Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 02 februari 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017040987
pub.
02/02/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2017040987/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 6 november 2017;

Gelet op het advies 62.472/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt: "Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 625.000, hetzij op veelvouden van 625.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro."

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art.3. Voor iedere hoeveelheid van 625.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 171.287, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

625.000

6

5.000

30.000

104.166,67

20

500

10.000

31.250

60

100

6.000

10.416,67

200

50

10.000

3.125

4.000

30

120.000

156,25

4.500

20

90.000

138,89

5.500

15

82.500

113,64

12.500

9

112.500

50

71.500

6

429.000

8,74

73.000

3

219.000

8,56

TOTAAL TOTAL 171.287

TOTAAL TOTAL 1.209.000

TOTAAL TOTAL 3,65


Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het derde lid wordt het woord "vier" vervangen door het woord "drie" en het cijfer "33" door het cijfer "30";b) in het vierde lid wordt het woord "twaalf" vervangen door het woord "negen" en het cijfer "33" door het cijfer "30";c) in het vijfde lid wordt het woord "vier" vervangen door het woord "drie" en het woord "twaalf" door het woord "negen";d) het zesde lid wordt vervangen als volgt: "Een winnend biljet kan één of twee winnende paren bevatten.Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot voorzien in artikel 3." e) de bepaling wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Elk nummer vermeld in de speelzones bestaat uit twee cijfers tussen 0 en 9.Dit nummer vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden beschouwd.

Dit artikel is enkel van toepassing na volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzone van het biljet.

De speler dient te controleren of de ondoorzichtige deklaag die de speelzones bedekt, ongeschonden is op het ogenblik dat hij een biljet verwerft."

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Wanneer aan een winnend biljet een lot is toegekend ter waarde van : 1° 3 euro, 20 euro, 30 euro, 50 euro, 100 euro, 500 euro, 5.000 euro of 100.000 euro, dan bevat het slechts één winnend paar; 2° 6 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die elk 3 euro toekennen;3° 9 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die respectievelijk 6 euro en 3 euro toekennen; 4° 15 euro, dan bevat het ofwel één winnend paar dat dit bedrag toekent, ofwel twee winnende paren die respectievelijk 9 euro en 6 euro toekennen."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: "Art.5/1. Indien een onregelmatigheid, van welke aard ook, in de vorm of de inhoud van een biljet, niet overeenkomstig de regels van dit besluit toelaat om eenduidig vast te stellen of een biljet winnend dan wel verliezend is, of om eenduidig het eventuele lotenbedrag vast te stellen, dan is het betreffende biljet nietig. De houder van een dergelijk nietig biljet heeft het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij."

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd: "Deze controlevermeldingen worden gebruikt om, onder meer aan de hand van een informaticasysteem, na te gaan of het biljet dat wordt ingediend om een lot te bekomen, authentiek en geldig is, of het al dan niet winnend is, om het eventuele lot na te gaan en, indien nodig, voor de digitale reconstructie van het biljet. Indien deze controlevermeldingen een resultaat geven dat niet overeenstemt met de gegevens op het biljet, dan is het biljet nietig en heeft de houder ervan het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij. Indien het gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een bedrog of verkeerde manipulatie van het biljet, brengt dit de nietigheid mee van het biljet, zonder enig recht op een inruiling of een terugbetaling."

Art. 7.In artikel 8, paragraaf 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt het cijfer "25" vervangen door het cijfer "15" en het cijfer "40" door het cijfer "21".

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt: "1° in de fysieke verkooppunten met dewelke de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor de loten vermeld in 2° ; 2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dit opportuun acht, in haar regionale kantoren, voor de loten van 5.000 en 100.000 euro."; b) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De gegevens van de regionale kantoren kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen."; c) de bepaling wordt aangevuld met het volgende lid: "Op het ogenblik van verwerving van een biljet kunnen alle biljetten die bepaalde loten toekennen reeds verkocht zijn of kunnen bepaalde loten reeds gewonnen zijn."

Art. 9.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt: "5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."

Art. 10.In de Nederlandse versie van artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het aantekenen van beroep bij een rechtbank" vervangen door de woorden "rechterlijke beroepen".

Art. 11.Artikel 17, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "1° informatie en uitleg bestemd voor de spelers. Deze vermeldingen zijn louter informatief en zijn ondergeschikt aan de tekst van dit besluit;".

Art. 12.De biljetten "Money Tree" uitgegeven vóór 5 februari 2018 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals dit besluit gold op 16 oktober 2014.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^