in het vorige artikel bedoelde procedure weigert of hindert, wordt zijn elektriciteitslevering door de netbeheerder opgeschort op verzoek van de leverancier.

In dat geval worden de kosten van de opschorting en van het latere herstel van de levering door de afnemer gedragen. § 5. De Minister bepaalt de procedure voor de plaatsing van de budgetmeter.

Art. 32.Als de afnemer bedoeld in de artikelen 29 tot 31 een beschermde afnemer is, wordt de budgetmeter van een vermogensbegrenzer voorzien.

Art. 33.§ 1. Als een afnemer die over een budgetmeter beschikt waarvan het voorafbetalingssysteem gedesactiveerd is tot wanbetaler verklaard wordt, gelast de leverancier de netbeheerder, overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling, de parameters van de oplaadbare kaart van de afnemer, of elk ander gelijkwaardig systeem, binnen vijftien dagen te laten wijzigen, om het voorafbetalingssysteem te activeren. De leverancier geeft de afnemer en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk kennis van het verzoek dat aan de netbeheerder is gericht. § 2. Als de wanbetaler de plaatsing van de budgetmeter overeenkomstig de in het vorige artikel bedoelde procedure weigert of hindert, wordt zijn elektriciteitslevering door de netbeheerder opgeschort op verzoek van de leverancier.

In dat geval worden de kosten van de opschorting en van het latere herstel van de levering door de afnemer gedragen. § 3. De Minister bepaalt de procedure voor de activering van de voorafbetalingsfunctie.

Art. 34.§ 1. De bepalingen van artikel 16, §§ 2, 4 tot 5, zijn toepasselijk in het kader van het verzoek bedoeld in artikel 31, § 1. § 2. Met inachtneming van de door de CREG goedgekeurde aansluitingstarieven mag het aandeel van de wanbetaler in de plaatsingskosten van de budgetmeter niet hoger zijn dan een geïndexeerd bedrag van 100 euro, alle taksen inbegrepen. § 3. Als de wanbetaler een beschermde afnemer is, worden de plaatsingskosten van de budgetmeter evenwel door de netbeheerder gedragen.

Art. 35.De leverancier geeft de afnemer kennis van het juiste bedrag van de bestaande schuld bij de plaatsing van de budgetmeter, incl. de kosten van de procedure die er aan vooraf gaat. De invordering van die schuld mag in geen geval afgehouden worden van de betalingen i.v.m. het verbruik van na de plaatsing van de budgetmeter.

Art. 36.Als een afnemer de schulden i.v.m. zijn elektriciteitsverbruik vereffend heeft, mag hij zijn leverancier erom verzoeken het voorafbetalingssysteem gratis te laten desactiveren.

Art. 37.De procedure bedoeld in de artikelen 31 tot 35 kan elk ogenblik opgeschort worden als de partijen een regeling vinden voor de betaling van de schuld. De niet inachtneming van een betalingsplan voor de regeling van de schuld, dat de afnemer aangetekend toegestuurd wordt, heeft van rechtswege de hervatting van de procedure als gevolg. Afdeling 4. - Minimumlevering gewaarborgd aan de beschermde afnemers

Onderafdeling 1. - Gewaarborgde minimumlevering en recurrente wanbetaling

Art. 38.§ 1. De beschermde afnemer die zijn budgetmeter niet bevoorraadt, komt in aanmerking voor de gewaarborgde minimumlevering, waarvan het vermogen vastgelegd is op 1 300 Watt. De minimumlevering wordt gewaarborgd gedurende zes maanden, met ingang van de indienststelling van de vermogensbegrenzer.

De gewaarborgde minimumlevering wordt gewaarborgd door de leverancier van de beschermde afnemer, die hem zijn verbruik onder begrenzer factureert.

De factuur vermeldt : 1° de mogelijkheid om een beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkende schuldbemiddelaar, alsook het adres en verdere gegevens betreffende die instellingen;2° de mogelijkheid om een energetische begeleiding aan te vragen. Als de netbeheerder constateert dat er gedurende dertig dagen niet opgeladen wordt, verwittigt hij onmiddellijk de leverancier en verzoekt hij de afnemer erom zijn registers te verstrekken om deze factuur op te maken. § 2. Als hij acht dat de maatschappelijke toestand en de gezinssamenstelling het rechtvaardigen, kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de leverancier gelasten voor een gedeelte of het geheel van de periode bedoeld in § 1 te voorzien in een gewaarborgde minimumlevering van meer dan 1 300 Watt (maximum 2 600 Watt), op voorwaarde dat het de helft van de factuur van bedoelde afnemer voor zijn rekening neemt. § 3. De beschermde afnemer kan zijn leverancier verzoeken om de desactivering van de vermogensbegrenzer zodra hij de achterstallige bedragen i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering heeft betaald. § 4. § 2 van dit artikel is van toepassing op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarvan de zetel gevestigd is op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Art. 39.Als de beschermde afnemer de gewaarborgde minimumlevering slechts zes maanden genoten heeft en de facturen i.v.m. die levering niet betaald heeft, wordt hij tot recurrent wanbetaler verklaard.

