Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 mei 2019
gepubliceerd op 06 juni 2019

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen

bron
vlaamse overheid
numac
2019012768
pub.
06/06/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019012768/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


15 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen


De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, artikel 123, § 1, eerste lid, en artikel 149;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden sluiten houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 16, eerste lid, en artikel 18;

Overwegende dat de gemeenteraad van Bilzen op 7 mei 2019 heeft beslist om op 16 juni 2019 een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 3°, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, Besluit :

Artikel 1.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen richt het college van burgemeester en schepenen het stemlokaal in volgens de beschrijvingen in dit besluit.

Art. 2.Het stemlokaal wordt ingericht volgens het model dat is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De leden van het stembureau nemen in het stemlokaal een zodanige plaats in dat de binnenkomende kiezers onmiddellijk langs het stembureau gaan. De stemhokjes worden ten opzichte van het stembureau zodanig geplaatst dat de leden van het stembureau zicht hebben op het verloop van de stemming. De stembussen worden zo geplaatst dat de kiezers die het stemhokje verlaten, ze onmiddellijk kunnen zien en dat de leden van het stembureau er een duidelijk zicht op hebben.

Niveauverschillen op de gelijkvloerse verdieping worden voorzien van een hellend vlak in antislipmateriaal, zodat de stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn. Het hellingspercentage van dat hellend vlak bedraagt hoogstens: 1° 10 % bij niveauverschillen tot 10 centimeter;2° 8,3 % bij niveauverschillen van meer dan 10 centimeter tot 25 centimeter;3° 6,25 % bij niveauverschillen van meer dan 25 centimeter tot 50 centimeter;4° 5 % bij niveauverschillen van meer dan 50 centimeter. De tekst van artikel 132, § 3 en § 4, en van artikel 221 tot en met 254 van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten wordt in het stemlokaal aangebracht.

In het stemlokaal wordt een vergrootglas ter beschikking gesteld van de kiezers.

Art. 3.Het stemhokje is zo gemaakt dat het geheim van de stemming wordt gegarandeerd.

Art. 4.In elk gebouw waarin gestemd wordt, stelt de gemeente voor kiezers met een lichamelijke beperking minstens één speciaal ingericht stemhokje ter beschikking. Die stemhokjes worden in of in de onmiddellijke nabijheid van de stemlokalen geplaatst. In de onmiddellijke omgeving ervan staat een stoel ter beschikking. Vanaf de ingang van het gebouw wordt duidelijke signalisatie aangebracht zodat de personen die daarvan willen gebruikmaken, de plaats van dat stemhokje gemakkelijk kunnen vinden.

Het stemhokje, vermeld in het eerste lid, heeft: 1° een vrije manoeuvreerruimte met een diameter van 1,5 meter;2° een schrijftafel waarvan het blad zich op een hoogte van 80 centimeter bevindt, een breedte van 1 meter heeft en een diepte van 60 centimeter heeft.De ruimte onder het schrijfblad blijft vrij en heeft een vrije hoogte van minstens 70 centimeter.

Art. 5.Aan ieder stemhokje is een identiek stevig rood stempotlood gehecht met een kettinkje dat minstens 50 cm lang is.

Ieder stembureau beschikt over een voldoende aantal stempotloden om onmiddellijk de versleten, slecht werkende of aan te scherpen stempotloden te vervangen.

Art. 6.Het stembureau krijgt een stembus ter beschikking. Die stembus is ondoorzichtig, voldoende stevig, afsluitbaar en voldoende groot in verhouding tot het aantal kiezers van de stemafdeling. De stembus bevat aan de bovenkant een gleuf die voldoende groot is om het opgevouwen stembiljet erin te deponeren.

Art. 7.Het stembureau krijgt de volgende stempels ter beschikking: 1° twee dagstempels met de vermelding van de naam van de gemeente en de datum van de verkiezing;2° een stempel met de vermelding « Heeft bij volmacht gestemd »;3° een stempel met de vermelding « Teruggenomen stembiljet ».

Art. 8.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt elk stembureau in zijn gemeente een exemplaar van de volgende enveloppen, die van papier of van kunststof zijn vervaardigd: 1° een enveloppe met de vermeldingen: « proces-verbaal van het stembureau » en « te verzegelen »;2° een enveloppe met de vermelding: « lijst en documenten van de kiezers die niet op de aanstiplijsten stonden, maar die toch hebben gestemd »;3° een enveloppe met de vermeldingen: « twee aanstiplijsten » en « te verzegelen »;4° een enveloppe met de vermelding: « aanstellingsbrieven van de getuigen »;5° een enveloppe met de vermelding: « volmachten en de bijbehorende attesten »;6° een enveloppe met de vermelding: « enveloppe voor de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau: formulier voor de betaling van het presentiegeld »;7° een enveloppe met de vermeldingen: « te verzegelen » en « enveloppe voor de vrederechter ».Die enveloppe bevat: a) de lijst van de niet-opgekomen kiezers en de bijbehorende documenten;b) de lijst van de niet-opgekomen en laattijdige bijzitters en de bijbehorende documenten;c) de lijst van de personen die uit het stemlokaal verwijderd zijn;8° een enveloppe met de vermeldingen: « formulier met aantal stembiljetten » en « te verzegelen »;9° een enveloppe met de vermelding: « modelstembiljet »;10° een enveloppe met de vermeldingen: « teruggenomen stembiljetten » en « te verzegelen »;11° een enveloppe met de vermeldingen: « niet-gebruikte stembiljetten » en « te verzegelen »;12° als het college van burgemeester en schepenen daartoe beslist: een verzegelbare verpakking voor de gebruikte stembiljetten met de vermelding: « te verzegelen ».Een verpakking moet alle stembiljetten uit de stembus kunnen bevatten. § 2. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt elk stembureau van zijn gemeente: 1° twee geactualiseerde exemplaren van de aanstiplijsten;2° een in te vullen exemplaar van het proces-verbaal van de kiesverrichtingen in een stembureau met de instructies voor de voorzitter, waarvan het model is vastgesteld in formulier A45, dat is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° formulier A49a voor de lijst van de kiezers die op de aanstiplijst stonden, maar die niet hebben gestemd, de lijst van de kandidaat-bijzitters die afwezig waren of te laat kwamen zonder wettige reden van verhindering, en de lijst van de personen die uit het stemlokaal verwijderd zijn, dat is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;4° formulier A50 voor de lijst van de kiezers die niet op de aanstiplijsten stonden, maar die toch gestemd hebben, dat is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;5° formulier G51 voor de vaststelling van het aantal stembiljetten dat in de stembus gevonden is, dat is opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;6° een exemplaar van formulier A44a voor de aanvraag van de uitbetaling van de presentiegelden.

Art. 9.Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de stembureaus het nodige kantoormateriaal ter beschikking.

Brussel, 15 mei 2019.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^