Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2022
gepubliceerd op 04 juli 2022

Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022041138
pub.
04/07/2022
prom.
28/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2022. - Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen Het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. stelt de voorwaarden vast voor het verkrijgen en het uitoefenen van de vergunningen voor de stations van het radiocommunicatienetwerk van de vennootschap N.V. A.S.T.R.I.D. (hierna "ASTRID"), opgericht bij de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Meer bepaald preciseert het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten de voorwaarden waaronder ASTRID zijn radiocommunicatienetwerk mag exploiteren overeenkomstig de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de radioberichtgeving, met name via de toekenning van een ministeriële vergunning en de betaling van een jaarlijks recht inzake controle en toezicht.

De wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de radioberichtgeving is opgeheven door de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie (hierna "WEC"). De wettelijke grondslag van het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten kan dus worden geactualiseerd en sommige bepalingen daarvan zijn niet meer conform het nieuwe wettelijke kader. Zo werd het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen opgeheven bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. De verwijzingen naar het KB van 15 oktober 1979 dienen dus te worden aangepast.

Het onderhavige besluit, dat het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten vervangt, schept een geactualiseerd kader voor de voorwaarden voor de verkrijging en uitoefening van de vergunningen voor de stations van het radiocommunicatienetwerk van ASTRID. Er is voor de leesbaarheid geopteerd om het KB van 14 mei 2000 in zijn geheel te vervangen in plaats van het te wijzigen. Doorheen de hele tekst worden actualiseringen van de terminologie doorgevoerd en er worden een paar artikelen toegevoegd zodat het wetstechnisch gezien een stuk eenvoudiger is om de (korte) tekst in zijn geheel te vervangen.

Krachtens artikel 12, § 4, van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, zoals gewijzigd door artikel 78 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, geeft het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna het "BIPT") de vergunningen af voor de stations van het radiocommunicatienetwerk van ASTRID overeenkomstig artikel 39 van de WEC. Het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen is dus, met uitzondering van hoofdstuk IV, van toepassing op het radiocommunicatienetwerk van ASTRID, aangezien het een uitvoeringsbesluit is van voornoemd artikel 39 (nu artikel 13/1). Hoofdstuk IV is inderdaad niet van toepassing op het radiocommunicatienetwerk van ASTRID, aangezien het van toepassing is op de gebruiksrechten toegekend krachtens artikel 18 van de WEC. Dit artikel zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten is van toepassing op "gebruiksrechten voor radiospectrum". Volgens de definitie in artikel 2, 33/5° van de WEC zijn dit individuele gebruiksrechten voor radiospectrum die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het aanbieden van openbare elektronische-communicatienetwerken of voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten. Volgens art. 12 § 1 van voormelde wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten wordt het netwerk van ASTRID beschouwd als een netwerk sui generis en niet als een openbaar netwerk. De middels dat netwerk aangeboden diensten hebben eveneens een sui generis-karakter.

Het onderhavige besluit bevat enerzijds vrijstellingen voor sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, en anderzijds specifieke aanvullende bepalingen, voor het radiocommunicatienetwerk van ASTRID. Artikel 2 van het KB van 14 mei 2000 wordt wat betreft de basisstations van het netwerk hernomen in art. 2 § 2 van dit besluit, wat betreft de vaste stations ten behoeve van straalverbindingen is artikel 3 van dit besluit (en bijgevolg artikel 6 van het KB van 18 december 2009) van toepassing. Artikel 5 van het KB van 14 mei 2000 is weggevallen aangezien dit verwees naar de toepasselijkheid van artikel 17 (i.v.m. de bevoegdheid van het BIPT voor het beheer van het spectrum) van het KB van 15 oktober 1979 en deze bepaling ondertussen werd overgenomen in de WEC (art. 13).

In uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 van de Commissie van 28 april 2016 betreffende de harmonisering van de frequentieband 694-790 MHz voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen en voor flexibel nationaal gebruik in de Unie wordt er spectrum voor PPDR-radiocommunicatie (hulp- en veiligheidsdiensten) voorzien: overeenkomstig artikel 3, lid 1, b) en punt A.3 van de bijlage kunnen de frequentiebanden 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz en 788-791 MHz (in totaal 8 MHz duplex) voor geheel of gedeeltelijk gebruik beschikbaar gemaakt worden voor PPDR-radiocommunicatie.

Het advies van de Raad van State werd integraal gevolgd.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 De definitie van "net met gedeelde middelen" is anders dan die van artikel 1, 23° van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. De definitie van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten doelt immers specifiek op de netwerken die worden gebruikt voor algemeen beschikbare elektronische-communicatiediensten. Wat betreft de landmobiele radionetten viseert het bovendien netwerken waarvan de zendfrequenties van zowel de mobiele als de basisstations zich beneden de 470 MHz bevinden terwijl het volkomen denkbaar is dat het BIPT aan ASTRID frequenties toewijst boven 470 MHz.

De ASTRID-radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten wordt momenteel verzekerd door middel van een speciaal hiervoor tot stand gebracht elektronisch netwerk dat volgens de TETRA-norm in de frequentieband 380-400 MHz opereert.

Op termijn zullen de noden van de hulp- en veiligheidsdiensten inzake kritieke toepassingen voor spraak-, gegevens- en video-verkeer evolueren naar mobiele breedband-communicatie voor `Mission Critical communicatie', hetgeen het opzetten van nieuwe breedbandnetwerken vereist.

Hiertoe voorziet het koninklijk besluit van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz sluiten betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz enerzijds in een verplichting voor iedere 700 MHz-operator om PPDR-roaming te bieden en anderzijds in bijzondere PPDR-maatregelen inzake radiodekking, robuustheid, veiligheid, beschikbaarheid en eventueel andere elementen om een openbaar mobiel netwerk geschikt te maken voor veilige spraak- en datacommunicatie voor openbare veiligheid en beveiliging, civiele bescherming en rampenbestrijding.

Ter aanvulling of als alternatief kan ASTRID ook een eigen specifiek radiotoegangsnetwerk uitrollen, op basis van een vergunning die krachtens dit KB verleend wordt.

Dit eigen specifiek radiotoegangsnetwerk voor breedbandcommunicatie zal in principe gebruik maken van de 8 MHz duplex grenzend aan de 700MHz-frequentieband, die op Europees niveau werd geïdentificeerd voor oplossingen voor openbare veiligheid en beveiliging, civiele bescherming en rampenbestrijding (PPDR).

Vandaar wordt hier dus een aparte definitie ingevoegd.

De overige definities behoeven geen commentaar.

Artikel 2 De artikelen 23 tot 29 van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten zijn niet van toepassing op ASTRID aangezien deze artikelen betrekking hebben op gebruiksrechten toegekend krachtens artikel 18 van de WEC en de vergunningen aan ASTRID afgegeven worden krachtens artikel 39 (nu artikel 13/1) van die wet (zie boven onder "Algemeen").

Volgens art. 12 § 1 van voormelde wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten wordt het netwerk van ASTRID beschouwd als een netwerk sui generis. Het is een specifiek netwerk ten behoeve van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten (art. 3 van die wet).

In het onderhavige besluit moeten dus bepalingen worden opgenomen die het BIPT in staat stellen om de netten met gedeelde middelen van ASTRID te vergunnen. Anders zouden deze netwerken worden beschouwd als netwerken van de 1e categorie krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten en zou elk station specifiek vergund moeten worden. Dat is nu niet het geval aangezien in artikel 2, § 3 bepaald wordt dat de stations van het netwerk met gedeelde middelen niet apart moeten worden vergund. Dit is om te vermijden dat elk station specifiek vergund zou moeten worden (praktische werkwijze).

Artikel 3 Artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten voorziet in financiële straffen voor laattijdige aanvragen van een vergunning.

Aangezien deze straffen niet gelden voor ASTRID (zie artikel 5) legt artikel 3 aan ASTRID de verplichting op om ten minste een maand op voorhand zijn aanvragen in te dienen.