De leverancier geeft de netbeheerder kennis van die toestand overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling.

De leverancier bezorgt de afnemer en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een afschrift van de kennisgeving bedoeld in het vorige lid. In dat schrijven wordt de afnemer gewezen op de latere procedure, o.a. op de aanhangigmaking van de Commissie en van de gevolgen die daaruit voortvloeien.

Onderafdeling 2. - Procedure inzake elektriciteitsafsluiting ingevolge recurrente wanbetaling

Art. 40.§ 1. In geval van recurrente wanbetaling is de netbeheerder, vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 39, verplicht aan de op zijn net aangesloten beschermde afnemer te leveren.

Zolang de beschermde afnemer zijn facturen niet betaald heeft, wordt de levering beperkt tot een gewaarborgd minimumvermogen.

De netbeheerder stuurt de afnemer een factuur toe met de volgende gegevens : 1° de betalingstermijn, die minstens vijftien dagen bedraagt, alsook het adres en verdere gegevens betreffende de dienst die bevoegd is om een betalingsplan op te stellen;2° de mogelijkheid om een beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkende schuldbemiddelaar, alsook het adres en verdere gegevens betreffende die instellingen;3° de gevolgde procedure als de afnemer geen oplossing heeft voor de betaling van bedoelde factuur;die procedure voorziet in de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Commissie. § 2. Als de afnemer geen overeenkomst gevonden heeft om de achterstallige bedragen i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering te betalen binnen de termijn bedoeld in § 1, 1°, stuurt de leverancier hem een aangetekende aanmaning. In dat schrijven wordt hij erop gewezen dat het dossier bij de Commissie aanhangig gemaakt wordt als hij geen oplossing voorstelt binnen vijftien dagen na verzending van de aanmaning.

De netbeheerder bezorgt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een afschrift van het schrijven bedoeld in het vorige lid. § 3. Als de afnemer binnen vijftien dagen na het versturen van de aanmaning geen oplossing heeft voorgesteld of als de beschermde afnemer de overeenkomst betreffende de betaling van de achterstallige bedragen i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering niet in acht neemt, kan de netbeheerder bij de Commissie een gemotiveerd verzoek indienen met het oog op de afsluiting van de elektriciteit wegens manifeste slechte wil.

Onderafdeling 3. - Invordering van de schuld i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering

Art. 41.De leverancier van een beschermde afnemer die bedoelde afnemer een gewaarborgde minimumlevering heeft bezorgd, kan maximum 20 % van het door de afnemer heropgeladen bedrag besteden aan de terugbetaling van de schuld i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering als de Commissie ze niet geannuleerd heeft.

Als de netbeheerder desgevallend als leverancier van de beschermde afnemer handelt, betaalt hij het ingevorderde bedrag maandelijks terug aan betrokken leverancier.

Als de Commissie de schuld geheel of gedeeltelijk annuleert, dient de netbeheerder een gerechtvaardigde aanvraag tot terugbetaling in bij de administratie. HOOFDSTUK V. - Controle door de « CWaPE »

Art. 42.De « CWaPE » kan de leveranciers en netbeheerders verzoeken om alle gegevens en documenten die ze nodig heeft om na te gaan of zij hun openbare dienstverplichtingen nakomen. De « CWaPE » kan controle ter plaatse uitvoeren.

