Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012387 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver(...) Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017010435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot instelling van het "Fonds 2de pijler voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant", genaamd "Fonds 2de pijler PSC 102.03", en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017010967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2015-2016 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van afwijkingen op de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, en tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht, wat betreft de aanvraag tot en behoud van de vergunning als kredietgever type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012198 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1697 van 27 maart 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1699 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. Put op pensioen gesteld op 1 juni 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1698 van 27 maart 2017, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt de heer FERNANDEZ FERNANDEZ Alberto, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevord Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 05/04/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012312 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017020279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de storting in 2015 en 2016 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en de vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017020373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2017, - dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2016 's avonds, is aan de heer Nieuwdorp E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige arbe Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 28 febr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017020375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, is de heer Lambert G., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termij Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017, is de benoe(...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017030106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017030371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de verhoging van de maaltijdcheque type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de productieondernemingen van gewassen en gesorteerd grind en zand type koninklijk besluit prom. 30/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017202961 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod op het op de markt brengen van het traphekje "Safrane Black", artikel w418, van het merk "First Baby Safety" type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017020367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verduidelijkingen aan de minimuminhoud van de modules in het kader van de erkende bijscholingsopleiding voor EPB-adviseurs

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017020374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 29 juni 2016, werd de heer Van Besien J., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 augustus 2016 het ambt van plaatsvervangend magistr Bij beschikking van 15 juli 2016, werd de heer Boes M., door de eerste voorzitter van het hof v(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017011893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, van bepaalde delen van het gebouw van de Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 3, sectie C, blad 1, perceel nr. 133 b.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012049 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Oppensioenstelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 9 maart 2017, wordt de oppensioenstelling uit haar functies, aan mevrouw RENOY Claire, assistent in vast dienstverband, bij de Diensten v Vanaf 1 november 2017 wordt betrokkene ertoe gemachtigd haar aanspraken op een rustpensioen te doen(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2017, wordt beschermd als monument de straatgevel van de voormalige "Magnéto Belge" gelegen Marconistraat 123-127 te Vorst, wegens zijn esth Het goed is bekend ten kadaster te Vorst, 3de afdeling, sectie B, 4de blad, perceel nr. 44a7.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van Regeringscommissarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Haven van Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012417 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, die woonplaats kiest bij Mrs. Bart MAR Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017. Deze zaak is ingeschre(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 06/06/2017 numac 2017012256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek III, Titel I tot VIII. - Officieuze coördinatie in het Duits

document

type document prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Financiële Beheerders (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB17008 Solliciteren kan tot 16 juni 2017 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017030367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2017, akte nr. 2017/30261 : - Blz. 56665, Franse tekst, moet gelezen worden : « Par arrêté royal du 23 mars 2017, M. Cem SALMAN est nommé en qualité d'agent de l'Etat dans la cl(...)

document

type document prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017202999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in informatica (niveau A) voor voor de Overheidsdienst van Wallonie. - Selectienummer: AFW17006 Solliciteren kan tot 20/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017203003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention Experts (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : AN17038 Deze selectie werd afgesloten op 24 mei 2017. Er zijn geen lau(...) type document prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017203014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige radiotechniekers (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17129 Solliciteren kan tot 19 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen tot auditeur Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt de heer Karel MARCHAND benoemd in de hoedanigheid van auditeur, met ingang van 30 juni 2015. Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samenstelling Vaste Commissie van de lokale politie Oproep tot kandidaten Er zal binnenkort worden overgegaan tot de toewijzing van alle mandaten voor het lidmaatschap van de Vaste Commissie van de lokale politie . De toe te wijzen mandate(...) De opengestelde mandaten worden ingedeeld per per gewest en per provincie : Vlaams Gewest - 9 le(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2017 numac 2017012384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures voor de betrekkingen van directeur-diensthoofd 'Exploitatie en Vervoer', `Onderhoud' en `Bouw' bij Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) Brussel Mobiliteit is onderworpen aan de bepalingen van het besluit (...) - de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) 'Exploitatie en Vervoer' bij Brussel Mobiliteit(...)
^