Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022021002 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 05/07/2020 pub. 27/07/2022 numac 2022032827 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022055775 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Sinal, Claude Lucien De heer Sinal, Claude Lucien, geboren te V Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022055777 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Walschaert, Juliette Maria Mevr. Walschaert, Juliette Maria, Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015258 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 20", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022032728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit en het koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, aan de heer SOMERS Erik, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van Gent. B type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, wordt aan de heer BENEDICTUS Guy, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2022, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bi Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, wordt aan mevrouw VAN DER PARRE Christiane op het einde van de maand oktober 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het a Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het referentiekader voor de validering van de vaardigheden in verband met het beroep "koeltechnicus" type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015403 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het referentiekader voor de validering van de vaardigheden in verband met het beroep "polyvalente arbeider" type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015404 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van erkenningen voor de centra voor de validering van de vaardigheden type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015405 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de hernieuwing van erkenningen voor de centra voor de validering van de vaardigheden type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022032779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 maart 2022, de heer Heynen J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, wordt opdracht gegeven om voltijds een functie waar te nemen bij het College van het Openbaar Minister Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na d(...) type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 27/07/2022 numac 2022204281 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 27/07/2022 numac 2022204282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 09/12/2021 pub. 27/07/2022 numac 2022204280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203751 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2022 van 16 juni 2022 Rolnummers 7578, 7588 en 7589 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 3 en 4, alsook van de bijlagen 1 tot 7, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 20 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204249 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 254.084 van 23 juni 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2022, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Schendt artikel 45/1 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204264 bron grondwettelijk hof **** voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest ****. 274 095 van 16 juni 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juli 2022, heeft de **** voor **** de **** « Schenden de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 3°, 40ter, § 1, en 40ter, § 2, eerst(...)

decreet

type decreet prom. 15/07/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022032872 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft type decreet prom. 27/06/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022204377 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het zorgbudget voor ouderen

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022032837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere ordonnantie tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de gewestelijke ministers en staatssecretarissen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 19 mei 2022 werd mevrouw VAN DER PARRE Christiane, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondisse

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022032828 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0019: Koninklijke A-ware Food Group B.V. / Olympia NV - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 15 juli 2022 ontving d Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector (i) van zuivelfabrieken en kaas(...) type bericht prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022032843 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0025: Monument Assurance Belgium SA / AXA Belgium SA - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 18 juli 2022, ontving d Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) rechtstreekse verzekeri(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204252 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 30 juni 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen van de b.v. DI Bij beslissing van 30 juni 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Over(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204105 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Overheidsopdrachten (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG22259 Solliciteren kan tot en met 10/08/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204436 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde : Griffiers bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, arrondissement Antwerpen (m/v/x) - BNG22076 Er zijn 3 la(...) De selectie werd afgesloten op 20/07/2022. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022041171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 april 2022, wordt mevrouw Virginie BOURGUIGNON benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 april 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, dat in werking treedt de d Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VAN SNICK Sylvia, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, dat in werking treedt op 1 augustus 2022, wordt eerv Bij hetzelfde besluit, wordt de heer POLITIS Constantinus, benoemd in de hoedanigheid van werkend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, wordt mevr. REYNAERT Va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, wordt de heer FL

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022015291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Secret(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022032735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering kan men zich kandidaat ste(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022032824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent dossierbeheer bij het auditoraat-generaal ****: 2 - Assistent dossierbeheer bij het parket-generaal ****:1 - Assistent dossierbeheer bij de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Guy BENEDICTUS type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Erik SOMERS De betrokken organisatie De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022203772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Christi De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022041600 bron ombudsdienst pensioenen De Ombudsdienst Pensioenen werft een polyvalent medewerker Wie is de Ombudsman Pensioenen? Er is een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman die samen het College vormen. Het College wordt bijgestaan door de pensioenexperten en(...) Wat de Ombudsman allemaal doet vindt u via www.ombudsmanpensioenen.be. Je taken als polyvalent m(...) type document prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204370 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs 'Operational Security and Crisis Support' (niveau A4) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG22087 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2022. Er zijn ge(...) type document prom. -- pub. 27/07/2022 numac 2022204430 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data Analysts (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22169 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)
^