Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 mei 2022
gepubliceerd op 09 juni 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022041335
pub.
09/06/2022
prom.
29/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 12, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

Gelet op de voorafgaande raadpleging van de marktdeelnemers door de nv Elia Transmission Belgium van 26 november 2021 tot 4 januari 2022;

Gelet op het voorstel van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme van de nv Elia Transmission Belgium van 1 februari 2022;

Gelet op de voorafgaande raadpleging van de marktdeelnemers door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 13 april 2022 tot 4 mei 2022;

Gelet op de beslissing van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met als titel "Beslissing tot vaststelling van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme" met kenmerk (B)2397, van 13 mei 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 mei 2022;

Op de voordracht van de Minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het enigste lid, dat het eerste lid wordt, worden de woorden "gevoegde werkingsregels" vervangen door de woorden "als bijlage 1 gevoegde Werkingsregels 2021"; 2° artikel 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De bij dit besluit als bijlage 2 gevoegde werkingsregels 2022 van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, worden goedgekeurd.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van bijlage 1 vervangen als volgt: "Bijlage 1 - Werkingsregels 2021" .

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 29 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

^