Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2017
gepubliceerd op 09 mei 2017

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020346
pub.
09/05/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017020346/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 21, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 januari 2017 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 16 maart 2017;

Gelet op advies 61.184/3 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92 wordt een afdeling IIbis ingevoegd dat het artikel 2bis omvat, die luidt als volgt: "Afdeling IIbis - Interesten van nieuwe buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever afgesloten leningen (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 21, tweede lid)

Art. 2bis.De in artikel 21, eerste lid, 13°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde ondernemingen moeten, vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de beoogde lening werd afgesloten, jaarlijks vóór 31 maart een document opstellen dat: a) het bedrag vermeldt van de gedurende het vorige jaar betaalde interesten;b) bevestigt of de onderneming al dan niet gedurende het volledige voorafgaande jaar of, indien de lening in de loop van het voorafgaande jaar werd afgesloten, gedurende het volledige gedeelte van dit jaar vanaf de datum waarop de lening werd afgesloten, voldeed aan de voorwaarden opgenomen in artikel 21, eerste lid, 13°, van hetzelfde Wetboek. Het in het eerste lid bedoelde document moet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn worden overhandigd aan de kredietgever.

Een afschrift van het in het eerste lid bedoelde document moet aan de administratie worden bezorgd binnen de in het eerste lid bedoelde termijn.

De kredietgever moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de administratie.".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.

Met betrekking tot het aanslagjaar 2017 wordt de datum van 31 maart, vermeld in artikel 1, verschoven naar 30 juni 2017.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^