Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2017
gepubliceerd op 10 mei 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011967
pub.
10/05/2017
prom.
02/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 november 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de titel van psycholoog, artikel 6, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Catherine Henry bij brief van 14 december 2016;

Gelet op de kandidatuur van de heer Peter Defreyne bij brief van 22 december 2016;

Gelet op de door beide kandidaten meegedeelde informatie betreffende hun titels, vaardigheden en troeven die verband houden met de functie, alsook de elementen die toelaten hun motivatie voor de functie na te gaan;

Overwegende dat beide kandidaten voldoen aan de wettelijke deelnemingsvoorwaarden;

Overwegende dat beide kandidaten voldoende blijk geven van motivatie;

Overwegende dat Mevr. Catherine Henry uittredend voorzitter is, dat zij de functie heeft uitgeoefend met ingang van 11 januari 2013 en dat de administratie aan de heer Edward Van Rossen - directeur van de Psychologencommissie- advies heeft gevraagd over haar functioneren; overwegende dat dit advies gunstig is;

Overwegende dat de heer Peter Defreyne voorzitter is van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, dat hij deze functie uitoefent sinds 16 oktober 2015 en dat de administratie aan de heer Jurgen Vansteene - directeur Juridisch Departement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - advies heeft gevraagd over zijn functioneren; overwegende dat dit advies gunstig is;

Overwegende dat op basis van de vergelijking van de technische vaardigheden en troeven van beide kandidaten in functie van de in de oproep tot kandidaten opgelijste competenties, een aantal vaststellingen kunnen worden gedaan;

Overwegende dat beide kandidaten over relevante vaardigheden beschikken;

Overwegende dat wat betreft de kennis van de wet van 8 november 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de titel van psycholoog, van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog, alsook van het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, het redelijk is om aan te nemen dat Mevr. Catherine Henry over deze technische vaardigheden beschikt aangezien de concrete toepassing van deze regelgeving inherent is aan haar functie als voorzitter van de Psychologencommissie gedurende de voorbije vier jaar;

Overwegende dat de heer Peter Defreyne aangeeft dat hij als jurist regelmatig advies heeft verleend in deze materie, maar verder de omvang en de concrete inhoud van deze adviezen niet preciseert, zodat er geen elementen zijn die toelaten om te besluiten dat zijn ervaring zwaarder doorweegt dan de concrete technische ervaring van Mevr.

Catherine Henry binnen de Psychologencommissie;

Overwegende dat de kennis van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die algemeen toepasbaar zijn op administratieve rechtscolleges voor beide kandidaten als evenwaardig beschouwd wordt, gelet onder meer op hun respectieve ervaring in de advocatuur alsook hun huidige en vorige mandaten bij instanties die bevoegd zijn voor de titel en de deontologie van vrije en intellectuele beroepen;

Overwegende aldus dat inzake de vereiste "technische vaardigheden" voor de functie, Mevr. Catherine Henry beter scoort dan de heer Peter Defreyne;

Overwegende dat beide kandidaten relevante troeven kunnen aantonen zoals ervaring in soortgelijke organen en affiniteit met de beroepsactiviteiten van psychologen;

Overwegende dat Mevr. Catherine Henry rechtskundig assessor was bij de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen van 1990 tot 2003; overwegende haar mandaat als voorzitter van de Psychologencommissie van 11 januari 2013 tot op heden; overwegende dat bij het evalueren van haar competenties niet voorbij kan worden gegaan aan de manier waarop Mevr. Catherine Henry haar mandaat in de te begeven functie concreet heeft uitgeoefend; overwegende dat diverse verwezenlijkingen van de Psychologencommissie persoonlijk aan haar toe te schrijven zijn, zoals in het bijzonder het opstellen van een deontologische code, de oprichting van de tuchtraden na de opleiding van de nieuwe leden, de organisatie van een nationaal colloquium in maart 2016, de oprichting van een "bureau" dat maandelijks bijeenkomt om de plenaire vergaderingen voor te bereiden en op te volgen, alsook een nieuwe website, databank, logo, nieuwsbrief, certificaten, enz.; overwegende dat het aantal erkende psychologen sinds 2012 aanzienlijk gestegen is en dat het personeelsbestand werd uitgebreid; overwegende dat er geen klachten zijn over het functioneren van Mevr. Catherine Henry;

Overwegende dat de heer Peter Defreyne plaatsvervangend rechtskundig assessor was bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten van 1994 tot 2000, dat hij sindsdien effectief rechtskundig assessor is van dezelfde Kamer en in die functie dus ruim 20 jaar ervaring heeft; overwegende dat hij sinds 16 oktober 2015 voorzitter is van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars; overwegende dat hij tussen 2000 en 2010 lid was van de Raad van de Orde van de Balie te Kortrijk die bevoegd was voor de inschrijving van stagiair-advocaten en tableau-advocaten; overwegende dat de heer Peter Defreyne op regelmatige basis adviezen verstrekt inzake onder meer erkenningen en de bescherming van de beroepstitel van psychologen; overwegende dat er geen klachten zijn over het functioneren van de heer Peter Defreyne;

Overwegende aldus dat de heer Peter Defreyne over een langere ervaring beschikt in soortgelijke organen, maar dat de ervaring die Mevr.

Catherine Henry heeft opgedaan tijdens haar voorzitterschap in de Psychologencommissie, alsook als rechtskundig assessor in de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen, evenwel voldoende is voor de te begeven functie; dat de ontwikkeling die de Psychologencommissie heeft gekend onder het voorzitterschap van Mevr.

Catherine Henry beduidend is en daarnaast doet blijken van meer affiniteit met de beroepsactiviteiten van psychologen dan de door de heer Defreyne aangehaalde adviezen;

Overwegende dat beide kandidaten in hun respectieve dossier nog andere titels en verdiensten naar voren brengen zoals onder meer academische ervaring en ervaring als spreker op studiedagen; overwegende dat deze elementen de competenties van beide kandidaten extra in de verf zetten zonder dat op basis hiervan een extra troef kan aangetoond worden in hoofde van de ene kandidaat ten opzichte van de andere voor wat betreft de geschiktheid voor de te begeven functie;

Overwegende aldus dat bij een onderlinge vergelijking van de "troeven" enerzijds duidelijk blijkt dat beide kandidaten een sterk dossier hebben waardoor hun beider capaciteiten afdoende bewezen worden, maar anderzijds dat wat betreft de concrete ervaring en affiniteit met het werkveld van de Psychologencommissie, wel degelijk een verschil naar voren treedt tussen de kandidaten onderling, met name de realisaties van Mevr. Catherine Henry als voorzitter van de Psychologencommissie, gekoppeld aan de algemene tevredenheid over de uitoefening van haar functie;

Overwegende dat Mevr. Catherine Henry zich aldus manifesteert als de meest geschikte kandidaat;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandige en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd voor een termijn van vier jaar tot voorzitter van de Psychologencommissie, Mevr. Catherine Henry, advocate.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, W. BORSUS

^