Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 mei 2019
gepubliceerd op 29 juli 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041649
pub.
29/07/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019041649/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, de artikelen 7 en 16, § 1 en 50;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2019;

Gelet op het gunstige advies van de "Commission interréseaux des titres de capacité" van 22 juni 2016;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 april 2019 van het Comité van sector IX, van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 april 2019 van het Comité voor overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de door de Regering erkende gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het advies nr. 66.006/2 van de Raad van State, op 6 mei 2019 verleend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de "gendertest", op 26 maart 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, worden de woorden ", leermeester niet confessionele zedenleer, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst of orthodoxe godsdienst, het personeelslid" vervangen door de woorden ", leermeester niet confessionele zedenleer, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst of orthodoxe godsdienst, leermeester filosofie en burgerschap, het personeelslid".

Art. 2.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "leermeester niet confessionele zedenleer" worden vervangen door de woorden "leermeester niet confessionele zedenleer en leermeester filosofie en burgerschap";2° de woorden "voldoende bekwaamheidsbewijzen" worden vervangen door het woord "schaarstebekwaamheidsbewijzen"; 3° de woorden "is het barema 415, verminderd met het bedrag van een jaarlijkse verhoging." worden vervangen door de woorden "is het barema 415, verminderd met het bedrag van een jaarlijkse verhoging en een tweejaarlijkse verhoging.".

Art. 3.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, worden de volgende ambten:

1030

S

CT

CT Bandage-orthèse-prothèse DS

DS

1039

PS

CT

CT Bandage-orthèse-prothèse DS

DS

1032

S

PP

PP Bandage-orthèse-prothèse DS

DS

1041

PS

PP

PP Bandage-orthèse-prothèse DS

DS


respectief vervangen door de volgende ambten:

1030

S

CT

CT Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1039

PS

CT

CT Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1032

S

PP

PP Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1041

PS

PP

PP Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS


Art. 4.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bekwaamheidsbewijzen en barema's bepaald voor de hierna opgesomde ambten worden vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en de barema's opgenomen in de bijlage 1 bij dit besluit:

368

S

CT

CT Tourisme DS

DS

840

PS

CT

CT Tourisme DS

DS


2° de bekwaamheidsbewijzen en barema's bepaald voor de hierna opgesomde ambten opgenomen in de bijlage 1 bij dit besluit worden toegevoegd na het ambt « 1043 - PP Sculpture DS » :

1030

S

CT

CT Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1039

PS

CT

CT Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1032

S

PP

PP Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1041

PS

PP

PP Bandagisterie-orthèse-prothèse DS

DS

1038

PS

PP

PP Sculpture DI

DI


Art.5. De Ministers bevoegd voor het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^