Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013 type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/07/2021 numac 2021021484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op spooraansluiting nr. 43m, die de militaire basis van Marche-en-Famenne verbindt met de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur - Marloie, gelegen te Marche-en-Famenne op de weg Marche - Hotton, ter hoogte van de kilometerpaal 55.865 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies aan diensten die breukopvoedingsprojecten organiseren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1995 houdende overdracht van de « Ecole fondamentale autonome de la Communauté » te Rotheux-Rimière aan de gemeente Neupré

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013031753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013031787 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/576 van het College van de Franse Gemeenschapscommis tot vaststelling van de criteria en modaliteiten voor de toekenning van subsidies ter ondersteuning van de kinderopvang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2012-2013, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013205119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rumes type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst
^