Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 mei 2013
gepubliceerd op 27 mei 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011252
pub.
27/05/2013
prom.
21/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/21/2013011252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, stelt, overeenkomstig artikel IV.16, § 5, ingevoegd door de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten in het Wetboek van Economisch recht, het administratief en geldelijk statuut vast van de voorzitter, de assessor vice-voorzitter en de assessoren die zitting hebben in het Mededingingscollege, de auditeur-generaal, de directeur juridische studies en de directeur economische studies.

Samen met dit ontwerp van besluit, leg ik u ook ter ondertekening voor enerzijds het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en van Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek Ven van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, en anderzijds het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische mededingingsautoriteit.

Het is de bedoeling deze drie koninklijke besluiten, samen met de oproep tot de kandidaten voor de mandaten van lid van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, zo spoedig als mogelijk gelijktijdig in het Belgische Staatsblad te laten publiceren, zodat de Belgische Mededingingsautoriteit per 1 september 2013 van start kan gaan.

Het voorliggend ontwerp is deels geïnspireerd op het koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, en deels op het statuut van de leden van de huidige Raad voor de Mededinging opgericht door de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006.

Het bedrag van de bezoldiging van de leden van het directiecomité is zoals voor de leden van de Raad voor de Mededinging, afgestemd op de bezoldigingen die gelden voor de eerste voorzitter, de voorzitter en de staatsraden bij de Raad van State.

Wat de assessoren betreft, wordt, gelet op de bijzonderheid dat het geen voltijdse leden van de Belgische mededingingsautoriteit betreft, hun bezoldiging vastgesteld per zaak die ze te behandelen hebben.

Inzake de door de Raad van State gemaakte opmerking in zijn advies nr. 53.277/1 van 7 mei 2013 dat sommige aspecten van het statuut veel minder uitgewerkt werden in vergelijking tot voornoemd koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten, moet vooreerst worden opgemerkt dat de algemene benoemingsvoorwaarden voor de leden van het directiecomité (en van de assessoren) worden geregeld in een apart koninklijk besluit dat de benoemingsprocedure vaststelt. Dit zorgt voor coherentie tussen de verschillende onderwerpen van de KB's, enerzijds het vaststellen van het statuut, en anderzijds de voorwaarden voor toegang tot de benoemingsprocedure. De voorwaarde dat de kandidaat onderdaan moet zijn van een EU-lidstaat of van een staat die deel uitmaakt van de Europese economische Ruimte, vloeit voort uit artikel 10 van de Grondwet. Belangrijke aspecten van het statuut zoals onverenigbaarheden en tucht zijn in de wet zelf uitdrukkelijk geregeld.

Wat de toepasselijkheid van het statuut van het rijkspersoneel betreft, zoals bepaald in artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit, moet worden benadrukt dat een gelijkaardige bepaling wel degelijk terug te vinden is in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten. Deze bepaling gaf destijds geen aanleiding tot opmerkingen.Het juridische voordeel van het werken met een dergelijke bepaling is inderdaad dat men steeds op een generieke bepaling terug kan vallen voor de zaken die niet in het voorliggend koninklijk besluit worden geregeld.

Er wordt dus voorgesteld het artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit te behouden.

Inzake de hiërarchie tussen de leden van het directiecomité wil ik opmerken dat het comité geacht wordt te werken als een college, met dien verstande dat het college een voorzitter heeft met beslissende stem, en elk van de leden en in het bijzonder de voorzitter en de auditeur-generaal een eigen bevoegdheidssfeer hebben die omschreven is in de wet.

Om tegemoet te komen aan de opmerking van de Raad van State, wordt in artikel 5 van het ontwerp toegevoegd dat de leden van het directiecomité worden geëvalueerd op basis van criteria met betrekking tot hun organisatorische en professionele vaardigheden, rekening houdend met de specificiteit van hun functie en taken zoals omschreven in boek IV van het WER. De evaluatie van de leden van het directiecomité dient in ieder geval betrekking te hebben op hun bijdrage vanuit hun specifieke bevoegdheden tot de werking van de autoriteit die hierover zelf krachtens de wet verslag moet uitbrengen.

