Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 15 oktober 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2019-2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014919
pub.
15/10/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019014919/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2019-2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van 4 juli 2003 houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het gunstig advies van de Commissie voor de sturing van het onderwijssysteem van 15 april 2019;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde gewoon basisonderwijs, wordt het opleidingsprogramma dat door de algemene dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs - Wallonie-Bruxelles-Enseignement wordt voorgesteld, opgenomen in bijlage 1, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 2.Voor het officieel gesubsidieerd gewoon basisonderwijs, wordt het opleidingsprogramma dat door de Raad voor het onderwijs van de gemeenten en provincies (CECP) opgenomen in bijlage 2 wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 3.Voor het onafhankelijk vrij gesubsidieerd gewoon basisonderwijs, wordt het opleidingsprogramma dat door de Bond van de onafhankelijke vrije gesubsidieerde inrichtingen (FELSI) opgenomen in bijlage 3 wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 4.Voor het confessioneel vrij gesubsidieerd gewoon basisonderwijs, wordt het opleidingsprogramma dat door "Formation continuée des Enseignants du Fondamental - FoCEF" (Voortgezette opleiding leerkrachten basisonderwijs), optredend voor het "Secrétariat général de l'Enseignement Catholique - SEGEC" (secretariaat-generaal van het katholiek onderwijs) - confessioneel vrij gesubsidieerd net - opgenomen in bijlage 4 wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 5.Voor de "Libre Ecole Rudolph Steiner" van het niet-confessioneel vrij gesubsidieerd gewoon basisonderwijs, wordt het opleidingsprogramma dat door de "Libre Ecole Rudolph Steiner" opgenomen in bijlage 5 wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister die bevoegd is voor leerplichtonderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^