Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 2022
gepubliceerd op 28 februari 2022

Koninklijk besluit tot benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022020349
pub.
28/02/2022
prom.
10/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet het Wetboek van economisch recht, artikel IV.22, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2022 ;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 september 2020;

Overwegende dat de selectieprocedure, bepaald in de oproep tot kandidaten voor de mandaten van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 september 2020, een bekwaamheidsexamen is dat bestaat uit twee delen: een CV-screening en een diepte-interview;

Overwegende dat de examencommissie een voorafgaandelijke schriftelijke selectie (CV-screening) op basis van diploma's en verdiensten heeft gemaakt van 29 kandidaten, waarvan 26 werden toegelaten tot het bekwaamheidsexamen en waarvan 4 hun deelname aan de selectieprocedure hebben geannuleerd;

Overwegende dat er 22 kandidaten door de examencommissie gezien werden voor het diepte-interview;

Overwegende dat de examencommissie naast vragen over mededingingsrecht, mededingingsbeleid op Europees en Belgisch niveau alsook over economisch recht en economie, de nuttige ervaring en functionele kennis van het Engels en het Nederlands en het Frans voor kandidaten in de Nederlandse en Franse taalrol, beoordeelde de examencommissie ook de motivatie van elke kandidaat in beide taalrollen, zijn of haar manier van denken, interactie met de omgeving en vermogen om doelstellingen te bereiken;

Overwegende dat de examencommissie op basis van het diepte-interview aan 8 kandidaten in de Nederlandse taalrol de vermelding "geschikt" heeft toegekend en aan 8 kandidaten in de Franse taalrol de vermelding "geschikt";

Overwegende dat de examencommissie op basis van het diepte-interview heeft besloten de vermelding "minder geschikt" toe te kennen aan 2 kandidaten van de Franse taalrol en aan 4 kandidaten van de Nederlandse taalrol;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel IV.22, § 1, van het Wetboek van economisch recht, de assessoren worden benoemd ten belope van maximum 20 en ingedeeld worden in twee gelijke lijsten, in alfabetische volgorde, volgens de taalgroep waartoe zij behoren, bepaald door de taal van het diploma van master of licentiaat;

Overwegende dat onder de 8 kandidaten van de Franse taalrol die "geschikt" werden bevonden, de kandidaten mevr. Elisabeth van Hecke - de Ghellinck, dhr. Laurent De Muyter, dhr. Alexandre de Streel, dhr.

Martin Favart, dhr. Christian Huveneers, dhr. Norman Neyrinck, dhr.

Grégoire Ryelandt en dhr. Alexis Walckiers een bredere en meer volledige motivatie voor de functie, een goede technische kennis van het mededingingsrecht, van het Europese en Belgische mededingingsbeleid alsook van het economisch recht en de economie hebben dan de kandidaten dhr. Olivier Gutt en dhr. David Szafran die "minder geschikt" werden bevonden. Deze 8 kandidaten gaven blijk van een betere communicatiestijl en functionele taalvaardigheid dan dhr.

Olivier Gutt en dhr. David Szafran. Deze 8 kandidaten gaven ook blijk van een ruimere analytische geest, een vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen dan dhr. Olivier Gutt alsook een beter vermogen om samen te werken, te overtuigen en te adviseren dan dhr. David Szafran;

Overwegende dat de Minister van Economie, op basis van de verslagen van de examencommissie besloten heeft, om de 8 voornoemde kandidaten voor te dragen, die "geschikt" werden bevonden, voor de functies van assessoren in de Franstalige taalgroep;

Overwegende dat onder de 8 kandidaten van de Nederlandse taalrol die "geschikt" werden bevonden, de kandidaten dhr. Jan Blockx, mevr.

Isabelle Buelens, dhr. Kris Dekeyser, dhr. Gerben Pauwels, dhr. Pieter Van Cleynenbreugel, mevr. Carmen Verdonck, dhr. Chris Verleye en dhr.

Frank Wijckmans een bredere en meer volledige motivatie voor de functie, een goede technische kennis van het mededingingsrecht, van het Europese en Belgische mededingingsbeleid alsook van het economisch recht en de economie hebben dan mevr. Caroline Cauffman, dhr.

