Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2019

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019012671 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Verklaring tot herziening van de Grondwet De Kamer van volksvertegenwoordigers verklaart dat er reden bestaat tot herziening: - van artikel 7bis van de Grondwet; - van het opschrift van titel II van de Grondwet; - van titel II van d(...) - van titel II van de Grondwet, om een artikel in te voegen, teneinde personen met een handicap het(...)

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007 type wet prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de tenlasteneming van de logopedische verstrekkingen type wet prom. 22/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar, teneinde de terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en de morning-afterpil uit te breiden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019012335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 werd met ingang van deze datum bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Willy NAESSENS, Wortegem-Petegem. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012545 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 20/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012696 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019, wordt aan mevrouw VANDERSTRAETEN Marleen, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019, wordt aan de heer VANDENBOSCH Jan op het einde van de maand oktober 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012409 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012465 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 05/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012480 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van het Nationaal register type ministerieel besluit prom. 05/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012481 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019012505 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2019, wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Hilde DUMORTIER. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokke

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019201759 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6685 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 32quinquiesdecies en 32septiesdecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019201798 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6710 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Na Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012556 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader type decreet prom. 31/01/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202554 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 29 april 2019 werd de heer SECLEF Joseph, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissemen Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 2 mei 2019 tot en met 1 mei 2020. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 7 mei 2019 werd de heer BECQUAERT Alfred, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerp Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019011325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ambachtelijk erfgoed, auto, bedrijfsbeheer en horeca

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rubrieken van de sociale studie inzake jeugdbescherming

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019030498 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2665 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012498 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019201638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair C(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202478 bron waalse overheidsdienst Advies tot wijziging met betrekking tot de milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën Overeenkomstig artikel D.89 van boek I van het Milieuwetboek, brengen de Waalse regering, de vzw Belgis Deze milieubeleidsovereenkomst heeft tot doel de uitvoeringsmodaliteiten van de terugnameplicht voo(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202480 bron waalse overheidsdienst Advies tot wijziging met betrekking tot de milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 inzake de terugnameplicht betreffende afval van autobatterijen en -accu's Overeenkomstig artikel D.89 van boek I van het Milieuwetboek, brengen de Waalse re Deze milieubeleidsovereenkomst heeft tot doel de uitvoeringsmodaliteiten van de terugnameplicht bet(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202477 bron waalse overheidsdienst Advies tot wijziging met betrekking tot de milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht voor afvalbanden Overeenkomstig artikel D.89 van boek I van het Milieuwetboek, brengen de Waalse regering, de vzw TRAXIO, de Deze milieubeleidsovereenkomst heeft tot doel de uitvoeringsmodaliteiten van de terugnameplicht voo(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0439.106.429 KINE JANS MARC intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0410.107.189 SOCIETE ROYALE LIGUE DU COIN DE TERRE Ond. Nr. 0479.373.406 DR RIJC(...)

erratum

type erratum prom. 22/11/2018 pub. 23/05/2019 numac 2019202483 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019012523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, worden benoemd tot leden van de Technis 1° in de hoedanigheid van werkende leden: a) algemeen geneeskundigen - Dr. DE SCHEPPER Willy(...)

document

type document prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de centrale controledirecties van de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19076 Deze s(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten wettelijke metrologie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19077 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/05/2019 numac 2019202525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Selectienummer : ANG19064 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^