Een negatieve evaluatie heeft uiteraard tot gevolg dat het mandaat niet zal kunnen verlengd worden. Voor het overige heeft een negatieve evaluatie geen onmiddellijke gevolgen voor de betrokkenen omdat zulks strijdig is met de vereiste onafhankelijkheid van de instelling.

De regeling van toepassing bij het einde van een mandaat is deze die thans geldt voor de leden van de Raad voor de Mededinging. Bij het einde van een mandaat geldt geen recht op enige vergoeding, maar gelden ook geen specifieke onverenigbaarheden. Omdat een mededingingsautoriteit bevoegd is voor alle sectoren van de economie is het moeilijk om een bepaling te voorzien die zowel efficiënt als billijk is mede gelet op het feit dat geen beëindigingsvergoeding wordt voorzien.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige, en zeer getrouwe dienaar.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

ADVIES 53.277/1 VAN 7 MEI 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT 'VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE EN DE ASSESSOREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT' Op 29 april 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Economie en Consumenten verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot 'vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 2 mei 2013.

De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, Marc Rigaux, assessor, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Paul Depuydt, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 mei 2013. 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de nieuwe autoriteit in september moet kunnen starten. Wanneer dit niet kan, worden merkbare vertragingen wel echt onvermijdbaar. De mandaten van de huidige Raad voor de mededinging zijn verstreken sinds 28 februari 2013. Intussen hebben reeds drie leden van de Raad hun ontslag gegeven, en worden zij niet meer vervangen. Mede gelet op de omstandigheid dat één van hen kamervoorzitter is van 7 op de 16 kamers, heeft dit een negatief effect op de werking van de Raad.

Om deze reden is het gerechtvaardigd een dringend advies aan de Raad van State te vragen, zodat voorliggend koninklijk besluit spoedig kan worden aangenomen. Dit besluit is namelijk de voorwaarde om verder te kunnen gaan met de oproep aan de kandidaten en selectie en benoeming van de leden van het directiecomité en de assessoren, waarvoor naar schatting drie maanden nodig is. Pas wanneer het directiecomité is samengesteld, kan de Belgische Mededingingsautoriteit worden opgericht. » 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 3. Artikel IV.16, § 5, van de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten 'houdende invoeging van boek IV. 'Bescherming van de mededinging' en boek V. 'De mededinging en de prijsevoluties' in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht' luidt als volgt : « De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter, de assessor-ondervoorzitter en assessoren die zetelen in het Mededingingscollege, de auditeur-generaal, de directeur van de juridische studies, de directeur van de economische studies en de personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit. » Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan deze bepaling, behalve wat betreft het personeel van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Onderzoek van het ontwerp Algemene opmerking 4. Blijkens de nota aan de Ministerraad van 8 maart 2013 is het voorliggend ontwerp in grote mate geïnspireerd op het koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie'.Een vergelijking van het voorliggend ontwerp met dit koninklijk besluit leert evenwel dat sommige aspecten van het statuut in het ontwerp veel minder uitgewerkt werden, hetgeen tot rechtsonzekerheid kan leiden voor de betrokkenen.

Zo wordt in artikel 1 van het ontwerp bepaald dat, behoudens afwijkende bepalingen in de wet of in onderhavig besluit, tijdens de duur van het mandaat het statuut van het rijkspersoneel van toepassing is op de leden van het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit. Doordat in het ontworpen besluit niet wordt gepreciseerd van welke bepalingen van de regeling inzake het statuut van het rijkspersoneel precies wordt afgeweken, maar enkel een aantal andersluidende regelingen worden weergegeven, kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag welke bepalingen van dat statuut nu precies van toepassing zijn op de leden van het directiecomité. Daar komt nog bij dat de betrokken leden niet hiërarchisch worden geklasseerd (1).

In artikel 5 van het ontwerp wordt de evaluatie van de betrokkenen op een zeer summiere wijze geregeld, zonder dat criteria vastgesteld worden. Ook wordt nergens bepaald wat de gevolgen van een negatieve evaluatie zijn (2).