Art. 43.§ 1. De leverancier bezorgt de « CWaPE » jaarlijks vóór 31 maart de volgende geaggregeerde gegevens : 1° het aantal afnemers die het sociaal tarief genieten;2° het aantal herinneringen;3° het aantal aanmaningen;4° het aantal wanbetalers, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen beschermde en onbeschermde afnemers;5° het aantal aangenomen afbetalingsplannen en de gemiddelde maandelijkse betaling;6° het aantal niet-nageleefde afbetalingsplannen;7° het aantal dossiers overgemaakt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;8° het aantal aanvragen tot plaatsing van een budgetmeter, al dan niet met vermogensbegrenzer, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen plaatsingen op verzoek van de leverancier, van de afnemer of de beschermde afnemer, alsook het aantal effectieve plaatsingen;9° het bedrag van de gemiddelde schuld op het ogenblik van de plaatsing van de budgetmeter;10° het aantal beschermde afnemers die de gewaarborgde minimumlevering genieten, met vermelding van het maximumvermogen alsook van de gemiddelde duur van de gewaarborgde minimumlevering;11° de gemiddelde schuld van de beschermde afnemers die alleen voor het gewaarborgd minimumvermogen in aanmerking komen;12° het aantal opschortingen van de gewaarborgde minimumlevering, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een opschorting binnen 24 uur, binnen 7 dagen, tussen 8 en 30 dagen en na meer dan 30 dagen;13° het aantal recurrente wanbetalers, het bedrag van hun gemiddelde schuld op het ogenblik van de overdracht naar de netbeheerder;14° elk ander geaggregeerd gegeven bepaald door de « CWaPE ». § 2. De leveranciers bezorgen de « CWaPE » jaarlijks vóór 31 maart een verslag over de primaire energiebronnen die gebruikt worden voor de productie van de elektriciteit geleverd in de loop van het afgelopen kalenderjaar. § 3. De netbeheerder bezorgt de « CWaPE » jaarlijks vóór 31 maart de volgende geaggregeerde gegevens : 1° het aantal afnemers die het sociaal tarief genieten;2° het aantal plaatsingen van een budgetmeter, al dan niet met vermogensbegrenzer, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen plaatsingen op aanvraag van de leverancier, van de afnemer of van de beschermde afnemer;3° het aantal beschermde afnemers die recurrente wanbetalers zijn, het bedrag van de gemiddelde schuld van de beschermde afnemers die alleen voor de gewaarborgde minimumlevering in aanmerking komen en de gemiddelde duur van die levering;4° het aantal aanhangigmakingen bij de Commissie en het door haar genomen soort beslissing, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de opschorting van de gewaarborgde minimumlevering, de verlenging, de duur van de verlenging, het bedrag van de gemiddelde schuld op het tijdstip waarop de Commissie beslist en het aantal eventuele.

Art. 44.De « CWaPE » maakt een uitvoerig verslag over de nakoming van de aan de leveranciers en netbeheerders opgelegde openbare dienstverplichtingen, overeenkomstig artikel 43, § 3, van het decreet. HOOFDSTUK VI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 45.§ 1. Met inachtneming van de door de CREG daartoe goedgekeurde tarieven mag het aandeel van de residentiële afnemer in de plaatsingskosten van elke budgetmeter waarmee de verbruiken tijdens de volle en stille uren apart geboekt kunnen worden (die budgetmeter wordt doorgaans tweevoudige meter genoemd en vervangt de eenvoudige meter), niet hoger zijn dan een geïndexeerd bedrag van 100 euro, alle taksen inbegrepen. § 2. De kosten voor de omzetting van de zogenaamde "drievoudige" meters in tweevoudige meters zijn het voorwerp van een tarifering die opgenomen is in de tariefvoorstellen van de netbeheerders. § 3. De prestaties bedoeld in § 2 en het aandeel van het tarief van de prestaties bedoeld in § 1, dat niet gedekt wordt door de tegemoetkoming van de residentiële afnemer, worden opgenomen op het zogenaamde "tweevoudige" Fonds dat aangelegd wordt bij elke distributienetbeheerder, overeenkomstig punt C van de aanbeveling C.C.(e) 2003/20 van 12 maart 2003 van het controlecomité voor de elektriciteit en het gas, aangevuld bij de aanbeveling C.C.(e) 2003/28 van 7 mei 2003 van hetzelfde Comité, tot uitputting van het Fonds. § 4. Na advies van de « CWaPE » bepaalt de Minister de omschrijving en de inhoud van de in § 1 bedoelde prestaties die in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming van het Fonds. § 5. De « CWaPE » voert controle uit op het gebruik van het Fonds.

Art. 46.Het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 47.Dit besluit treedt in werking zestig dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de bepalingen van artikel 45, § 1, die van kracht worden op 1 maart 2003.

Art. 48.De Minister tot wiens bevoegdheden het Energiebeleid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 maart 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^