Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2013
gepubliceerd op 17 september 2013

Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011463
pub.
17/09/2013
prom.
12/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IV.22, §§ 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de mandaten van leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2013;

Gelet op het verslag van het onderzoek naar de beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, opgesteld op 19 augustus 2013;

Overwegende dat de examencommissie een voorafgaandelijke schriftelijke selectie op basis van diploma's en verdiensten heeft gemaakt van 41 kandidaten, waarvan 27 werden toegelaten tot het bekwaamheidsexamen en waarvan één zijn kandidatuur heeft ingetrokken;

Overwegende dat de examencommissie naast de proeven inzake het mededingingsrecht en mededingingsbeleid, nuttige ervaring en de functionele kennis van het Engels en van het Nederlands en Frans voor de kandidaten van respectievelijk de Nederlandse en de Franse taalrol, ook heeft gepeild naar de motivatie en de integriteit van de kandidaat en de overtuigingskracht en persoonlijke communicatiestijl;

Overwegende dat de examencommissie ervoor geopteerd heeft de voorgedragen kandidaten onder te verdelen in een lijst A en een lijst B, waarbij de kandidaten op lijst A (zeer geschikt) zonder voorbehoud voldoen aan de selectievereisten, terwijl de kandidaten op lijst B (minder geschikt) over het algemeen als geschikt worden bevonden, doch met formulering van een voor elke kandidaat nader gespecfieerd voorbehoud, en, ten slotte een aantal kandidaten niet te rangschikken;

Overwegende dat de examencommissie beslist heeft om 8 kandidaten van de Nederlandse taalrol en 7 kandidaten van de Franse taalrol te rangschikken in groep A ;

Overwegende dat de examencommissie beslist heeft om 3 kandidaten van de Nederlandse taalrol en 3 kandidaten van de Franse taalrol te rangschikken in groep B en om 3 kandidaten van de Nederlandse taalrol en 2 kandidaten van de Franse taalrol niet te rangschikken;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel IV.22, § 2, van het Wetboek van economisch recht, de assessor-ondervoorzitter, die van een andere taalrol is dan de voorzitter, en de assessoren, worden benoemd ten belope van maximum 20 en ingedeeld in twee gelijke lijsten volgens de taalgroep;

Overwegende dat bijgevolg alle kandidaten van de Franse taalrol die geschikt zijn bevonden, al dan niet met voorbehoud, kunnen worden weerhouden;

Overwegende dat van de kandidaten van de Nederlandstalige taalrol die geschikt zijn bevonden, er één kandidaat niet kan worden weerhouden;

Overwegende dat van de drie in groep B gerangschikte kandidaten van de Nederlandse taalrol de kandidaten Peggy Valcke en Freddy Van Den Spiegel een ruimere nuttige ervaring hebben voor het uitoefenen van het ambt (respectievelijk in de sectoren media en banken) dan de kandidaat Ben Van Rompuy; dat de functionele kennis van het Frans van deze laatste ook minder goed is dan dat van de twee andere kandidaten;

Overwegende dat bijgevolg Ben Van Rompuy niet wordt weerhouden;

Overwegende dat overeenkomstig voornoemd artikel IV.22, § 2, de assessor onder-voorzitter van een andere taalrol moet zijn dan de voorzitter; dat de voorzitter, benoemd bij koninklijk besluit van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen sluiten, van de Nederlandse taalrol is; dat bijgevolg de assessor-ondervoorzitter van de Franse taalrol moet zijn;

Overwegende dat vier van de in de groep A gerangschikte kandidaten van de Franse taalrol uitdrukkelijk kandidaat assessor-ondervoorzitter zijn, namelijk Christian Huveneers, Nicolas Petit, David Szafran en Elisabeth Van Hecke;

Overwegende dat van de vier kandidaten David Szafran op het vlak van kennis van het mededingingsrecht en mededingingsbeleid, nuttige ervaring, motivatie en communicatiestijl, en functionele taalkennis bij uitstek over de kwaliteiten beschikt om assessor-ondervoorzitter te zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 4 september 2013;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een periode van zes jaar, tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de Franse taalrol : Pierre Battard, Handelsingenieur (ULB) Laurent De Muyter, Licentiaat in de rechten (ULB), LLM in International and European Legal Studies (University of Durham), Masters in European legal studies (College of Europe) Alexandre de Streel, Licentiaat in de economische wetenschappen (UCL), Licentiaat in de rechten (ULB), Doctoraat in juridische wetenschappen (Institut Universitaire Européen Florence) Martin Favart, Licentiaat in de Rechten (UCL), Magister Juris in European enn Comparative Law (University of Oxford) Charles Gheur, Licentiaat in de Rechten (ULg), Master in Europees Recht (RUG) Olivier Gutt, Licentiaat in de rechten (ULB), Postgraduaat in beheer, Postgraduaat in Internationale handel (Solvay) Christian Huveneers, Master of Arts in Economics (KUL), Licentiaat in economische wetenschappen (UCL), Doctor in de rechten (UCL) Nicolas Petit, Licentiaat in de rechten (Université de Paris), Master in de rechten (Université de Paris), Master in Europees zakenrecht (Université de Paris), Master Degree in European Law - LL.M (College of Europe), PhD in Law (ULg) Elisabeth Van Hecke, Doctor in economische wetenschappen (UCL)

Art. 2.Worden benoemd, voor een periode van zes jaar, tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de Nederlandse taalrol: Caroline Cauffman, Licentiaat in de Rechten (KUL), Doctoraatsopleiding (KUL), Postgraduate Diploma EC Competition Law (King's College London), MA in European Competition Law (King's College London) Wouter Devroe, Licentiaat in de Rechten (KUL), Masters of Laws - LL.M (Northwestern University School of Law), Doctor in de Rechten (KUL) Frank Naert, Licentiaat in de Economische Wetenschappen (RUG), Doctor in Economische Wetenschappen (RUG) Gerben Pauwels, Licentiaat in de Rechten (KUL), Postacademische opleiding Milieurecht, Postacademische opleiding Ruimtelijk Ordeningsrecht René Smits, Sociologie en Nederlands Recht (Vrije Universiteit Amsterdam) Peggy Valcke, Master of Laws (KUL), PhD in Law (KUL), Postgraduate Diploma in EC Competition Law (King's College) Freddy Van Den Spiegel, Doctor Economische Wetenschappen (VUB) Yves Van Gerven, Licentiaat in de rechten (KUL), Diplôme d'études supérieures spécialisées de Finance (Université d'Aix), Master of Laws (Harvard Law School).

Carmen Verdonck, Licentiaat in de rechten (KUL), LL.M In European Law (University of Bristol) Chris Verleye, Master in Law (UGent), Degree in European Law (UGent), Advance Community Law Training Programme (College of Europe), Degree in Health Economics (EHSAL)

Art. 3.Wordt benoemd, voor een periode van zes jaar, tot assessor-ondervoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit: David Szafran, Licentiaat in de rechten (ULB) Masters of Law in bank- en financiële zaken (ULB)

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^