Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, is de heer Lambert G., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termij Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, is de benoe(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020375
pub.
06/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016009210 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. - Duitse vertaling sluiten, is de heer Lambert G., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 juli 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017030159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2016205891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, van de heer Bulté F., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 juni 2017.

Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - zijn in het koninklijk besluit van 25 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers sluiten tot de hernieuwing van de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst Ph., ondervoorzitter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, de woorden " voor een termijn met ingang van 30 juni 2012 en eindigend op 30 april 2017" vervangen door de woorden "voor een termijn van vijf jaar met ingang van 30 juni 2012". - is de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst Ph., ondervoorzitter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 30 juni 2017. - is de benoeming van mevr. Verhenne T., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 juli 2017.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011961 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017010461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020346 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen sluiten, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent: - afdeling Gent van de heer Van den Dorpe M., met ingang van 7 juni 2017; - afdeling Oudenaarde van de heer Stockman S., met ingang van 14 juni 2017; - afdeling Brugge van de heren: ? Van den Abbeele S., met ingang van 14 juni 2017; ? Simons P., met ingang van 14 juni 2017; ? Caus J., met ingang van 21 juni 2017; - afdeling Kortrijk van de heren: ? Vanderbeke L., met ingang van 28 juni 2017; ? Vermunicht D., met ingang van 28 juni 2017. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, van de heer D'Helft P., vernieuwd voor een termijn met ingang van 14 juni 2017 en eindigend op 31 mei 2021 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, van de heer D'Hoedt J., vernieuwd voor een termijn met ingang van 28 juni 2017 en eindigend op 30 september 2018 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie sluiten, is de benoeming van de heer Gijselinck L., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 juli 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^