Het ontwerp bevat geen bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van de betrokken leden bij het einde van hun mandaat (3).

Aanhef 5. In het eerste lid van de aanhef dient verwezen te worden naar de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten (niet : 13 april 2013). Dispositief 6. Er moet (in een afzonderlijk hoofdstuk 3) een uitvoeringsbepaling worden toegevoegd aan het ontworpen besluit. De griffier, W. Geurts.

De voorzitter, M. Van Damme. _______ Nota's (1) Vergelijk met artikel 7, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten.(2) Vergelijk met de artikelen 14 en 21, § 2, van het voormelde koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten.(3) Vergelijk met de artikelen 16 en 17 van het voormelde koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten. 21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende invoeging van boek IV. « Bescherming van de mededinging » en boek V. « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel IV.16, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en van Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek Ven van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel 1, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, gegeven op 6 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 13 maart 2013;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 april 2013 van sectorcomité IV;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de nieuwe autoriteit in september moet kunnen starten. Wanneer dit niet kan, worden merkbare vertragingen wel echt onvermijdbaar. De mandaten van de huidige Raad voor de mededinging zijn verstreken sinds 28 februari 2013. Intussen hebben reeds drie leden van de Raad hun ontslag gegeven, en worden zij niet meer vervangen. Mede gelet op de omstandigheid dat één van hen kamervoorzitter is van 7 op de 16 kamers, heeft dit een negatief effect op de werking van de Raad;

Om deze reden is het gerechtvaardigd een dringend advies aan de Raad van State te vragen, zodat voorliggend koninklijk besluit spoedig kan worden aangenomen. Dit besluit is namelijk de voorwaarde om verder te kunnen gaan met de oproep aan de kandidaten en selectie en benoeming van de leden van het directiecomité en de assessoren, waarvoor naar schatting drie maanden nodig is. Pas wanneer het directiecomité is samengesteld, kan de Belgische Mededingingsautoriteit worden opgericht;

Gelet op het advies nr. 53.277/1 van de Raad van State gegeven op 7 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - De leden van het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit

Artikel 1.Behoudens afwijkende bepalingen in de wet of in dit besluit, is, tijdens de duur van hun mandaat, het statuut van het rijkspersoneel van toepassing op de leden van het directiecomité.

Art. 2.In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 22/06/1999 numac 1999022160 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Protocol van Montréal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken » type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 14/02/2008 numac 2008000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, worden de leden van het directiecomité die op het ogenblik van hun aanstelling reeds vast benoemd zijn of tijdens hun aanstelling vastbenoemd worden in de overheidsdiensten bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 22 juli 1993 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, in ambtshalve verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst voor de duur van hun mandaat.

Het einde van het mandaat maakt ambtshalve een einde aan het verlof.

Art. 3.De leden van het directiecomité oefenen hun taak voltijds uit, en kunnen tijdens hun mandaat geen : 1° verlof voor loopbaanonderbreking krijgen, uitgezonderd deze die het ouderschapsverlof, de palliatieve verzorging en de zorgen in geval van ernstige ziekten betreffen;2° verlof krijgen om zich kandidaat te stellen voor Europese verkiezingen, voor verkiezingen van de federale wetgevende kamers, van de gewest- en gemeenschapsraden of van de provincie- of gemeenteraden of om een ambt uit te oefenen in een cel beleidsvoorbereiding, cel algemene beleidscoördinatie, cel Algemeen Beleid of het kabinet van een minister of een staatssecretaris of in het kabinet van de voorzitter of van een lid van de regering van een gemeenschap, van een gewest, van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;3° verlof krijgen voor een stage of een proefperiode in een andere betrekking van een overheidsdienst;4° verlof krijgen om in vredestijd prestaties te verrichten bij het Korps burgerlijke veiligheid als vrijwillige indienstnemer bij dit korps;5° verlof voor opdracht van algemeen belang krijgen;6° toelating verkrijgen om zijn functies uit te oefenen met verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheid;7° afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden verkrijgen;8° verloven krijgen bedoeld in het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van België gestelde personeelsleden van de rijksdiensten en in het koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten;9° verlof krijgen voor onthaal en opleiding;10° een verlof om mindervaliden en zieken te vergezellen en bij te staan tijdens vakantiereizen en -verblijven in België of in het buitenland die worden georganiseerd door een vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling, waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor mindervaliden en zieken op zich te nemen en die, te dien einde, subsidies van de overheid krijgt.

