Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2014
gepubliceerd op 25 april 2014

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007130
pub.
25/04/2014
prom.
25/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1982 houdende uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, artikel 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende benoeming van de voorzitter, vice-voorzitter en van de leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en gewijzigd door latere koninklijke besluiten;

Overwegende dat er dient te worden voorzien in de vervanging van de leden van de Hoge Raad die ontslagnemend of overleden zijn;

Overwegende dat er dient te worden voorzien in de vervanging van de voorzitter van de Hoge Raad die overleden is;

Gelet op de voorstellen van het Contactcomité van de vaderlandse verenigingen van 13 februari 2014 ingediend in uitvoering van artikel 30, § 1, van voornoemde wet van 8 augustus 1981;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers : De heer Robert VAN HAEREN ter vervanging van de heer André CHARON, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen;

De heer Raymond BEHR ter vervanging van de heer Julien VAN CAUWELAERT, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers op voordracht van het Contactcomité van de vaderlandse verenigingen : De heer Léandre CAPEL ter vervanging van de heer Robert GERLACHE, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen;

De heer Alfred DOHOGNE ter vervanging van de heer Marcel JOURION, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen;

Mevrouw Christine PAGE ter vervanging van de heer André LOYEZ, ontslagnemend, waarvan zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers : De heer Karel DEWULF ter vervanging van de heer Gustave RENS, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de Oorlogsslachtoffers is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^