Artikel 4 Artikel 4 bevat de bepalingen betreffende de rechten die specifiek zijn voor ASTRID en zijn identiek met de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten. Voor een betere structuur van de tekst wordt de inhoud van deze 2 artikelen die beide het bedrag van het jaarlijkse recht betreffen in één artikel gegroepeerd. Tevens wordt het verschuldigde bedrag uitgedrukt in euro in plaats van in frank en wordt de indexeringsformule geactualiseerd.

Het bedrag voor 2022 (984.262 euro) stemt overeen met 25.000.000 frank (619.733,81 euro) vermenigvuldigd met de indexcoëfficiënt.

Indien dit besluit in werking treedt tussen 30 juni en 31 december, is de heffing reeds verschuldigd voor het lopende jaar, conform het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten en niet langer verschuldigd conform dit besluit.

Artikel 5 Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 6 van het KB van 14 mei 2000. Volgens dit laatste zijn de bepalingen i.v.m. te betalen rechten van het KB van 15 oktober 1979 (art. 21) hier niet van toepassing. De bepalingen i.v.m. te betalen rechten bevinden zich nu in de art. 35 tot 45 (hoofdstuk V) van het KB van 18 december 2009. Vandaar dat artikel 5 van dit besluit nu dus bepaalt dat hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, wat de rechten betreft, niet van toepassing is op ASTRID. De rechten voor ASTRID worden immers vastgesteld in artikel 4 van het onderhavige besluit.

Artikel 6 Aangezien dit besluit het besluit van 14 mei 2000 in zijn geheel vervangt, wordt dit laatste opgeheven.

Artikel 7 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER De Minister van Binnenlandse Zaken, A.VERLINDEN

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 70.693/4 van 7 februari 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk' Op 14 december 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van zestig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 7 februari 2022. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, en Charles-Henri VAN HOVE, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Julien GAUL, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Bernard BLERO. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 februari 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ALGEMENE OPMERKING Gelet op de technische aard van het dossier, verdient het aanbeveling om het verslag aan de Koning aan te vullen teneinde beter uit te leggen wat de draagwijdte van voorliggend dispositief is.

Wat meer in het bijzonder artikel 2 van het ontworpen besluit betreft, zou daarin uitdrukkelijker uiteengezet moeten worden welke elementen de steller van het ontwerp ertoe brengen bepaalde stations van het ASTRID-netwerk vrij te stellen van vergunningen, gelet op de specifieke aard van het netwerk dat die vennootschap overeenkomstig artikel 3 van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten `betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten' tot stand dient te brengen.(1) BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF 1. Het eerste lid, waarin naar de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten `betreffende de elektronische communicatie' verwezen wordt, moet aangevuld worden met de vermelding "artikel 13/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017 en vervangen bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten", aangezien die bepaling de rechtsgrond vormt van artikel 2, § 3, van het ontwerp, waarin bepaald wordt dat de radiocommunicatiestations - die deel uitmaken van een netwerk met gedeelde middelen waarvoor ASTRID een exploitatievergunning gekregen heeft -, niet onderworpen zijn aan de vergunning bedoeld in artikel 13/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten.2. Bovendien moeten in het eerste lid de woorden "de artikelen 39, § 2 en 43, eerste lid, gewijzigd door de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten" vervangen worden door de woorden "artikel 39, § 2, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017 en bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten, en artikel 43, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten en bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten". DISPOSITIEF Artikel 1 Aangezien het begrip "ASTRID-eindtoestel", dat in de bepaling onder 2° gedefinieerd wordt, in het ontwerp niet gebruikt wordt, is de definitie van dat begrip overbodig en moet ze weggelaten worden.

Artikel 3 Zoals uit het verslag aan de Koning blijkt, is op het ASTRID-netwerk het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van dat besluit waarbij uitvoering gegeven wordt aan artikel 18 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en van die bepalingen waarvan de toepassing bij het voorliggend besluit uitgesloten wordt.

