Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012737 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van het gemeentelijk hoofdbureau de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012768 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012889 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, van het model van de attesten die de burgemeester afgeeft aan de kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen, en aan de kiezers die op de dag van de verkiezing tijdelijk in het buitenland verblijven, en van het model van de verklaring op erewoord van die kiezers type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013956 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041458 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041700 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende verlening aan de NV Norther van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische Zeegebieden, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 oktober 2012, 28 maart 2013 en 26 augustus 2014 type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041702 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh bank type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2014 houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en ten zuidoosten van de Bligh bank type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2013 houdende verlening aan de NV Rentel van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank, zoals gewijzigd bij besluit van 8 april 2014 en 29 september 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verplicht wordt verklaard de integratie van WBE in het thesauriebeheer van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 te Gouvy, afhankelijk van de school voor gespecialiseerd secundair onderwijs "Val d'Aisne" te Erezée type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van de "Cliniques Montlégia" te Montegnée die afhangt van de school voor gespecialiseerd secundair onderwijs "Escale 1" te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" dat afhangt van de "Ecole Léopold Mottet" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 betreffende de steun aan de promotie van audiovisuele werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de herinvesteringspremies voor audiovisuele werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013838 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013845 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2017 houdende benoeming van de leden van de Karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van de Regeringscommissarissen bij de bovenvermelde Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014921 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030658 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van oproep tot kandidaten voor de bevorderings- en selectieambten in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019030738 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie van het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en de tandheelkunde voor het academiejaar 2019 - 2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2019-2020, met een onderscheiding van de ambten die een hevige schaarste kennen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het project voor het kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het raadplegen en uitreiken van afschriften van de documenten uit het dossier van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd en de directeur voor jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 houdende benoeming van leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041726 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 17 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
^