Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 november 2015
gepubliceerd op 20 november 2015

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003396
pub.
20/11/2015
prom.
16/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/16/2015003396/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladpersondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010203754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 19 oktober 2015;

Gelet op het advies 58.294/2 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Christmas Fun ». « Christmas Fun » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.050.000 of op veelvouden van 1.050.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1.050.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 269.100, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

100

2.016

201.600

10.500

500

100

50.000

2.100

1.000

50

50.000

1.050

5.000

20

100.000

210

32.500

10

325.000

32,31

47.500

4

190.000

22,11

182.500

2

365.000

5,75

TOTAL TOTAAL 269.100

TOTAL TOTAAL 1.281.600

TOTAL TOTAAL 3,90


Art. 4.§ 1. Op de voorkant van het biljet staat één speelzone, die bedekt is met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op de ondoorzichtige deklaag van de speelzone kunnen louter illustratieve of informatieve grafische voorstellingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's of andere vermeldingen voorkomen. Er kunnen ook verschillende identificerende vermeldingen op voorkomen, teneinde de speelzones te kunnen onderscheiden. Deze vermeldingen kunnen eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de speelzone. § 2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag die de speelzone bedekt, verschijnen negen spelsymbolen die kunnen variëren en die werden gekozen uit een reeks van zeven verschillende spelsymbolen, namelijk een "geschenk", een "kerststok", " hulstbladeren met bessen", een "kerstman", een "want", een "kerstsok" en een "kerstboom". § 3. Het biljet is winnend wanneer de speelzone drie identieke spelsymbolen vertoont. In dat geval geeft het recht op een lot van: 1° 2 euro wanneer drie spelsymbolen elk een « kerstboom » voorstellen ;2° 4 euro wanneer drie spelsymbolen elk een "kerstsok" voorstellen ;3° 10 euro wanneer drie spelsymbolen elk een "want" voorstellen ;4° 20 euro wanneer drie spelsymbolen elk een "kerstman" voorstellen ;5° 50 euro wanneer drie spelsymbolen elk "hulstbladeren met bessen" voorstellen ;6° 100 euro wanneer drie spelsymbolen elk een "kerststok" voorstellen ; 7° 2.016 euro wanneer drie spelsymbolen elk een "geschenk" voorstellen.

In de buurt van de speelzone bedoeld in paragraaf 1 of op de achterkant van het biljet staat er op zichtbare wijze een legende waarin de zeven in het eerste lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgesomd, alsook het lotenbedrag in Arabische cijfers voorafgegaan door het symbool "€" dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen en dat gekozen werd uit de loten bedoeld in artikel 3. § 4. Een winnend biljet bevat nooit meer dan één serie van drie identieke spelsymbolen en kan dus nooit meer dan één winnend lot toekennen van deze vermeld in het artikel 3.

Een biljet dat niet één van de zeven gevallen vertoont die vermeld zijn in paragraaf 3, is altijd verliezend. § 5. Ieder spelsymbool kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

Paragrafen 2 en 3 zijn enkel van toepassing na volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzone van het biljet.

Art. 5.Indien een onregelmatigheid, van welke aard ook, in de vorm of de inhoud van een biljet, niet overeenkomstig de regels van dit besluit toelaat om eenduidig vast te stellen of een biljet winnend dan wel verliezend is, of om eenduidig het eventuele lotenbedrag vast te stellen, dan is het betreffende biljet nietig. De houder van een dergelijk nietig biljet heeft het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij.

Art. 6.Op de voor- en/of keerzijde van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer ervan: 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 7.In de speelzone bedoeld in artikel 4, § 1, eerste lid, kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Deze controlevermeldingen worden gebruikt om, onder meer aan de hand van een informaticasysteem, na te gaan of het biljet dat wordt ingediend om een lot te bekomen, authentiek en geldig is, of het al dan niet winnend is, om het eventuele lot na te gaan en, indien nodig, voor de digitale reconstructie van het biljet. Indien deze controlevermeldingen een resultaat geven dat niet overeenstemt met de gegevens op het biljet, dan is het biljet nietig en heeft de houder ervan het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij. Indien het gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een bedrog of verkeerde manipulatie van het biljet, brengt dit de nietigheid mee van het biljet, zonder enig recht op een inruiling of een terugbetaling.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de ondoorzichtige deklaag van de in artikel 4 bedoelde speelzone en de in artikel 6, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen van de onverkochte biljetten.

Art. 8.Om te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben en mogen de biljetten geen enkel uiterlijk verschil vertonen waarmee eender welk element zou kunnen worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procedé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag per lot niet hoger dan 10 euro is. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 16 euro.

Op de voor- of achterzijde van de biljetten staan vermeldingen in cijfers en/of in letters ter identificatie van de uitgifte waartoe ze behoren. Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, volgens de volgende modaliteiten: 1° de loten zijn betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een extra termijn van tien maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 2.016 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij dat opportuun acht, in haar regionale kantoren.

Art. 10.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 11.De loten die niet binnen de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 12.Onder voorbehoud van rechterlijke beroepen moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet op de keerzijde waarvan de speler zijn naam, voornaam en adres moet vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er voor de klager een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 13.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 14.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist: 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet dit op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 15.Onder voorbehoud van rechterlijke beroepen wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 16.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 17.De biljetten kunnen de volgende vermeldingen bevatten: 1° informatie, uitleg en voorschriften bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, mits financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 18.De biljetten "Christmas Fun" uitgegeven vóór 23 november 2015 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^