Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013009227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 april 2013 zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : - Mevr. Toussaint, C., licentiaat in de rechten, refe Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Marchetti, R., licentia(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013011245 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van euro 37.184 door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/60251 Bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van 14 maart 2013 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subsomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Yvan HUBOT adviseur-generaal - klasse A4 - bij de Federale Overhei(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn (...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticidenprogramma type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het vervroegd rustpensioen - geboortejaar : 1956 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2010-2011 (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2011 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor verhoging van de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectorale pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323" type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013200449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2013 : - is de heer Dellieu P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot vrederechter van het kanton Couvin-Philippeville. - is de heer Ti Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Brussel en te (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203208 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 is de heer Henrist, Ph., notaris ter standplaats Ronse, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 21 mei 201 Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203209 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Henrist, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ro Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 21(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 6.780 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 8.243 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 7.624 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 111 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 8.674 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 9.092 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 10.058 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/01669/43 BC/IID van 29 januari 1996 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur-Marloie, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 25.766 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/94128/154BH/II H van 29 juli 1994 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 122bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont , gelegen te Hastière, ter hoogte van de kilometerpaal 104.590 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99147/154 van 28 april 2000 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 121bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont , gelegen te Hastière, ter hoogte van de kilometerpaal 102.970 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/00689/36bis BH/II A van 24 december 1980 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 36A, baanvak Fexhe-le-Haut-Clocher-Kinkempois, gelegen te Grâce-Hollogne, ter hoogte van de kilometerpaal 92.245 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 98142/154 van 16 februari 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 117, 118, 119, 120, 120bis, 122, 123, 124 en 125 op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont type ministerieel besluit prom. 27/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

beschikking

type beschikking prom. 21/03/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013031362 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Diensten van de Regering voor het jaar 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013031414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - « Mosquée du Vendredi » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013031416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - Moskee Attadamoun type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013031415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - Unie van de Islam van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Olne type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bouillon

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van de Artesis Hogeschool Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203240 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof Voordracht van een lijst van twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens zijn vergadering van 16 mei 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende dubbeltal van kandidaten voorgedragen v Eerste kandidaat : de heer Thierry GIET, voorzitter van de PS-fractie in de Kamer van volksvertegen(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid PARTNERSCHAPSPROTOCOL tussen HET POOLSECRETARIAAT en DE INTERNATIONALE POOLSTICHTING inzake de eigendomsoverdracht, het onderhoud en het gebruik van de poolbasis « Prinses Elisabeth » en haar uitrusting De Belgische Staat, in de vorm van de Staa en De Internationale Poolstichting, stichting van openbaar nut met maatschappelijke zetel te And(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203207 bron federale overheidsdienst justitie Erratum Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, is in het koninklijk besluit van 11 maart 2013, waarbij de heer Aguirre y Otegui X., wonende te Merchtem, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een te

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013007124 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 9362 van 19 februari 2013 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** **** 18 juni 2012, de kapitein van het vliegwezen ****. ****. Op 9 juli 2012, de kapitein van het ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt met ingang van 1 december 2012, de heer Adriaan Rosseel in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, dat in we Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 138 van dinsdag 14 mei 2013, pagina 27467, in de Nederlandse tekst : In plaats van : Bij koninklijk besluit van 30 april 2013, is de heer STEVENANTS, Pierre, benoemd tot we Dient te worden gelezen : Bij koninklijk besluit van 30 april 2013, is de heer SEVENANTS, Pierr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt de heer Philippe Poncelet met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2012.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/05/2013 numac 2013203126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs De vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor **** (****12639) werd ****(...) Er zijn 10 geslaagden.
^