Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 november 2023
gepubliceerd op 23 november 2023

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023205834
pub.
23/11/2023
prom.
05/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2023. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de

sociale bepalingen van de jobsdeal

Art. 2.Artikel 20 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 34 van dezelfde wet wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

Art. 4.In artikel 38 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt paragraaf 3vicies, ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4, opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Werkgeversgroeperingen

Art. 5.In artikel 186, derde lid, van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, vervangen bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "artikel 187, zesde lid" vervangen door de woorden "artikel 187, § 2, derde lid".

Art. 6.Artikel 187 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, wordt vervangen als volgt: "

Art. 187.§ 1. Om te kunnen genieten van een toelating als bedoeld in artikel 186, moet de werkgeversgroepering de rechtsvorm hebben van: - hetzij een vzw zoals bedoeld in Deel 3, Boek 9, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019; - hetzij een vennootschap onder firma zoals bedoeld in Deel 2, Boek 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Daarnaast moet de werkgeversgroepering het ter beschikking stellen van werknemers aan zijn leden als enig maatschappelijk doel hebben.

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Nationale Arbeidsraad voor de toepassing van deze wet toestaan dat de werkgeversgroepering andere doelen heeft dan het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden. § 2. De werkgeversgroepering mag niet meer dan vijftig werknemers tewerkstellen.

De Koning kan, op advies van de Nationale Arbeidsraad, deze drempel verhogen.

In geval van verhoging van de in het eerste lid bedoelde drempel kan de minister van Werk, zo hij dit nodig acht, het advies van de Nationale Arbeidsraad inwinnen met het oog op het geven van de in artikel 186 bedoelde toelating.

Wanneer de werkgeversgroepering de drempels overschrijdt die in het eerste lid of krachtens het tweede lid zijn vastgesteld, komt er een einde aan de in artikel 186 bedoelde toelating na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van overschrijding van de hiervoor vermelde drempels. § 3. De werkgeversgroepering kan zijn werknemers enkel ter beschikking stellen van zijn leden.

In geval van staking of lock-out bij één van zijn leden, mag de werkgeversgroepering geen werknemers ter beschikking stellen of houden van dit lid.

De leden van de werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de werkgeversgroepering, zowel ten overstaan van derden, als ten aanzien van de werknemers die door de werkgeversgroepering ter beschikking worden gesteld van zijn leden. § 4. De Koning kan, na advies van de Nationale Arbeidsraad, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de werkgeversgroepering voor de toepassing van deze wet onderwerpen aan bijkomende voorwaarden.".

Art. 7.In artikel 190/1, § 1 en § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden "artikel 187, vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 187, § 2, tweede lid".

Art. 8.De economische samenwerkingsverbanden die voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk erkend zijn als werkgeversgroepering, blijven deze erkenning behouden indien zij uiterlijk op datum van 1 januari 2024 de rechtsvorm hebben verkregen van een vennootschap onder firma in de zin van Deel 2, Boek 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. HOOFDSTUK 4. - Inhouding en doorstorting door het Fonds van Sluiting van Ondernemingen van de werkgeversbijdragen aan de fondsen voor bestaanszekerheid die de bijdragen rechtstreeks bij de werkgevers inhouden

Art. 9.In artikel 67 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van ondernemingen, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "bedoelde instellingen" vervangen door de woorden "bedoelde instelling";2° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "aan de in artikel 60 bedoelde instellingen" vervangen door de woorden "aan de in artikel 60 bedoelde instelling en aan de Fondsen voor bestaanszekerheid bedoeld in de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, waarvan de statuten bepalen dat zij zelf bijdragen innen en invorderen,". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen aan de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met betrekking tot de aanduiding van vertrouwenspersonen

Art. 10.In artikel 32sexies van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2007 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De werkgever duidt één of meerdere vertrouwenspersonen aan, na het voorafgaand akkoord van alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het Comité."; b) tussen het eerste en tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid is deze aanduiding niet verplicht voor de werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers, hierom verzoeken. Minstens één van deze vertrouwenspersonen behoort tot het personeel van de werkgever indien: a) de werkgever 50 of meer werknemers tewerkstelt; b) de werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt en een beroep doet op een preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk."; c) het vierde lid, dat het zesde lid geworden is, wordt opgeheven;2° paragraaf 2/1, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, wordt opgeheven;3° paragraaf 2/2, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, wordt vervangen als volgt: "De opdrachten van de vertrouwenspersoon kunnen eveneens uitgeoefend worden onder dezelfde voorwaarden als deze bedoeld in § 2, zesde tot tiende lid, door: 1° de preventieadviseur vermeld in § 1; 2° indien er geen vertrouwenspersoon werd aangeduid en onder de voorwaarden bepaald door de Koning: de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 33, § 1, tweede lid, behalve in de ondernemingen met minder dan 20 werknemers waar de functie van preventieadviseur wordt uitgeoefend door de werkgever, of ingeval de betrokkene zelf of alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers, hiermee niet akkoord gaan.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek

Art. 11.In artikel 122/3 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt een bepaling onder 1°/1 ingevoegd, luidende: "1°/1 niet minstens één vertrouwenspersoon die behoort tot het personeel van de werkgever aanduidt overeenkomstig de voorwaarden en de procedure bedoeld in de voormelde wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 sluiten, wanneer de werkgever vijftig of meer werknemers tewerkstelt;"; 2° in de bepaling onder 2°, worden de woorden "alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk hierom verzoeken" vervangen door de woorden "alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers, hierom verzoeken";3° in de bepaling onder 9° worden de woorden "meer dan twintig werknemers" vervangen door de woorden "twintig of meer werknemers". HOOFDSTUK 7. - Betaald educatief verlof

Art. 12.In artikel 114 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt vervangen als volgt: " § 2.Voor de toepassing van deze afdeling wordt het normale loon begrensd tot 3.364 euro bruto. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de begrenzing van het bedrag van het bruto normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren betaald educatief verlof jaarlijks op 1 september automatisch geïndexeerd. Het bedrag waarop de normale bezoldiging is begrensd in het vorige schooljaar wordt evenveel keer met 2% verhoogd als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het voorafgaand schooljaar."; 2° paragraaf 3, ingevoegd bij de wet van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied , en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998 (1)(2) type wet prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een gezamelijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied , en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998. - Addendum (1) type wet prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied , en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998 (1) sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Art. 13.Artikel 3 van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 2001, wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.§ 1. Een deel van 10,27 pct., vervat in de bijdrage van 16,27 pct. als beoogd bij artikel 38, § 3, 8°, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid slechts jaarlijks gestort, en zulks in de loop van het jaar volgend op het vakantiedienstjaar en op de door de Koning vastgestelde datum.

Weliswaar kan de Koning, op voorstel van het bevoegde paritair comité, andere uitbetalingsmodaliteiten voorschrijven voor een deel van 8 pct. vervat in bedoelde 10,27 pct.

Hij kan eveneens, op voorstel van het bevoegde paritair comité, beslissen dat dit deel van 8 pct. van de bijdrage aan een andere instelling dan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal worden gestort.

De voornoemde bijdrage van 16,27 pct. wordt rechtstreeks door de werkgever gestort aan de Rijksverlofkas voor diamantnijverheid wat betreft de arbeiders van de diamantnijverheid en -handel. § 2. In afwijking van § 1 wordt het percentage 16,27 pct. evenwel: a) 8,27 pct.wanneer een deel van 8 pct. door de werkgever wordt gestort aan een andere instelling dan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig een ander koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 1, tweede lid; b) 10,27 pct.of 8,27 pct. in het geval bedoeld bij artikel 65, § 1, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, volgens de bestemming die bij dit artikel aan de bijdrage gestort door het Fonds voor bestaanszekerheid wordt gegeven; c) 6 pct.in het geval bedoeld bij artikel 65, § 2, van voormelde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie, dat betrekking heeft op de werkgevers die een bijdrage moeten betalen aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de bouwnijverheid; d) 16,10 pct.vanaf het tweede kwartaal 2015; 15,92 pct. vanaf het eerste kwartaal 2016; 15,88 pct. vanaf het eerste kwartaal 2017; 15,84 pct. vanaf het eerste kwartaal 2018. § 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de percentages van de in § § 1 en 2 bedoelde bijdragen verminderen, volgens de modaliteiten die Hij bepaalt.".

Art. 14.Artikel 4 van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 2001, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9. Wijziging van de voorwaarden om beroep te kunnen doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Art. 15.In artikel 77/1, § 4, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 12 april 2011 en gewijzigd bij de wetten van 16 mei 2016 en 6 maart 2020, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking op het algemene principe voorzien in deze paragraaf, kan een onderneming die niet onderworpen is aan de btw het bewijs leveren dat haar omzet, productie of bestellingen zijn gedaald op basis van alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen

Art. 16.Artikel 103quater, derde lid, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, opgeheven bij de wet van 17 mei 2007, wordt hersteld als volgt: "De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, aan de werknemers het recht toekennen om de uitoefening van een tijdskrediet zoals bepaald in of krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 103bis vroegtijdig eenzijdig te beëindigen alsmede de voorwaarden en nadere regels voor de toekenning en uitoefening van dit recht vaststellen.". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van afdeling 1 van Hoofdstuk 1, van Titel 4, van de programmawet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6

Art. 17.In artikel 22 van de programmawet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° "activiteit van reiniging en/of onderhoud": elke activiteit van reiniging en/of onderhoud in de zin van artikel 1, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid die ook werk in onroerende staat is in de zin van artikel 19, § 2, 2°, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, die onderworpen is aan een verklaring met toepassing van artikel 30bis, § 7, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en dit ongeacht het paritair comité waartoe de onderneming die deze activiteit uitvoert, behoort;".