Christian Hocepied, dhr. Frank Naert en dhr. Freddy Van Den Spiegel die "minder geschikt" werden bevonden. Deze 8 kandidaten gaven blijk van een betere communicatiestijl en functionele taalvaardigheid dan mevr. Caroline Cauffman, dhr. Christian Hocepied, dhr. Frank Naert en dhr. Freddy Van Den Spiegel. Deze 8 kandidaten gaven ook blijk van een ruimere analytische geest dan mevr. Caroline Cauffman en dhr.

Christian Hocepied. Deze 8 kandidaten gaven blijk van een beter vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen, samen te werken, te overtuigen en te adviseren en een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan dhr. Freddy Van Den Spiegel;

Overwegende dat de Minister van Economie, op basis van de verslagen van de examencommissie besloten heeft, om de 8 voornoemde kandidaten voor te dragen, die "geschikt" werden bevonden, voor de functies van assessoren in de Nederlandstalige taalgroep;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit sluiten houdende vaststelling van het programma en de nadere regels van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een mandaat van zes jaar, tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de Franse taalrol: 1° dhr.Laurent De Muyter, Diploma of Advanced Studies in European Law (Europacollege), LLM in International and European Law (Durham, UK), Licentiaat in de Rechten (ULB); 2° dhr.Alexandre de Streel, Doctoraat in juridische wetenschappen (Institut Universitaire Européen, Florence), Licentiaat in de Economische wetenschappen (UCL), Licentiaat in de Rechten (ULB); 3° dhr.Martin Favart, Magister Juris in European and Comparative Law (LLM), (University of Oxford), Licentiaat in de Rechten (UCL); 4° dhr.Christian Huveneers, Doctoraat in de Rechten, (UCL), Licentiaat in de Economie, (UCL), Master of Arts in Economics (KUL); 5° dhr.Norman Neyrinck, aanvullende Master in Europees Mededingingsrecht en in Intellectueel Eigendomsrecht Rechtsfaculteit (Université de Liège), Licentiaat Rechtsfaculteit (ULB); 6° dhr.Grégoire Ryelandt, Instituut voor Europese Studies (ULB), Licentiaat in de Rechten (UCL); 7° mevr.Elisabeth van Hecke - de Ghellinck, Doctoraat in de Economie (UCL), Master in de Economie (UCL); 8° dhr.Alexis Walckiers, Doctoraat in de Toegepaste Micro-economie (ULB), Research master in economics (ULB), Licentiaat in de Economie (ULB).

Art. 2.Worden benoemd, voor een mandaat van zes jaar, tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de Nederlandse taalrol: 1° dhr.Jan Blockx, Doctoraat in de Rechten (Universiteit Antwerpen), Postgraduate diploma in EC competition law (King's College London, VK), Master in de Rechten (KUL), Licentiaat in de wijsbegeerte (KUL); 2° mevr.Isabelle Buelens, Master of Laws in Corporate and Commercial Law (LLM), (King's College, University of London), Licentiaat in de Rechten (KUL); 3° dhr.Kris Dekeyser, Licentiaat in de Rechten (VUB), Licentiaat in de Romaanse Filologie (KUL); 4° dhr.Gerben Pauwels, Postacademische opleiding Milieurecht, Postacademische opleiding Ruimtelijk Ordeningsrecht, Licentiaat in de Rechten (KUL) ; 5° dhr.Pieter Van Cleynenbreugel, Doctor of Philosophy (KUL),LL.M. Law (Harvard Law School), Master of Laws (KUL); 6° mevr.Carmen Verdonck, LL.M In European Law (University of Bristol), Licentiaat in de Rechten (KUL); 7° dhr.Chris Verleye, Master in Law (UGent), Degree in European Law (UGent), Advance Community Law Training Programme (College of Europe), Degree in Health Economics (EHSAL); 8° dhr.Frank Wijckmans, Licenciaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen), LL.M. (University of Virginia).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt op alle zaken waarin op die dag nog geen met redenen omkleed voorstel van beslissing is overgemaakt aan het Mededingingscollege.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 10 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^