Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022020349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 10/02/2022 pub. 04/03/2022 numac 2022030328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 10/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de centrale nummerdatabank type koninklijk besluit prom. 10/02/2022 pub. 12/04/2022 numac 2022020433 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022030896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/02/2022 pub. 01/03/2022 numac 2022031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 april 1997 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 10/02/2022 pub. 03/03/2022 numac 2022031040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 10/02/2022 pub. 04/03/2022 numac 2022040099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals Brabant type ministerieel besluit prom. 10/02/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022030926 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 10/02/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022200967 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 10 FEBRUARI 2022 - Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 24 januari 2022 betreffende de bestrijding van doping in de sport

beschikking

type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 02/03/2022 numac 2022030856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en bij lottrekking uitgenodigde burgers door het Parlement of de Verenigde Vergadering type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 02/03/2022 numac 2022030855 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en bij lottrekking uitgenodigde burgers door het Parlement of de Verenigde Vergadering type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 11/03/2022 numac 2022030851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en tot opheffing van het stelsel van afwijkingen waarbij het gebruik van verschillende middelen voor het vangen en doden van duiven wordt toegestaan type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opheffing van de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 21/02/2022 numac 2022200961 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2018 tot uitvoering van artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslagen aan kinderen ouder dan achttien jaar type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 22/02/2022 numac 2022200927 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 24/02/2022 numac 2022020338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controles in het kader van het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 24/02/2022 numac 2022020340 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de duurzaamheidscriteria van de biomassa voor de productie van energie en de broeikasgasemissiereductiecriteria en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2022 pub. 25/02/2022 numac 2022031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de gewestelijke kamer van beroep

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022201127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van steun aan zelfstandigen en aan ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 hun deuren hebben moeten sluiten of die getroffen zijn door beslissingen ingevolge de coronavirus COVID-19 crisis type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 28/02/2022 numac 2022201128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van steun aan zelfstandigen en aan ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren hebben moeten sluiten of die getroffen zijn door beslissingen ingevolge de coronavirus COVID-19 crisis type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 02/03/2022 numac 2022201209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022030946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde vormen van vervoer van landbouwhuisdieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de l'Attert et affluents" te Nobressart, Nothomb, Thiaumont en Tontelange en tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 november 1985 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Vallée de la Nothomb" type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Plateau des Sorcières à Clairefontaine" te Autelbas type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Carrières" te Thiaumont en Tontelange en Châtillon (Saint-Léger) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Marais de la Haute Semois" te Vance en Hachy en Heinsch (Aarlen) en tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 juni 1992 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Vikkers-Tortru" type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Minière de Halanzy" te Halanzy en tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 augustus 2002 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Halanzy" te Aubange type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "L'Illé et alentours" te Etalle en Sainte-Marie-sur-Semois type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Crons du Bassin de Laclaireau" te Buzenol en Saint-Léger en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 5 september 2002 tot oprichting van het geleid domaniaal natuurreservaat "Cron de Montauban" te Etalle, het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2005 tot oprichting van het geleid domaniaal natuurreservaat "Crons de la Haie de Han de Saint-Léger" te Saint-Léger en het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 2015 tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat "Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger" te Saint-Léger

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2022 pub. 08/04/2022 numac 2022030927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 12/04/2022 numac 2022031583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot hernieuwing van de erkenning van het erkende natuurreservaat "Fouches" te Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 12/04/2022 numac 2022031584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot hernieuwing van de erkenning van het erkende natuurreservaat "Sampont" te Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031585 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en de hernieuwing van de erkenning van het erkende natuurreservaat "Breuvanne" te Tintigny, Habay en Chiny type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031586 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Domaine provincial de Chevetogne" te Chevetogne en Leignon type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek, tot intrekking van erkende percelen, tot hernieuwing van de erkenning en tot opheffing van de voormalige besluiten tot erkenning van het erkende natuurreservaat "Prés Rosières" te Lessen type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031590 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uibreiding van de omtrek, hernieuwing van de erkenning en wijziging van de naam van het reservaat in erkend natuurreservaat "Tourbière de Logbiermé" te Trois-Ponts type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031589 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1999 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Vallée du Holzbach" type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031591 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het erkende natuurreservaat "Vallon de Souhy-Reharmont" te Lierneux en Trois-Ponts type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031588 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het erkende natuurreservaat "Vallée de l'Eau Rouge" te Malmédy type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 21/04/2022 numac 2022031592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot hernieuwing van de erkenning van het erkende natuurreservaat "Colanhan" te Lierneux en Vielsalm type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031379 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Louftémont-Vlessart" te Anlier type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031381 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de l'Anlier et affluents" te Fauvillers, Habay-la-Neuve en Anlier en Witry (Léglise) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031380 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de l'Anlier et affluents" te Fauvillers, Habay-la-Neuve en Anlier en Witry (Léglise) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031382 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de l'Arlune et affluents" te Habay-la-Neuve en Anlier (Léglise) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Civanne et affluents » te Rulles en Assennois en Mellier (Léglise) en Rossignol (Tintigny) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de la Breedbaach et affluents" te Nobressart , Habay-la-Neuve en Martelange type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031386 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Sûre et affluents » te Hollange en Fauvillers type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Mellier et affluents » te Rulles en Assennois, Léglise en Mellier (Léglise) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031387 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Wisbich et affluents » te Fauvillers, Anlier en Martelange type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031388 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de la Rulles et affluents » te Habay-la-Neuve , Anlier (Léglise) en Martelange type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée des Vieilles Roches et affluents" te Assennois type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022031390 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Vallées du Fourneau et de la Mandebras" te Houdemont en Rulles , Mellier (Léglise)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2022 pub. 23/05/2022 numac 2022040891 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij de beheersovereenkomst van het Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Marche" te Gérouville type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Vire" te Musson en Mussy-la-Ville , Bleid, Latour, Ruette en Saint-Mard (Virton) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Batte" te Musson et tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juni 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Musson", het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Crassier de Musson" te Musson en het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Pré Fleuri" te Musson type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031264 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Chevratte" te Meix-devant-Virton en Villers-la-Loue en Bellefontaine (Tintigny) et tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juni 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Chautière", het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Pré des Aulnes" te Meix-devant-Virton en het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2006 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Gore Aubrion" te Meix-devant-Virton type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031266 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Semois" te Jamoigne en Termes , en Saint-Vincent en Tintigny (Tintigny) et tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2002 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Marais de Prouvy et Rawez » te Chiny en Tintigny, het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « La Praille » te Chiny en het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 betreffende de uitbreiding van het domaniale natuurreservaat « Marais de Prouvy et Rawez » te Chiny en Tintigny

document

type document prom. 10/02/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022201550 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van 19 december 2019 houdende aanwijzing van een afgevaardigde van de minister van Begroting voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Eifel Gen.m.b.H." type document prom. 10/02/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022201831 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het betaald educatief verlof type document prom. 10/02/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022201829 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs

erratum

type erratum prom. 10/02/2022 pub. 05/05/2022 numac 2022031957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement. - Erratum

protocol

type protocol prom. 10/02/2022 pub. 23/05/2022 numac 2022040950 bron brussels hoofdstedelijk gewest, franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest en ministerie van de franse gemeenschap Protocolakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap over de creatie van kinderopvangplaatsen voor de periode 2021-2026

erratum

type erratum prom. 10/02/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022033134 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 10/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022030887 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot wijziging van de Beslissing van 20 december 2021 houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel LAGEVRIO voor de behandeling van COVID-19
^