Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031560 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 18/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022032238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022040638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de coronapremie 2021 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022040683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 oktober 2022 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de coronapremie 2021 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten" type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, met uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022202604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022203300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 31/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022203326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2022, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022032357 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 april 2022, is mevr. Devos M., aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Oost-Vlaanderen; Bij ministerieel besluit van 28 april 2022, is mevr. De Sager A., aangewezen om haar ambt te Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type ministerieel besluit prom. 29/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 type ministerieel besluit prom. 21/09/2021 pub. 09/06/2022 numac 2022202425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/11/2021 pub. 09/06/2022 numac 2022202528 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/11/2021 pub. 09/06/2022 numac 2022202531 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 31 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/11/2021 pub. 09/06/2022 numac 2022202530 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 11 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/11/2021 pub. 09/06/2022 numac 2022202529 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

beschikking

type beschikking prom. 12/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022032148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de COVID-19-gezondheidscrisis type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Europees Verdrag inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, opgemaakt te Saint-Denis op 3 juli 2016 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041025 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromso op 18 juni 2009 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het derde Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euregionale samenwerkingsverbanden , opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart , gedaan te Straatsburg op 27 september 2012 type beschikking prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041028 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaams Gewest, de Regering van het Waals Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022203309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het Algemeen Rijksarchief : Assistenten archivistiek (m/v/x) - BNG22032 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022041416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2021, bl. 107527, akte nr. 2021/22030, moet gelezen worden: « Bij koninklijk besluit van 15 juni 2021 wordt de heer Frédéric DE GROOTE, bevorderd door verhoging naa type erratum prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022203287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW. - Selectienummers : BFG22092 - BFG22091. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30/05/2022. De uiterste (...) - BFG22092 - Adjunct verantwoordelijk uitbetalingsbureau van Waver (m/v/x). - BFG22091 - Adjunc(...) type erratum prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022203285 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken UB Brugge (niveau B) voor het HVW. - Selectienummer: BNG22082. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30/05/2022. De uiterste inschr(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022203038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2022 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité - wordt de heer Mick Van Imschoot, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van het eHealth-(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022020931 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot - **** **** (Administratief Deskundige) bij de gemeenschappelijke **** bij het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022020932 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022020933 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkome - Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Arbeidsau(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022032261 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Nationaal coördinator safety and security bij de directie inf(...) Attesten Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022032350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Attaché **** bij de rechtbank van eerste **** - **** **** bij de rechtbank van eerste aanleg West-****: 1 - ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022041445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en Selectie Betreft: Verlenging van de sollicitatietermijn voor de door bevordering te begeven betrekkingen in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die vacant zijn verkl Met toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut (...)

document

type document prom. 19/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031789 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type document prom. 19/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031788 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen type document prom. 21/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031885 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage type document prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022040430 bron waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afvalstoffen Erkende vervoerders van dierlijk afval Toestand op 1 januari 2022. (...) BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041078 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage type document prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041079 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen type document prom. 28/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022041080 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type document prom. -- pub. 09/06/2022 numac 2022203278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR-deskundigen (niveau B) voor KBR. - Selectienummer: AFG22071 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2022. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^