Het heeft dan ook geen zin te bepalen dat de aanvraag voor een vergunning om een privaat radiocommunicatiestation te gebruiken ingediend moet worden "overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen", temeer daar dat artikel 6 niet voorziet in een regeling van de modaliteiten voor het indienen van aanvragen voor een vergunning en de verwijzing naar alleen artikel 6 van dat besluit kan leiden tot verwarring in verband met de toepasselijkheid van andere bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de vergunningsaanvragen.

De verwijzing naar artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten moet dan ook weggelaten worden.

Artikel 4 Met het oog op een betere leesbaarheid van het dispositief is het wenselijk om in het dispositief van artikel 4 van het ontwerp melding te maken van het bedrag - zoals het is geïndexeerd voor het jaar 2021 - van het door ASTRID verschuldigde recht en de indexeringsformule dienovereenkomstig te herzien.

De griffier, De voorzitter, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Nota (1) Zie in dit verband advies 47.079/4 van 16 september 2009 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten `betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/47079.pdf. Zie, wat de kwestie van de retributies betreft, eveneens advies 29.941/4 van 3 maart 2000 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten `betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D.', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/29941.pdf.

28 APRIL 2022. - Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, de artikelen 13/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017 en vervangen bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten, 39, § 2, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017 en bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten en 43, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten en bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D.;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd conform de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 augustus 2017, 22 september 2017, 9 oktober 2017, 13 october 2021 en 19 oktober 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 6 november 2017 en van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 oktober 2021;

Gelet op het advies van 14 oktober 2021 van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op de raadpleging van 25 oktober tot 2 november 2021 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op de akkoordbevinding van het Overlegcomité van 24 november 2021;

Gelet op advies 70.693/4 van de Raad van State, gegeven op 7 februari 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Telecommunicatie en de minister van Binnenlandse zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "ASTRID": de vennootschap N.V. A.S.T.R.I.D. opgericht bij de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten; 2° "Net met gedeelde middelen": deel van het radiocommunicatienetwerk bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, dat radiocommunicatie mogelijk maakt tussen een basisstation en de radioapparatuur van een persoon die gebruikmaakt van dat radiocommunicatienetwerk;3° "Instituut": Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Art. 2.§ 1. Het Instituut verleent aan ASTRID vergunningen voor de exploitatie van netten met gedeelde middelen. § 2. Uiterlijk een maand voordat ze in dienst worden gesteld deelt ASTRID aan het Instituut de karakteristieken mee van de basisstations van de netten met gedeelde middelen. § 3. De radiostations die deel uitmaken van een net met gedeelde middelen dat vergund is krachtens § 1 zijn niet onderworpen aan de vergunning bedoeld in artikel 13/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie.

Art. 3.ASTRID dient elke aanvraag voor een vergunning om een privaat radiostation te gebruiken uiterlijk een maand voor de indienststelling van het station in.

Art. 4.Jaarlijks betaalt ASTRID aan het Instituut een controle- en toezichtrecht van 984.262 euro.

De betaling geschiedt voor 30 juni van ieder jaar.

Het bedrag van het controle- en toezichtsrecht wordt elk jaar aangepast aan de consumptieprijsindex. De aanpassing geschiedt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de maand januari die voorafgaat aan de maand juli in de loop waarvan de aanpassing zal plaatsvinden, te delen door het indexcijfer van de maand januari 2022. Deze coëfficiënt wordt afgerond tot het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt. Met de toepassing van de coëfficiënt worden de bedragen afgerond tot de hogere euro.

Art. 5.De bepalingen van de artikelen 35 tot 45 van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen zijn niet van toepassing op ASTRID.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de lonen in de industriële banketbakkerijen voor 1998 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedings-regeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 1999012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ-PPO, bedoeld in artikel 1, § 7 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot vaststelling van haar samenstelling en de interventiemodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een verzekering van waarborg van inkomen ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) sluiten betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Telecommunicatie en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^