Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt de heer Philippe Poncelet met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2012.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203187
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203238 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013007177 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2012-2013 van de 163ste promotie polytechniek en de 148ste promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014003042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten wordt de heer Philippe Poncelet met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2012.

^