Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 mei 2024
gepubliceerd op 31 mei 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het opleidingsrecht voor alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt en de monitoring van het percentage van personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2024004497
pub.
31/05/2024
prom.
18/05/2024
ELI
eli/besluit/2024/05/18/2024004497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MEI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het opleidingsrecht voor alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt en de monitoring van het percentage van personen met een handicap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, het artikel 4, § 2, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003002193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage sluiten houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2023 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting van 14 december 2023;

Gelet op het artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 17 januari 2024;

Gelet op het protocol nr. 838 van 19 februari 2024 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 februari 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de ingediende aanvraag tot advies ingeschreven onder het nummer 75.680/4 op 22 februari 2024 van de rol werd afgevoerd;

Gelet op artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Artikel 1.In artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 juni 2007, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Dit recht op opleiding omvat een minimum van gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar voor elke individuele rijksambtenaar. Het gemiddelde wordt bekeken over een periode van vijf jaar.".

Art. 2.Artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 juni 2007, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.- Dit artikel is ook van toepassing op het personeel dat bij arbeidsovereenkomst is in dienst genomen.".

HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Art. 3.In artikel 14, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de program-matorische federale overheidsdiensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Art. 4.In artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK IV.- - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art. 5.In artikel 14, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK V.- - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003002193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 6.In artikel 15, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003002193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage sluiten houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties

Art. 7.In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage sluiten houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 april 2024, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het derde lid worden de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de ambtenaren van de consulaire carrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking niet in aanmerking genomen om het personeelsbestand van deze overheidsdienst vast te leggen."

HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Art. 8.In artikel 14, van het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Art. 9.In artikel 15, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen

Art. 10.In artikel 31, § 2, van het koninklijk besluit 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van artikel 7 dat uitwerking heeft met ingang van 2 mei 2024.

Art. 12.De minister bevoegd voor ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER


^