Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 september 2013
gepubliceerd op 19 september 2013

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205119
pub.
19/09/2013
prom.
12/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/12/2013205119/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 34, 4°, b), vervangen bij het decreet van 17 juli 2008, artikel 40, lid 3, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, en op artikel 43, § 2, lid 2, 15°, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op advies CD-13g02-CWaPE-537 van de CWaPE, uitgebracht op 2 juli 2013;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de volgende elementen : - de beslissing van de CREG (B)130516-CDC-658E/26 van 16 mei 2013 betreffende "het aangepaste tariefvoorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR SA van 2 april 2013 voor de gereguleerde periode 2012-2015" aangenomen overeenkomstig artikel 12quater, § 2, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, waarin het volgende wordt bepaald : "198. In haar schrijven van 14 maart 2013 heeft Elia de CREG in kennis gesteld van de huidige toestand van de markt van de groene certificaten in het Waalse Gewest. Elia heeft ook aan de CREG gevraagd welke gevolgen, met name inzake tarieven, ze aan de door Elia gedane vaststelling wil geven. 199. Er bestaat heden geen concreet element waarmee de CREG op het verzoek van Elia kan antwoorden. Talrijke inlichtingen zijn onlangs in de pers of tijdens uitwisselingen tussen de CREG en de betrokken actoren verspreid maar er is tot nu toe geen enkele officiële beslissing die deze inlichtingen heeft bekrachtigd. Aangezien concrete ontwikkelingen binnenkort worden verwacht, vindt de CREG het evenwel niet opportuun om het tarief voor de openbare dienstverplichting te wijzigen voor de financiering van de steunmaatregelen aan de hernieuwbare energie in Wallonië in het kader van het Aangepaste Tariefvoorstel. 200. De CREG beslist bijgevolg de door Elia voorgestelde waarden voor het jaar 2012 en 2013 goed te keuren.201. De CREG verzoekt er nochtans Elia om haar een nieuw voorstel tot aanpassing van dit tarief te doen zodra voldoende concrete elementen in aanmerking zullen kunnen worden genomen.In zijn brief van 26 april 2013 heeft Elia haar voornemen om zich wat betreft dit tarief opnieuw tot de CREG te richten, bevestigd."; de duidelijke wil van Elia om een nieuw tariefvoorstel op korte termijn in te dienen om de toeslag op het tarief "groene certificaten" te verhogen; - de impact van die toeslag op de elektriciteitsprijs en het risico voor de concurrentiekracht van de ondernemingen en de koopkracht van de burgers die elektriciteit verbruiken, dat uit die aanpassingsaanvraag voortvloeit; - de specifieke impact van de aankopen betreffende de toekenning van groene certificaten voor fotovoltaïsche zonne-installaties met een vermogen gelijk aan of lager dan 10 kW, gelet op de recentste statistieken van de CWaPE inzake de bestellingen; - het gunstig effect, met betrekking tot de gangbare praktijk, van de vaststelling van termijnen van 75 dagen voor het overmaken van de gegevens van de CWaPE naar Elia en van 45 dagen voor de betaling door Elia aan de prosumers, waarbij de druk op de liquide middelen van Elia verminderd wordt a rato van een bedrag geraamd op 40 miljoen € over het gehele jaar 2013; - indien geen maatregelen op zeer korte termijn worden getroffen, vormt de impact van die toeslag op de elektriciteitsprijs een nadelig risico dat de concurrentiekracht van de ondernemingen en de koopkracht van de burgers die elektriciteit verbruiken, door een nieuwe onomkeerbare verhoging van de tarieven ernstig zou benadelen;

Gelet op advies 53.913/2/V van de Raad van State, gegeven op 30 juli 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling belast met Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 24sexies van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid wordt aangevuld met de volgende woorden : "binnen de 75 dagen";2° bovenvermeld artikel 24sexies wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « De beheerder van het plaatselijk transmissienet krediteert de groene elektriciteitsproducent die zijn beslissing om in aanmerking te komen voor de aankoopgarantie voor de groene certificaten waarvan sprake binnen een termijn van 45 dagen na de datum van ontvangst van de informatie gekregen van de CWaPE. ».

Art. 2.De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 september 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^