Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2010
gepubliceerd op 07 oktober 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010203828
pub.
07/10/2010
prom.
30/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen (Overeenkomst geregistreerd op 17 februari 2010 onder het nummer 97557/CO/323)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden.

Art. 2.Eerst streepje van 1ste alinea van artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst, betreffende de beroepsindeling en de lonen, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden op 24 september 2007 ( koninklijk besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" sluiten Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008), wordt vervangen door volgende bepaling : "- + 0,5 pct. op de minimumlonen en op de effectieve uitbetaalde lonen vanaf 1 oktober 2007;".

Art. 3.Eerst streepje van 1e alinea van artikelen 10 en 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst, betreffende de beroepsindeling en de lonen, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden op 24 september 2007 ( koninklijk besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" sluiten - Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008), wordt vervangen door volgende bepaling : "- + 0,5 pct. op de minimumlonen en op de effectieve uitbetaalde lonen vanaf 1 oktober 2007;".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 oktober 2009. Ze heeft dezelfde geldigheidsduur alsook dezelfde wijze en termijnen van opzegging als deze welke zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^