Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 februari 2014
gepubliceerd op 04 april 2014

Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011194
pub.
04/04/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/wet/2014/02/28/2014011194/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 108 van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder g) wordt vervangen als volgt : « g) de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de begrotingen, ook economische begroting genoemd, en de meerjarige begrotingskaders van de verschillende overheden.»; 2° het huidige enige lid wordt aangevuld met een bepaling onder j), luidende : « j) de statistieken inzake de procedure bij buitensporige tekorten »;3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : « Een gevoeligheidsanalyse en een vergelijking met de vooruitzichten van de Europese Commissie, en desgevallend ook van andere onafhankelijke instellingen, worden bij de bekendmaking van de in het eerste lid, letter g), bedoelde vooruitzichten gevoegd. Om de drie jaar laat het INR, door een wetenschappelijk Comité dat voor een deel samengesteld is uit leden extern aan het INR, een evaluatie uitvoeren van de in het eerste lid, letter g), bedoelde vooruitzichten. Het resultaat van de evaluatie wordt bekendgemaakt en geïntegreerd in de daaropvolgende macro-economische vooruitzichten.

Indien uit deze evaluatie een betekenisvolle afwijking blijkt over een periode van minstens vier opeenvolgende jaren, worden de nodige maatregelen genomen en openbaar gemaakt. »

Art. 3.Artikel 109, § 3, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het INR vertrouwt aan de Nationale Bank van België het opstellen toe van de statistieken bedoeld in artikel 108, eerste lid, letter j). De Nationale Bank van België baseert zich daarbij zowel op gegevens verzameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek en opgesteld door het INR, als op gegevens die de rapporteringsplichtige entiteiten rechtstreeks aan het INR overmaken. »

Art. 4.In artikel 118 van dezelfde wet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : « De Staat vergoedt jaarlijks en vooraf de Nationale Bank van België voor de kosten van de bijkomende taken die specifiek voortvloeien uit het opstellen van de statistieken bedoeld in artikel 108, eerste lid, letter j). De Staat en de Nationale Bank van België komen overeen over het bedrag van de vergoeding en de modaliteiten van de betaling. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be).

Stukken : 53-3218 - 2013/2014.

Integraal Verslag : 23 januari 2014.

Senaat : (www.senate.be).

Stukken : 5-2455 - 2013/2014.

^