Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 mei 2013
gepubliceerd op 27 mei 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011253
pub.
27/05/2013
prom.
21/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/21/2013011253/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen IV.17, § 2, eerste lid; IV.22, § 3; IV.24, § 2 en IV.26, § 1, tweede lid, van boek IV « Bescherming van de mededinging »;

Gelet op advies 53.030/1 van de Raad van State gegeven op 5 april 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bekwaamheidsexamen voor de functies van voorzitter, van assessor en van auditeur-generaal omvat de volgende proeven : 1° een mondelinge proef omtrent de kennis van het mededingingsrecht en van het mededingingsbeleid zowel op Europees als op Belgisch vlak, het economisch recht, en de economie;2° een mondelinge proef omtrent de nuttige ervaring voor het uitoefenen van het ambt;3° een mondelinge proef omtrent de functionele kennis van het Engels;4° voor de kandidaten van het Franse taalrol, een mondelinge proef omtrent de functionele kennis van het Nederlands;5° voor de kandidaten van het Nederlandse taalrol, een mondelinge proef omtrent de functionele kennis van het Frans.

Art. 2.Het bekwaamheidsexamen voor de functie van directeur juridische studies omvat de volgende proeven : 1° een mondelinge proef omtrent de kennis van het mededingingsrecht en van het mededingingsbeleid zowel op Europees als op Belgisch vlak, het economisch recht, en de beginselen van economie;2° een mondelinge proef omtrent de nuttige ervaring voor het uitoefenen van het ambt.

Art. 3.Het bekwaamheidsexamen voor de functie van directeur economische studies omvat de volgende proeven : 1° een mondelinge proef omtrent de toepassing van de economische theorie op de inbreuken op het mededingingsrecht en omtrent het mededingingsbeleid zowel op Europees als op Belgisch vlak;2° een mondelinge proef omtrent de nuttige ervaring voor het uitoefenen van het ambt.

Art. 4.De jury voor het bekwaamheidsexamen wordt aangesteld door de minister bevoegd voor Economie.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

^