Art. 18.In artikel 49 van dezelfde programmawet worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt: "1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt: "De mogelijke beperking van toepassing van § 7, geldt niet voor activiteiten van reiniging en/of onderhoud, zoals gedefinieerd in artikel 22, eerste lid, 2°, van de programmawet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6."; 2° het tweede lid wordt aangevuld als volgt: "De mogelijke beperking van toepassing van § 7, geldt niet voor activiteiten van reiniging en/of onderhoud, zoals gedefinieerd in artikel 22, eerste lid, 2°, van de programmawet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen

Art. 19.In artikel 68 van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, wordt het derde lid, opgeheven bij de wet van 20 maart 2023, hersteld als volgt: "Voor de bedienden van wie het jaarlijks loon 32.254 euro overschrijdt op 31 december 2013, wordt die termijn, in afwijking van het tweede lid, vastgesteld op een maand per begonnen jaar anciënniteit bij opzegging door de werkgever, met een minimum van drie maanden, tenzij op die datum van 31 december 2013 een geldige clausule inzake de opzeggingstermijn bestaat, in welk geval toepassing wordt gemaakt van die clausule.". HOOFDSTUK 1 3. - Oprichting van een Begrotingsfonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken

Art. 20.Een begrotingsfonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken wordt opgericht. Het is een begrotingsfonds in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen wordt de rubriek 23 - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aangevuld als volgt: "Benaming van het organiek begrotingsfonds: 23-12 Fonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken.

Aard van de toegewezen ontvangsten: Uitvoering van artikel 147, § 4, eerste en tweede streepje, van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 met betrekking tot de storting van de opbrengst van de responsabiliseringsbijdrage bedoeld in artikel 143 van voornoemde wet.

De ontvangsten zullen enerzijds bestaan uit de responsabiliseringsbijdragen die niet binnen de drie jaar door de Fondsen voor bestaanszekerheid bij de RSZ worden opgeëist en anderzijds uit de terugbetalingen door de Fondsen voor bestaanszekerheid aan de RSZ in geval van niet-naleving van de voorwaarden en verplichtingen.

Aard van de toegestane uitgaven: Deze opbrengsten zullen door de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden bestemd voor de financiering van preventieve maatregelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk en/of om activiteiten te organiseren voor de uitwerking van maatregelen inzake de duurzame herinschakeling van langdurig zieken.

De uitgaven zullen slechts plaatsvinden nadat de Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk werd geconsulteerd over de beoogde maatregelen en activiteiten.". HOOFDSTUK 1 4. - Toeslag bij tijdelijke werkloosheid

Art. 21.Artikel 29 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, opgeheven bij de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, wordt hersteld als volgt: "

Art. 29.In alle gevallen waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst en de werknemer recht heeft op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, heeft de werknemer waarvan het maandloon niet hoger is dan 4.000 euro, voor iedere dag die wordt gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering, recht op een toeslag van 5 euro, dit onverminderd de wettelijke of conventionele supplementen bedoeld in artikel 51, § 8, en artikel 77/4, § 7. De werknemer waarvan het maandloon hoger is dan 4.000 euro heeft recht op die toeslag van zodra hij in hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid telt, en dit voor alle dagen vanaf de 27ste dag, de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht buiten beschouwing gelaten.

Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde toeslag is gekoppeld aan de spilindex geldend op 1 januari 2024 en wordt verhoogd of verminderd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

De werkgever is ertoe gehouden deze toeslag te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

De werkgever is er niet toe gehouden deze toeslag te betalen indien de werknemer de toepassing geniet van een collectieve arbeidsovereenkomst die hem, in geval van tijdelijke werkloosheid, de betaling toekent van een bedrag dat minstens gelijkwaardig is aan de in het eerste lid bedoelde toeslag.".

Art. 22.In artikel 131, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, laatstelijk gewijzigd bij de wet 26 december 2013, wordt het getal "29," ingevoegd tussen de woorden "de loonbedragen bepaald bij de artikelen 22bis," en de woorden "65, 69, 86 en 104". HOOFDSTUK 1 5. - Wijziging van de programmawet van 4 juli 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7

Art. 23.In artikel 12, § 2, derde lid, van de programmawet van 4 juli 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, worden de woorden "en kleiner dan 51" opgeheven. HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepalingen

Art. 24.De hoofdstukken 5 en 6 treden in werking op de eerste dag van de maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Hoofdstuk 7 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2023.

Hoofdstuk 8 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2015.

Hoofdstuk 10 heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2023.

Hoofdstuk 12 heeft uitwerking met ingang van 28 oktober 2023.

Hoofdstuk 14 treedt in werking op 1 januari 2024.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 november 2023.

PHILIPPE Par le Roi : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: Doc 55 3540/ (2022/2023): 001: Wetsontwerp. 002: Amendementen. 003: Verslag. 004: Tekst aangenomen door de commissie. 005: Amendementen. 006: Verslag. 007: Tekst aangenomen door de commissie. 008: Amendementen. 009: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag: 26 oktober 2023

^