Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 mei 2022
gepubliceerd op 13 juni 2022

Koninklijk besluit tot vaststelling van bijkomende middelen die aan de vzw SIGeDIS, aan het RSVZ en aan het FPD zijn toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in het kader van het federale investeringsplan

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022203310
pub.
13/06/2022
prom.
29/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bijkomende middelen die aan de vzw SIGeDIS, aan het RSVZ en aan het FPD zijn toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in het kader van het federale investeringsplan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 91;

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, artikel 2.24.2, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022020684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2022;

Overwegende het belang van een snelle uitvoering van de projecten van rubriek As 5 Investeringsbeleid die zijn opgenomen in de door de Ministerraad van 20 oktober 2021 goedgekeurde begrotingsnotificaties;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, van de Minister van Pensioenen, van de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor de realisatie van het project "Geïntegreerd pensioenoverzicht" in het kader van het federale investeringsplan goedgekeurd door de Ministerraad van 20 oktober 2021, wordt een toelage van 3.177.000 euro toegekend aan de vzw SIGeDIS. § 2. Het bedrag wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24.58.41.62.20.13 - organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 en zal voor 100 % worden vastgelegd in 2022.

De betaling van deze dotatie geschiedt in drie schijven: 1° De eerste schijf van 1.500.000 euro wordt betaald binnen een termijn van 10 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. 2° De tweede schijf van 1.500.000 euro zal in 2023 worden betaald nadat de begunstigde de bewijsstukken voor het reeds ontvangen voorschot aan de FOD Sociale Zekerheid heeft overgemaakt. 3° Het saldo zal in 2024 betaald worden op basis van de werkelijke uitgaven van vzw SIGeDIS.

Art. 2.§ 1. Voor de realisatie van het project "MijnPensioen" in het kader van het federale investeringsplan goedgekeurd door de Ministerraad van 20 oktober 2021, wordt een toelage van 200.000 euro toegekend aan de RSVZ. § 2. Het bedrag wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24.58.43.42.90.02- organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 43 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 en wordt betaald binnen een termijn van 10 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.§ 1. Voor de realisatie van het project "MijnPensioen" in het kader van het federale investeringsplan goedgekeurd door de Ministerraad van 20 oktober 2021, wordt een toelage van 4.800.000 euro toegekend aan de RSVZ. § 2. Het bedrag wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24.58.43.62.20.02- organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 43 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 en zal voor 100 % worden vastgelegd in 2022.

De betaling van deze dotatie geschiedt in drie schijven: 1° De eerste schijf van 1.800.000 euro wordt betaald binnen een termijn van 10 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. 2° De tweede schijf van 2.000.000 euro zal in 2023 worden betaald nadat de begunstigde de bewijsstukken voor het reeds ontvangen voorschot aan de FOD Sociale Zekerheid heeft overgemaakt. 3° Het saldo zal in 2024 betaald worden op basis van de werkelijke uitgaven van de RSVZ.

Art. 4.§ 1. Voor de realisatie van de projecten "MyPension", "Cybersecurity", "Opvolgen Europese initiatieven (SDG, EESSI en ETS)", "Pensioenstat" en "Usercentric design en sensibiliseringscampagne" in het kader van het federale investeringsplan goedgekeurd door de Ministerraad van 20 oktober 2021, wordt een toelage van 25.823.000 euro toegekend aan de FPD. § 2. Het bedrag wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24.58.45.62.20.02 - organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 45 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 en zal voor 100 % worden vastgelegd in 2022.

De betaling van deze dotatie geschiedt in drie schijven: 1° De eerste schijf van 6.581.000 euro wordt betaald binnen een termijn van 10 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. 2° De tweede schijf van 9.013.000 euro zal in 2023 worden betaald nadat de begunstigde de bewijsstukken voor het reeds ontvangen voorschot aan de FOD Sociale Zekerheid heeft overgemaakt. 3° Het saldo zal in 2024 betaald worden op basis van de werkelijke uitgaven van de FPD.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken,, de minister bevoegd voor Pensioenen, de minister bevoegd voor de Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL

^