Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht type wet prom. 19/12/2017 pub. 02/06/2021 numac 2021031482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2017 pub. 27/04/2023 numac 2023030658 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de rollen van de personeelsleden van de Nationale Loterij die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "Gembloux Agro-Bio Tech" type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017040984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017040987 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018010994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030021 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemene nutte van een perceel bestaande uit twee onroerende goederen ten behoeve van de Belgische Staat, voor wie de Regie der Gebouwen optreedt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017014413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032221 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010085 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Huwa-San ControllerR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 19/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032253 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Amendement tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 11 september 2008 met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB

protocol

type protocol prom. 19/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening

erratum

type erratum prom. 19/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030130 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. - Erratum type erratum prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum type erratum prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum
^