Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2017
gepubliceerd op 08 mei 2017

Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017011961
pub.
08/05/2017
prom.
28/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1970 en 30 maart 1976, de programmawetten van 30 december 1988 en 24 december 2002 en de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst sluiten tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst sluiten tot benoeming en vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst;

Overwegende dat moet voorzien worden in de vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur om de continuïteit van de werking van de Nationale Delcrederedienst te verzekeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Economie, Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als lid en plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, vertegenwoordigers van de Minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort, wordt verleend aan de heer Sigurd Vangermeersch en de heer Denis Dubuisson.

Art. 2.Wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort, ter vervanging van het lid vermeld in artikel 1 en voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar, mevrouw Els Haelterman.

Art. 3.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort, ter vervanging van het plaatsvervangend lid vermeld in artikel 1 en voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar, de heer Yves Dricot.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Economie en de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Economie, K. PEETERS De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, P. DE CREM

^