Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type wet prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010003474 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 betreffende de aanduiding van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van gecentraliseerde systemen voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 20/09/2010 numac 2010003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010009689 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Charleroi type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010009690 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Veurne type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010009692 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010009691 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Ieper type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Provincie- en Gemeentepersoneel - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Provincie- en gemeentepersoneel - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg e, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chicoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het toekennen van ecocheques in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van hoofdstuk II - Beroepsindeling - van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010018294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 december 2006 inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet - toegelaten genetisch gemodificeerde organisme « LL Rice 601 » in rijstproducten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 10/08/2010 numac 2010022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2010 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invordering door middel van dwangbevel van de forfaitaire vergoeding verschuldigd aan het Fonds van medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 13/08/2010 numac 2010203498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten en de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis in toepassing van de wet van 19 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van de minimumleeftijd voor tewerkstelling van zeevarenden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010203725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalbewerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het koopkrachtmenu type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010203771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de ondernemingen die zich inlaten met de uitbating van "besteldiensten" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidstijd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de werknemers uit het kappersbedrijf, de schoonheidszorgen en de fitness type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de klachtenprocedure aan boord van koopvaardijschepen die onder Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de leden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010203829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van metalen, monteren van bruggen en gebinten, industrieel onderhoud en het verhuren van kranen, gelegen op het grondgebied van Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010203901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010203909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladpersondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010203914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77septies van 2 juni 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot ontbinding van het "Sociaal Fonds voor het gewoon pottengoed in potaarde" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010204001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010203944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit gieterij, gelegen in Chaudfontaine en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het precisiegieten volgens de verloren was techniek, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de erkende integratiecentra type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 37 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 voor de officieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 31 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 voor de scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor de scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van de interprofessionele akkoorden van 2 februari 2007 en 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 in de subsector voor het geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2006 voor kapiteins en officieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010203755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormingheidstoetsing, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010203913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder en de tegemoetkoming van het sociaal fonds voor werknemers van 55 jaar of ouder type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de "Verlofkas van de papierverwerkende, papierproducerende en grafische nijverheid" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010203918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van wettelijke vakantiedagen voor de deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010204000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen voor de ontslagen werknemers van 56 jaar en ouder met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 27/01/2012 numac 2011011463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010018288 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010027194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van gewone leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

erratum

type erratum prom. 30/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. - Erratum type erratum prom. 30/07/2010 pub. 26/08/2010 numac 2010204508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Errata
^