Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 mei 2019
gepubliceerd op 16 mei 2019

Koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

bron
instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
numac
2019012358
pub.
16/05/2019
prom.
05/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten houdende de oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 april 2007 en 20 september 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012206293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012206222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012206302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot verlenging van het mandaat van de heer Michel Pasteel als directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing en benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad sluiten tot hernieuwing van het mandaat van M. Michel Pasteel als directeur van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

Gezien de brief van 27 maart 2019, waarin de heer Michel Pasteel toelichting geeft over zijn gezondheidstoestand van de afgelopen maanden die hem heeft belet zijn eindevaluatie uit te voeren overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

Op de voordracht van de Minister van Gelijke Kansen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Michel Pasteel, als directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, wordt verlengd voor een termijn van zes maanden met ingang van 20 mei 2019.

Art. 2.De Minister van Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Gelijke Kansen, K. PEETERS .

^