Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het generatiepact Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013009422 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 19/09/2013 numac 2013000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Officieuze coördinatie in het Duits van het hoofdstuk IVbis type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013009435 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats Een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang worden bij de islamitische (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013009437 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011470 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de « Vrijwillige begeleide terugkeer » type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van een referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 1bis en § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2013 is de heer Goedhuys, J., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijke besluiten van 13 septemb - zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : - de hee(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013003237 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 12 september 2013 wordt de VZW « CERTINERGIE CONTR!LE », gevestigd te 4537 VERLAINE, rue Haute Voie 57, bus 1, met ondernemingsnummer 0536.50 type ministerieel besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hernieuwing. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 16 september 2013 tot hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controle De Clippel Marc, 3400 Landen Einddatum : 17 maart 2018 Territoriale bevoegdheid : provincie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 16 september 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidi De erkenning wordt verleend onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het pedagogisch do(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205150 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 september 2013 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : te Waals-Brabant : - Mevr. Vanpé te Namen : - Mevr. Chabot, M., als plaatsvervangend lid. te Luxemburg : - Mevr. Hames, (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205036 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 juli 2013 in zake de BVBA « Mar-Renov » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 « Schendt artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de alg(...)

decreet

type decreet prom. 18/07/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013031656 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de kinderopvang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029508 bron ministerie van de franse gemeenschap 5 SEPTEMBER 2013 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013029510 bron ministerie van de franse gemeenschap 5 SEPTEMBER 2013 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013205119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/07/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief inzake de technische specificaties van de speciale geluidstoestellen voor de voertuigen van de Openbare Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013018399 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.209.882/XII-7439. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013018398 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Paul PHILIPS en Yves VAN LOOY, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Greg JACOBS, advocaat, met kant(...) type bericht prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205030 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 augustus 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Pierre Herbiet, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 augustus 2013, he « Schendt artikel 62, achtste lid, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, in zoverr(...) type bericht prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205049 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 juli 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juli 2013, heeft de Vlaamse Reger Die zaak is ingeschreven onder nummer 5701 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205045 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 augustus 2013, heeft het « Autonoo Die zaak is ingeschreven onder nummer 5703 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031699 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 25 april 2013, wordt CASTIAUX Julien, gedomicilieerd Sperwerlaan 119, bus 29, te 1150 BRUSSEL erkend als Certificateur open De erkenning draagt het nummer CPUPP-001206526 type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031698 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 21 september 2011 wordt BARONE Samanta, gedomicilieerd Ringlaan 144, bus 24, te 1180 BRUSSEL, erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-001047576. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031700 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 30 april 2013 wordt COPPIETERS Gérald, gedomicilieerd rue François Desmedt 143, te 1150 BRUSSEL, erkend als Certificate De erkenning draagt het nummer CTEPP-001209485. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031697 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 23 april 2013 wordt AYADI Yasser, gedomicilieerd Antoine Bréartstraat 136, te 1060 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenh De erkenning draagt het nummer CREPP-001204594 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031730 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 25 april 2013, wordt CASTIAUX Julien, gedomicilieerd Sperwerlaan 119, bus 29, te 1150 Brussel, erkend als Certificateur o De erkenning draagt het nummer CPUPP-001206526. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031729 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 april 2013, wordt de JANSSEN Christophe, gedomicilieerd Jean François Leemanslaan 23, te 1160 Brussel, erkend als Certifica De erkenning draagt het nummer CREPP-001201806. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031732 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 22 mei 2013, wordt AZIZA Taj, gedomicilieerd Jean Monnetlaan 9, bus 2, te 1200 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-001209502. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013205146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. - Erkenning van Laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 16 september 2013 is het laboratorium ABL PROLAB ASBESTLABORATORIUM, Laarnebaan 103, te 9070 Destelb Groep : 2 Methode : PROLAB.01 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : asbestv(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031721 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 24/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd VAN DALEN BELGIUM NV , gelegen Eindhoutseheide 2, te 2440 GEEL, geregist(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001229826. Bij de beslissing van 22/08/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013031733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 26/08/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RECYTEX WIPPING NV gelegen rue de la Barrière 40, te 4100 SERAING, ger(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001229767. Bij de beslissing van 28/08/2013 van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een voorzitt Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 25 januari 2013, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. FERON, Dominique, benoemd bij voornoemd comité, in de hoedanighe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus Bij hetzelfde besluit; wordt Mevr. OURAGHI, Samira benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 september 2013, dat in werking treedt de dag type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2013 numac 2013022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BRUYLANT, Koen benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoedani(...)
^