Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017011828 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erkenningsnummer van het opleidingscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017011829 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020346 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017201930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017011848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 19/04/2017, werd de NV HELEXIA DEVELOPPEMENT erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001539666 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011876 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98006/73 van 26 maart 1998 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011875 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Kortemark ter hoogte van de kilometerpaal 56.183 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 60.086 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 61.463 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 60.646 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011877 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Zarren ter hoogte van de kilometerpaal 58.821 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 63.032 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 62.487 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011888 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 75.572 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011887 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 71.226 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 64.258 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 70.960

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017201566 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2017 van 9 maart 2017 Rolnummer : 6592 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 587bis, 4°bis, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 32decies, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202122 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2017 van 23 februari 2017 Rolnummer 6281 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijder Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202123 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2017 van 23 februari 2017 Rolnummers 6323 en 6324 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 568, 602, 608, 1050 en 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...) type arrest prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202124 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2017 van 23 februari 2017 Rolnummer 6445 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017030262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017030274 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eervol ontslag van de heer Jean Wiertz arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017030270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017202312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017202309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut"

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017011969 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Prof. Dr. Em. Marcel STORME, Godelieve DE SCHRYVER en Prof. Dr. Matthias E. STORME, die woonplaats (...)

document

type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu: Attachés - Bevordering niveau A (m/v/x) (BNG16176) De medewerkers die voldoen aa(...) Solliciteren kan tot 23/05/2017. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Delivery Managers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17034 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Juristes Droit International" (niveau A) voor de Defensie. - Selectienummer : AFG17009 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Juristes Contentieux International" (niveau A) voor de Defensie. - Selectienummer : AFG17010 Deze selectie werd afgesloten op 1/05/2017. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. - Selectienummer : ANG17705 Solliciteren kan tot en met 30/05/2017 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Juristes Droit national" (niveau A) voor de Defensie. - Selectienummer: AFG17011 Deze selectie werd afgesloten op 21/04/2017. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Gestionnaires de Dossiers Scientifiques" (niveau A) voor AFMPS. - Selectienummer : AFG16208 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2017. Er zijn 15 laureaten. De li(...) type document prom. 04/05/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017012015 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot wijziging van het besluit van De Interregionale Verpakkingscommissie van 19 december 2013 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor verpakkingsafval type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 april 2017, dat in werking treedt de dag waarop worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distribut(...) type document prom. -- pub. 09/05/2017 numac 2017202281 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 14 februari 2017 wordt de heer Daniel Tack, adviseur, vanaf 1 mei 2017 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 27 februari 2017 wordt de heer Jean-Pierre Lannoy, ge Bij besluit van de secretaris-generaal van 27 februari 2017 wordt mevr. Colette Dedave, attaché(...)
^