Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2019-2020, met een onderscheiding van de ambten die een hevige schaarste kennen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041527
pub.
02/08/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019041527/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2019-2020, met een onderscheiding van de ambten die een hevige schaarste kennen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de bepaling van schaarste en sommige commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, de artikelen 2 en 4;

Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, artikel 39, tweede lid, 8° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 april 2019;

Gelet op de voorstellen van de Netoverschrijdende commissie voor bekwaamheidsbewijzen van 6 februari 2019 en 19 maart 2019;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 april 2019 van het Comité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 april 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de door de Regering erkende gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op de « gendertest » van 19 februari 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 66.005/2 van de Raad van State, op 8 mei 2019 verleend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De schaarste-ambten in het basisonderwijs, het secundair onderwijs met volledig leerplan en het onderwijs voor sociale promotie, alsook in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, worden bepaald in de bijlagen 1.1 tot 10.2 bij dit besluit. Deze bijlagen geven een lijst van de schaarste-ambten per gebied, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen schaarste-ambten en ambten die in hevige schaarste zijn.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 3.De Ministers van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^