Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2022

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 maart 2022, de heer Heynen J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, wordt opdracht gegeven om voltijds een functie waar te nemen bij het College van het Openbaar Minister Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022032779
pub.
27/07/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 maart 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020537 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën toegekend wordt type ministerieel besluit prom. 15/03/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022031344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten, de heer Heynen J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, wordt opdracht gegeven om voltijds een functie waar te nemen bij het College van het Openbaar Ministerie in het kader van het "Digital Transformation Office" met ingang van 1 april 2022.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Rotthier K., vrederechter van het kanton Beveren, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2022.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022203291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022203310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van bijkomende middelen die aan de vzw SIGeDIS, aan het RSVZ en aan het FPD zijn toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in het kader van het federale investeringsplan type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, de aanwijzing van de heer De Waele D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 september 2022.

De rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, verenigd in algemene vergadering op 1 juni 2022, heeft aangewezen tot de functie van ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Mons, voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 juni 2022, mevr. Hizette V., rechter in deze rechtbank.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 7 juni 2022, de heer Huygebaert D., ere-rechter in deze rechtbank, wordt aangewezen tot de functie van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2022.

Bij beschikking van 14 juni 2022, werd de heer Maes L., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 73 jaar bereikt.

Bij beschikking van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen van 15 juin 2022, de heer Lannie E., emeritus eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat bij dit parket, uit te oefenen na de leeftijd van 70 jaar voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2022.

Bij beschikking van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen van 16 juni 2022, de heer Lambert L., plaatsvervangend vrederechter van het tweede kanton Kortrijk, wordt aangewezen tot de functie van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton, tot hij de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt, met ingang van 1 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2022, de aanwijzing van de heer Van den Hende T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2023.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2022, - de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Lebeau B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2022. - dat in werking treedt op 31 januari 2023`s avonds, is mevr. Verellen M., voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen van 20 juni 2022, de heer Jordens M., plaatsvervangend magistraat in dit hof, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot hij de leeftijd van 72 jaar te hebben bereikt.

Het hof van beroep te Brussel verenigd in algemene vergadering met gesloten deuren op 21 juni 2022, heeft aangewezen tot de functie van kamervoorzitter in het van beroep te Brussel, voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 juni 2022, mevr. Degreef D., raadsheer in dit hof.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022015086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg sluiten, met ingang van 28 juni 2022, mevr. Warzée S., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 05/07/2022 numac 2022203381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt het koninklijk besluit van 4 november 2020 waarbij mevrouw Leroy B., afdelingsprocureur bij het parket Luik, wordt aangewezen tot substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik voor een periode van één jaar, in werking tredend op de datum van inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft sluiten, ingetrokken.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2022, - dat in werking treedt op 30 november 2022 `s avonds, is mevr.

Boeykens L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen eershalve te voeren. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Van Bogaert K., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Van den Steen L., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg van 27 juni 2022, het adjunct-mandaat van mevr. Coopmans C., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 januari 2023.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent van 29 juni 2022, de heer Van Goethem J., emeritus-kamervoorzitter in dit hof, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof, uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar bereikt vanaf 30 juin 2022 's avonds.

Bij beschikking van de vredegerechten en politierechtbank Waals-Brabant van 30 juni 2022, is de heer Legrand P., plaatsvervangend vrederechter van het kanton Eigenbrakel, gemachtigd om zijn opdrachten te blijven uitoefenen na de leeftijd van zeventig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 11 september 2022.

Bij koninklijke besluiten van 3 juli 2022, - de aanwijzing van mevr. Wynands L., substituut-procureur-generaal, tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 september 2022. - de aanwijzing van de heer Reineson C., substituut-procureur-generaal, tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 september 2022. - de aanwijzing van mevr. Hakin P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2022.

Bij beschikking van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Luik van 6 juli 2022, de heer Wawweiler R., ere- en emeritus voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Luik, wordt aangewezen tot de functie van plaatsvervangend vrederechter in de vredegerechten van het arrondissement Luik, tot hij de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^