Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 16 oktober 2014

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003387
pub.
16/10/2014
prom.
08/10/2014
ELI
eli/besluit/2014/10/08/2014003387/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidstijd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 22 september 2014;

Gelet op het advies 56.650/2 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd "Money Tree". "Money Tree" is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 600.000 of op veelvouden van 600.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 600.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 171.586, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

600.000

5

10.000

50.000

120.000

10

1.000

10.000

60.000

20

250

5.000

30.000

50

100

5.000

12.000

3.000

50

150.000

200

12.500

25

312.500

48

26.000

15

390.000

23,08

30.000

10

300.000

20

100.000

5

500.000

6

TOTAAL TOTAL 171.586

TOTAAL TOTAL 1.972.500

TOTAAL TOTAL 3,50


Art. 4.De voorzijde van het biljet vertoont twee duidelijk afgebakende speelzones, allebei bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, afbeelding, foto, tekening, grafische voorstelling of eender welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Een speelzone wordt genoemd « UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN ». De andere speelzone wordt genoemd « WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS -GEWINNNUMMERN » . Deze benamingen kunnen op zichtbare wijze vermeld zijn in de buurt van de betrokken speelzones, in de zones zelf of op de ondoorzichtige deklaag die ze bedekt.

Na het afkrassen van de ondoorzichtige laag die de speelzone « UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN » bedekt, verschijnen vier verschillende nummers in Arabische cijfers, gekozen uit een reeks nummers gaande van 01 tot 33.

Na het afkrassen van de ondoorzichtige laag die de speelzone « WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN » bedekt, verschijnen twaalf verschillende nummers in Arabische cijfers. Ieder nummer is duidelijk afgebakend door een kader en is gekozen uit een reeks nummers gaande van 01 tot 33. Onder elk nummer is een variabel bedrag van een lot afgedrukt in Arabische cijfers, voorafgegaan door het symbool « € » en gekozen tussen de loten bedoeld in artikel 3.

Het biljet wint wanneer één van de vier nummers bedoeld in de speelzone « UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN » ook voorkomt onder de twaalf nummers in de speelzone « WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS -GEWINNNUMMERN » . De twee overeenstemmende nummers vormen een "winnend paar". In dat geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat vermeld staat onder het overeenstemmende nummer dat vermeld is in de speelzone « WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN ».

Een winnend biljet kan één, twee, drie of vier winnende paren bevatten.

Een biljet dat geen enkele in het vijfde lid bedoelde overeenstemming vertoont, is altijd verliezend.

Art. 5.Wanneer aan een winnend biljet een lot is toegekend ter waarde van : 1° 5 euro, 50 euro, 100 euro, 250 euro, 1.000 euro, 10.000 euro of 250.000 euro, dan bevat het slechts één winnend paar; 2° 10 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die elk 5 euro toekennen;3° 15 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die respectievelijk 5 euro en 10 euro toekennen, ofwel 3 winnende paren die elk 5 euro toekennen;4° 25 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die respectievelijk 10 euro en 15 euro toekennen, ofwel vier winnende paren die respectievelijk 5 euro, 5 euro, 5 euro en 10 euro toekennen.

Art. 6.Op de voor- of achterzijde van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer van de biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 7.Onder de ondoorzichtige deklagen van de speelzones kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en het grafisch formaat door de Nationale Loterij worden bepaald. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers, dan zijn die cijfers van een kleiner formaat dan de cijfers die overeenstemmen met een mogelijks toegewezen lotenbedrag. Met deze vermeldingen wordt er geen enkel lot toegewezen.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om met controlebedoelingen de in het eerste lid en in artikel 6, 2° en 3° bedoelde ondoorzichtige deklagen van onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 8.§ 1. Om te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben en mogen de biljetten geen enkel uiterlijk verschil vertonen dat eender welk element zou kunnen onthullen.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten waaraan kleine lotenbedragen zijn toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het unitair bedrag niet hoger dan 25 euro is. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die zitten in eenzelfde in cellofaan verpakt pakje, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 40 euro. § 2. Op de voor- of achterzijde van de biljetten staan vermeldingen in cijfers en/of in letters ter identificatie van de uitgifte waartoe ze behoren. Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, volgens de volgende modaliteiten : 1° in de fysieke verkooppunten waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij zijn de loten betaalbaar gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid;2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren zijn de loten betaalbaar gedurende een extra termijn van tien maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn.De gegevens van die regionale kantoren kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij deze laatste worden verkregen.

De loten van 10.000 euro en 250.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij zulks opportuun acht, in haar regionale kantoren.

Art. 10.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 11.De loten die niet binnen de in artikel 9, eerste lid, vastgelegde termijn van twaalf maanden zijn opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 12.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet dat het voorwerp uitmaakt van een klacht door de klager zelf ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij wordt afgegeven, dan wordt er voor de klager een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 13.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 14.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 15.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 16.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 17.De biljetten kunnen de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame voor de Nationale Loterij en, mits financiële of andere compensatie, voor derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 19.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^