Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 mei 2016
gepubliceerd op 30 mei 2016

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009210
pub.
30/05/2016
prom.
01/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/01/2016009210/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 19 oktober 2015;

Gelet op de behoeften van de dienst;

Gelet op de adviezen van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen van 18 maart 2016 en van de procureur des Konings bij het parket Antwerpen van 21 maart 2016;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen wordt tijdelijk naar de zetel van het vredegerecht Kontich overgebracht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^