Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 mei 2016
gepubliceerd op 18 mei 2016

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2016000272
pub.
18/05/2016
prom.
01/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/01/2016000272/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 8 en 9, § 2, en § 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van d.d. 5 februari 2016;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er, omwille van de nationale veiligheid, aanleiding bestaat zonder uitstel het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag in voege te laten treden;

Overwegende het advies van het College van Procureurs-generaal van 28 december 2015;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Recent hebben terroristische groeperingen en hun vertakkingen zich schuldig gemaakt aan ernstige misdrijven, zowel nationaal als internationaal. Zij deinen met hun terroristische dreigingen meer en meer uit naar andere landen in de wereld. Het zijn niet langer enkel de leden van de organisaties ter plaatse die een bedreiging vormen maar ook, en vooral, hun aanhangers wereldwijd.

Een belangrijk besluit dat hieruit kan getrokken worden, is dat de dreiging momenteel veelvormig en wereldwijd verspreid is. Uit het onderzoek van de doelwitten, de modus operandi en het profiel van de daders van deze acties blijkt bovendien dat er weinig gemeenschappelijke kenmerken zijn. Het coördineren van de verschillende bevoegde diensten en overheden is uiterst prioritair met het oog op een tijdige detectie en neutralisatie.

Een terroristische gijzelneming of een terroristische aanslag zal in de meeste gevallen een nationale weerslag hebben die het kader van een provincie snel zal overstijgen. Deze gebeurtenissen vereisen door hun aard onmiddellijk een reactie op regeringsniveau. Dit soort van gebeurtenissen vereisen een antwoord en een beheer van zowel de gerechtelijke als de bestuurlijke overheden met een belangrijke geïntegreerde en multidisciplinaire betrokkenheid van de politiediensten, de inlichtingendiensten, de hulpdiensten en andere openbare diensten. Wat de gerechtelijke autoriteit betreft, zal het strafrechtelijk onderzoek vanuit Brussel gevoerd worden door de federale procureur.

Het noodplan is gericht op de aanpak van een crisissituatie die ontstaat als gevolg van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. Een dergelijke gijzelneming of aanslag kan zich onverwacht voordoen, maar kan ook het resultaat zijn van een reeds geïdentificeerde dreiging die zich toch gematerialiseerd heeft.

Specifiek voor dit laatste geval voorziet het noodplan in een procedure van vooralarm om via alarm- en beheersmaatregelen de geïdentificeerde dreiging met een terroristische gijzelneming of aanslag maximaal te reduceren of zelfs weg te nemen.

Sinds 2012 hebben het Federaal Parket en de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) verscheidene oefeningen georganiseerd teneinde de procedures en de noodplannen van de betrokken overheden en diensten te testen. De doelstelling van deze oefeningen was om in dit domein de gemengde toepassing van de gerechtelijke en administratieve procedures te testen, de wisselwerking tussen de bevoegdheden van elkeen te analyseren, de verschillende overheden te trainen op het oplossen van situaties die zich werkelijk zouden kunnen voordoen en om de verschillende besluitvormings - en communicatieprocessen te verbeteren.

Daaruit zijn lessen getrokken die de noodzaak onderstreept hebben om te werken met twee structuren: een beheerscel en een operationele cel.

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, wordt vastgelegd in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 2.De provinciegouverneurs en de overheid van de Brusselse agglomeratie bevoegd krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zijn ermee belast een bijzonder nood- en interventieplan uit te werken voor het risico op een terroristische gijzelneming of een terroristische aanslag.

Art. 3.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 1 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS

^