Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 07 november 2014

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003389
pub.
07/11/2014
prom.
08/10/2014
ELI
eli/besluit/2014/10/08/2014003389/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 20/09/2010 numac 2010003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 22 september 2014;

Gelet op het advies 56.649/2 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Winter Millions ». « Winter Millions » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.000.000 of op veelvouden van 1.000.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 363.218, verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op... 1 chance de gain sur...

1

500.000

500.000

1.000.000

1

250.000

250.000

1.000.000

1

100.000

100.000

1.000.000

5

5.000

25.000

200.000

10

1.000

10.000

100.000

200

500

100.000

5.000

10.000

100

1.000.000

100

25.000

50

1.250.000

40

20.000

25

500.000

50

50.000

15

750.000

20

258.000

10

2.580.000

3,88

TOTAAL TOTAL 363.218

TOTAAL TOTAL 7.065.000

TOTAAL TOTAL 2,75


Art. 4.Op de voorzijde van de biljetten staan 31 speelzones die bedekt zijn met een door de deelnemer af te krassen ondoorzichtige deklaag. In de buurt van die speelzones, in de speelzones zelf of op de ondoorzichtige deklaag die ze bedekt, kan een kencijfer gaande van 1 tot 31 gedrukt zijn.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag waarmee de in § 1 bedoelde 31 speelzones bedekt zijn, verschijnt in elk van deze speelzones een wisselend spelsymbool uit een reeks van tien mogelijke spelsymbolen met de volgende voorstellingen: een « den », een « ijskristal », een "want", een "eenpersoonsslee", een "schaats", een "skiër", een "sneeuwman", een "peperkoekmannetje", een « hert » en « brandende houtblokken ».

Eenzelfde spelsymbool kan in één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, of tien speelzones afgebeeld staan.

Art. 5.Geeft telkens recht op : 1° een lot van 500.000 euro: het biljet waarvan tien speelzones allemaal het spelsymbool « brandende houtblokken » bevatten; 2° een lot van 250.000 euro: het biljet waarvan negen speelzones allemaal het spelsymbool « hert » bevatten; 3° een lot van 100.000 euro: het biljet waarvan acht speelzones allemaal het spelsymbool « peperkoekmannetje » bevatten; 4° een lot van 5.000 euro: het biljet waarvan zeven speelzones allemaal het spelsymbool « sneeuwman » bevatten; 5° een lot van 1.000 euro: het biljet waarvan zes speelzones allemaal het spelsymbool « skiër » bevatten; 6° een lot van 500 euro: het biljet waarvan vijf speelzones allemaal het spelsymbool « schaats » bevatten;7° een lot van 100 euro: het biljet waarvan vier speelzones allemaal het spelsymbool « eenpersoonsslee » bevatten;8° een lot van 50 euro: het biljet dat zes speelzones omvat waarvan één het spelsymbool « den » bevat, twee speelzones allebei het spelsymbool « ijskristal » bevatten en drie speelzones allemaal het spelsymbool « want » bevatten;9° een lot van 25 euro: het biljet waarvan ofwel drie speelzones allemaal het spelsymbool « want » bevatten, ofwel drie speelzones waarvan één het spelsymbool « den » bevat en twee speelzones allebei het spelsymbool « ijskristal » bevatten.10° een lot van 15 euro: het biljet waarvan twee speelzones allebei het spelsymbool « ijskristal » bevatten;11° een lot van 10 euro: het biljet waarvan één speelzone het spelsymbool « den » bevat. Een winnend biljet kent altijd slechts één lot toe. Elk biljet waarop geen van de in het eerste lid bedoelde configuraties voorkomt, is een niet-winnend biljet.

Art. 6.Op de voor- en/of keerzijde van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer ervan: 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 7.In de speelzones bedoeld in artikel 4 kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de ondoorzichtige deklagen van de in artikel 4 bedoelde speelzones en de in artikel 6, 2° en 3° bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen van de onverkochte biljetten.

Art. 8.Om te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben en mogen de biljetten geen enkel uiterlijk verschil vertonen dat eender welk element zou kunnen onthullen.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten waaraan kleine lotenbedragen zijn toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het unitair bedrag niet hoger dan 50 euro is. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die zitten in eenzelfde in cellofaan verpakt pakje, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 60 euro.

Op de voor- of achterzijde van de biljetten staan vermeldingen in cijfers en/of in letters ter identificatie van de uitgifte waartoe ze behoren. Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, volgens de volgende modaliteiten : 1° in de fysieke verkooppunten waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij zijn de loten betaalbaar gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid;2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren zijn de loten betaalbaar gedurende een extra termijn van tien maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn.De gegevens van die regionale kantoren kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij deze laatste worden verkregen.

De loten van 5.000 euro, 100.000 euro, 250.000 euro en 500.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij zulks opportuun acht, in haar regionale kantoren.

Art. 10.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 11.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet dat het voorwerp uitmaakt van een klacht door de klager zelf ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij wordt afgegeven, dan wordt er voor de klager een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 12.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist: 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 14.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 15.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 16.De biljetten kunnen de volgende vermeldingen bevatten: 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame voor de Nationale Loterij en, mits financiële of andere compensatie, voor derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^