Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041511
pub.
02/08/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019041511/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen sluiten houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen sluiten houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen, gewijzigd bij het besluit van 28 januari 2015;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", gegeven op 30 januari 2019;

Gelet op de "gendertest", op 19 maart 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2019;

Gelet op het overleg bepaald in het kader samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 bron waalse overheidsdienst Kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, gestuurd aan de Raad van State op 8 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan mededeling van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de doelstelling vermeld in artikel 62, § 4, van het beheerscontract 2013-2018 van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", verlengd tot de jaren 2019-2020, namelijk de vermindering, binnen de perken van de beschikbare begroting, van het verschil tussen de erelonen die O.N.E. betaalt aan de artsen die met hem samenwerken en de erelonen die hun door het R.I.Z.I.V. worden uitbetaald;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 81, § 1, vierde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen sluiten houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen, gewijzigd bij het besluit van 28 januari 2015, wordt met de volgende streepjes aangevuld: "- vanaf 1 januari 2019 wordt het geïndexeerde bedrag van de in 2018 toegekende uurvergoeding verhoogd met 0,94 euro en 1,12 euro; - vanaf 1 januari 2020 wordt het geïndexeerde bedrag van de in 2019 toegekende uurvergoeding verhoogd met 0,94 euro en 1,12 euro. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 3.De Minister van Kinderwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Cultuur en Kinderwelzijn, A. GREOLI

^