Art. 4.De bezoldiging van de leden van het directiecomité wordt als volgt vastgesteld : - de voorzitter ontvangt een wedde die gelijk is aan de wedde van de eerste voorzitter van de Raad van State; - de auditeur-generaal ontvangt een wedde die gelijk is aan de wedde van de voorzitter van de Raad van State; - de directeur juridische studies en de directeur economische studies ontvangen een wedde die gelijk is aan de wedde van een staatsraad in de Raad van State;

Zij ontvangen tevens de verhogingen en de voordelen die eraan verbonden zijn.

De wetten op de pensioenregeling voor de leden van het burgerlijk rijkspersoneel en voor hun rechtverkrijgenden zijn ook van toepassing op de leden van het directiecomité die niet het statuut van magistraat of rijksambtenaar hebben.

Art. 5.De leden van het directiecomité krijgen een eindevaluatie uiterlijk zes maanden voor het einde van hun mandaat. Deze evaluatie gebeurt door de Minister van economie, en is gebaseerd op criteria met betrekking tot de organisatorische en professionele vaardigheden van de leden van het directiecomité, rekening houdend met de specificiteit van hun functie en taken zoals omschreven in boek IV van het Wetboek van economisch recht.

Met het oog op deze eindevaluatie heeft de minister een evaluatiegesprek met de te evalueren persoon.

Voor de leden van het directiecomité wier mandaat kan verlengd worden, zal met deze eindevaluatie worden rekening gehouden bij een eventuele verlenging van hun mandaat.

De minister heeft bovendien een functioneringsgesprek in de loop van hun mandaat met ieder lid van het directiecomité. Dit gesprek neemt plaats iedere twee jaar.

Art. 6.De leden van het directiecomité blijven na het einde van hun mandaat in functie tot in hun vervanging is voorzien. Dit is eveneens van toepassing indien één van de leden zijn ontslag aanbiedt vóór het einde van zijn mandaat.

Art. 7.De minister kan aan de Koning de afzetting voorstellen van een lid van het directiecomité dat wegens een ernstig en permanent gebrek zijn ambt niet meer behoorlijk kan uitoefenen. De minister wint in elk geval vooraf het advies in van het directiecomité. HOOFDSTUK 2. - De assessoren in het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Art. 8.De uitkering van de assessor-ondervoorzitter en de assessoren wordt als volgt bepaald : 1° de assessor-ondervoorzitter ontvangt per zaak ten gronde waarin hij als voorzitter zetelt, een uitkering die gelijk is aan één bruto maandwedde van de functie van voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit met een dienstanciënniteit van 10 jaar, en per zaak betreffende voorlopige maatregelen waarin hij als voorzitter zetelt, een uitkering gelijk aan de helft daarvan;2° de assessor ontvangt per zaak ten gronde een uitkering die gelijk is aan één bruto maandwedde van de functie van directeur juridische studies en directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit met een dienstanciënniteit van 10 jaar, en per zaak betreffende voorlopige maatregelen een uitkering gelijk aan de helft daarvan;wanneer de assessor-ondervoorzitter niet als voorzitter zetelt in een zaak, ontvangt hij dezelfde uitkering als de andere assessor. 3° wanneer de assessor-ondervoorzitter of een andere assessor aangeduid wordt om de beslissingen te nemen bedoeld in de artikelen IV.41, § 8, IV.45, § 2, IV.64, § 3, of V.4, § 2, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht of met gelijkaardige taken wordt belast, ontvangt hij een uitkering die gelijk is aan 2/31 van één bruto maandwedde van de functie van directeur juridische studies en directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit met een dienstanciënniteit van 10 jaar. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

^