Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 15 oktober 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2019-2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014921
pub.
15/10/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019014921/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2019-2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleiding tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van 19 juni 2003 houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het gunstig advies van de Commissie voor de sturing van het onderwijssysteem van 20 maart 2018;

Op voorstel van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Programma's voor de opleidingen op het niveau van een net betreffende het gespecialiseerd onderwijs

Artikel 1.Voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde gespecialiseerd onderwijs, wordt het in bijlage 1 vermelde opleidingsprogramma dat door de algemene dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs - Wallonie-Bruxelles Enseignement (Wallonië-Brussel Onderwijs) wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 2.Voor het officieel gesubsidieerd gespecialiseerd onderwijs, wordt het in bijlage 2 vermelde opleidingsprogramma dat door de Raad voor het onderwijs van de gemeenten en provincies wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 3.Voor het onafhankelijk vrij gesubsidieerd gespecialiseerd onderwijs, wordt het in bijlage 3 vermelde opleidingsprogramma dat door de "Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants" (Bond van de onafhankelijke vrije gesubsidieerde inrichtingen) (FELSI) wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020. HOOFDSTUK II. - Programma's voor de opleidingen op het niveau van een net betreffende het gewoon secundair onderwijs

Art. 4.Voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde gewoon onderwijs - Wallonie - Bruxelles - Enseignement, het neutraal officieel gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs, en het onafhankelijk vrij gewoon gesubsidieerd secundair onderwijs, wordt het in bijlage 4 vermelde opleidingsprogramma dat door de "Association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement non confessionnel - FCC" (Vereniging voor de bevordering van de opleiding tijdens de loopbaan in het niet-confessioneel onderwijs) wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 5.Voor het confessioneel vrij gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs, wordt het in bijlage 5 vermelde opleidingsprogramma dat wordt voorgesteld door de "Association pour la promotion de la formation en cours de carrière - FORCAR" (Vereniging voor de bevordering van de opleiding tijdens de loopbaan) - en het "Centre catholique de formation continuée des enseignants du spécialisé" (FOCOEC)(Katholiek centrum voor de voortgezette opleiding van de leerkrachten in het gespecialiseerd onderwijs), optredend voor het "Secrétariat général de l'Enseignement Catholique" (SEGEC) (Secretariaat-generaal voor het Katholiek Onderwijs), goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020. HOOFDSTUK III. - Programma's voor de opleidingen op het niveau van een net betreffende de psycho-medisch-sociale centra

Art. 6.Voor de door de Franse Gemeenschap georganiseerde psycho-medisch-sociale centra, wordt het in bijlage 6 vermelde opleidingsprogramma dat door de Algemene dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs - Wallonie-Bruxelles Enseignement wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 7.Voor de neutrale officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, wordt het in bijlage 7 vermelde opleidingsprogramma dat door de "Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné - CPEONS (Raad voor de inrichtende machten van het neutraal officieel gesubsidieerd onderwijs) wordt voorgesteld, goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 8.Voor de vrije confessionele gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, wordt het in bijlage 8 vermelde opleidingsprogramma dat door de "Conseil de Formation des centres psycho-medico-sociaux libres - CFPL" (Opleidingsraad vrije psycho-medisch-sociale centra), optredend voor het "Secrétariat général de l'Enseignement Catholique" (SEGEC) (Secretariaat-generaal voor het Katholiek Onderwijs), goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 10.De Minister die bevoegd is voor leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^