Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 08 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" dat afhangt van de "Ecole Léopold Mottet"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013742
pub.
08/08/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019013742/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" dat afhangt van de "Ecole Léopold Mottet"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 24, § 2, 13° ;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 185, § 1, en 189, §§ 4 en 5, 196, lid 2, voor het basisniveau en 199, 200, §§ 4 en 5, 4°, 201 en 209, lid 2, voor het secundair niveau;

Gelet op de « gendertest », op 6 mei 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 mei 2019;

Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van de « Ecole Léopold Mottet » om een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 te organiseren op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" gelegen rue Laplace, 40 te 4100 Seraing;

Overwegende dat de vestigingsplaats niet in dezelfde gemeente gevestigd is als de school voor gespecialiseerd onderwijs « Léopold Mottet » te Luik;

Gelet op de wens van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" om een educatief kader te bieden aan de kinderen van de inrichting onder toezicht en met de expertise van de « Ecole Léopold Mottet »;

Overwegende dat indien de vestigingen zich niet in dezelfde gemeente bevinden als het hoofdgebouw, zij het voorwerp moeten uitmaken van een aanvraag om afwijking aan de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent, overeenkomstig artikel 24, § 2, 13° van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en overeenkomstig de artikelen 185, § 1, en 189, §§ 4 en 5, 196, lid 2, voor het basisniveau en 199, 200, §§ 4 en 5, 4°, 201 en 209, lid 2, voor het secundair niveau, van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, een vergunning toe om een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 van type 5 te organiseren op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" gelegen rue Laplace, 40 te 4100 Seraing.

Het hoofdgebouw waaraan deze vestigingsplaats verbonden is, is de « Ecole Léopold Mottet", gelegen place Sainte-Walburge 1, te 4000 Luik.

De vergunning wordt verleend onder voorbehoud dat de normen bepaald bij voornoemd decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten bereikt worden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 3.De Minister voor gespecialiseerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^