Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 mei 2019
gepubliceerd op 28 mei 2019

Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019012582
pub.
28/05/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019012582/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek Bangladesh tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 18 oktober 1990 type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 sluiten inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 11 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek Bangladesh tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 18 oktober 1990 type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 sluiten inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, artikel 1/1;

Gelet op het overleg met de bevoegde gerechtelijke overheid;

Overwegende resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2331 (2016) en 2368 (2017) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; Overwegende Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad van 20 september 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB;

Overwegende Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qaida;

Overwegende de mededeling met referentie SCA/2/19(13) van 14 mei 2019 van het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende ISIS (Da'esh) en Al-Qaida die op 14 mei 2019 een naam heeft toegevoegd aan de lijst van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten geviseerd door de sancties tegen ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten;

Overwegende dat het aangewezen is om onmiddellijk maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake, Besluit :

Artikel 1.Worden bevroren de tegoeden en economische middelen van de volgende entiteit, die op 14 mei 2019 door het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende ISIS (Da'esh) en Al-Qaida werd toegevoegd aan de lijsten van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van ISIS (Da'esh) en Al-Qaida: Entiteit: 1. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 mei 2019 en treedt buiten werking op het tijdstip dat de beslissing van het in artikel 1 bedoelde comité is omgezet in het Europees recht.

Brussel, 15 mei 2019.

A. DE CROO

^