Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 10 juni 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030959
pub.
10/06/2020
prom.
06/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/06/2020030959/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Titel IV van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten - houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing - met betrekking tot de wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit beoogt inzonderheid de procedure tot toekenning van de Belgische nationaliteit opengesteld voor migranten van de tweede generatie rechtstreeks te integreren in het herstelde artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - hierna WBN. Vanuit die optiek machtigt artikel 11bis, § 4, tweede en zevende lid, WBN, Uwe Majesteit om reglementaire bepalingen te nemen teneinde de exhaustieve lijst van de akten en stavingsstukken te bepalen die bij verklaring tot toekenning van de nationaliteit moeten worden gevoegd zoals zij voortvloeien uit de bij wet vastgestelde voorwaarden en teneinde het model vast te stellen van het formulier inzake de kennisgeving van de ontbrekende stukken gebruikt in het kader van deze procedure.

Artikel 1 van het ontwerp van besluit legt de lijst in kwestie vast.

De erin opgenomen documenten komen voor het merendeel overeen met degene die limitatief worden opgesomd in de artikelen 5 tot 11 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms"-basis type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen en vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 sluiten tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, rekening houdend met de specifieke kenmerken die eigen zijn aan een procedure tot toekenning van de nationaliteit voorbehouden aan minderjarige kinderen jonger dan twaalf jaar.

Net zoals artikel 14 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms"-basis type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen en vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 sluiten implementeert artikel 3 van dit besluit het beginsel van de administratieve vereenvoudiging in de mate dat sommige gegevens in het Rijksregister beschikbaar zijn voor zover de betrokken persoon er ingeschreven is. Het is bijgevolg niet verantwoord deze informatie bij degene die de verklaring tot toekenning van nationaliteit heeft afgelegd op te vragen. Het is inderdaad zo dat de ambtenaren van de burgerlijke stand toegang hebben tot deze informatie en er bijgevolg over kunnen beschikken.

Artikel 4 van dit besluit legt aan de overheden, bevoegd inzake de verkrijging van de Belgische nationaliteit, op om aan de belanghebbende alle stavingsstukken terug te bezorgen die hij overgemaakt heeft met betrekking tot zijn aanvraag of zijn nationaliteitsverklaring, en dit wanneer deze procedure definitief afgesloten is, wat betekent: - Wanneer de procedure geleid heeft tot de inschrijving van de belanghebbende als Belg in de registers na positief advies van de Procureur des Konings, afwezigheid van dit advies binnen de wettelijke termijn van vier maanden of in de hypothese van een definitieve gerechtelijke uitspraak dat het negatief advies van de procureur des Konings ongegrond verklaart; - Wanneer de procedure geleid heeft tot een negatief advies van het parket waartegen de belanghebbende binnen de geboden wettelijke termijn geen beroep heeft ingesteld, waardoor hij op die manier impliciet de aan hem betekende weigering om de Belgische nationaliteit te bekomen, heeft aanvaard.

De verplichting om de stukken in verband met de procedure terug te bezorgen, heeft natuurlijk geen betrekking op de gegevens waartoe de bevoegde overheid rechtstreeks toegang heeft - welke hij bijgevolg niet mag opvragen aan de belanghebbende - en die gepreciseerd worden in artikel 14 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms"-basis type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen en vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 sluiten betreffende de administratieve vereenvoudiging.

Het huidig besluit eerbiedigt op die manier een fundamenteel principe van de algemene verordening gegevensbescherming, dat erin bestaat dat persoonsgegevens niet langer mogen bewaard worden dan nodig voor de realisatie van het verwerkingsdoel.

Teneinde te beantwoorden aan de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar advies n° 157/2019 van 27 september 2019, dat enerzijds de noodzaak om de verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen benadrukt, en anderzijds er op wijst de bewaringstermijnen vast te leggen voor de documenten die aan de Procureur des konings en aan de adviserende instanties worden verzonden, is het voortaan bepaald in artikel 4 dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de verwerkingsverantwoordelijke zal zijn. Deze bepaling regelt eveneens het lot van het afschrift van het dossier van de belanghebbende dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de Procureur des konings en aan de adviserende instanties wordt verzonden aan het einde van de procedure.

Daarentegen betekent de vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit betreffende de oprichting van een centrale gegevensbank waarin de volledige dossiers door de verschillende actoren geraadpleegd kunnen worden, een grootschalige investering die in de context van lopende zaken niet kan overwogen worden. De oprichting van een centrale gegevensbank zou bovendien de delegatie verleend aan de Koning door artikel 11bis, § 4, zevende lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, overschrijden.

Dit ontwerp van besluit houdt rekening met alle opmerkingen geformuleerd door de Raad van State in advies n° 66.471/2/V en 67.058/2 van 27 augustus 2019 en 30 maart 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, 1ste alinea, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 67.058/2 van 30 maart 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring' Op 2 maart 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie van Gebouwen, en minister van Europese Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 30 maart 2020. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, Sébastien VAN DROOGHENBROECK en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Roger WIMMER, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 30 maart 2020.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft op 27 augustus 2019 advies 66.471/2/V gegeven over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring'.

Wanneer de afdeling Wetgeving van de Raad van State een advies heeft gegeven, heeft ze, volgens een vaste adviespraktijk, haar bevoegdheid betreffende de onderzochte bepalingen opgebruikt en komt het haar derhalve niet toe om zich daarover opnieuw uit te spreken, ongeacht of die bepalingen ongewijzigd zijn gebleven dan wel zijn herzien om rekening te houden met de opmerkingen die in het eerste advies zijn geformuleerd. In dat laatste geval spreekt de Raad van State zich niet uit over de vraag of die opmerkingen al dan niet correct zijn gevolgd.

Dit advies gaat dus enkel over de artikelen 4 en 5, partim.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP 1. In het vierde lid van de aanhef dient het volgende te worden geschreven: "Gelet op de adviezen 66.471/2/V en 67.058/2 van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2019 en 30 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;". 2. In artikel 5, tweede lid, van het ontwerp dienen de woorden "artikel 11 bis, § 1" te worden vervangen door de woorden "artikel 11bis, § 4".3. In de Nederlandse tekst van het ontwerp staat er 2 keer "Art.5".

De tweede vermelding dient vervangen te worden door "Art. 6".

DE GRIFFIER Béatrice DRAPIER DE VOORZITTER Pierre VANDERNOOT

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 66.471/2/V van 27 augustus 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring' Op 22 juli 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice Eerste Minister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege(1) verlengd tot 5 september 2019 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring'.

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 27 augustus 2019. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Wanda VOGEL en Christine HOREVOETS, staatsraden, Christian BEHRENDT, assessor, en Béatrice DRAPIER, griffier. Het verslag is uitgebracht door Roger WIMMER, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 27 augustus 2019.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAAND VORMVEREISTE Krachtens artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, dient de toezichthoudende autoriteit, in casu de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', geraadpleegd te worden bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

Gelet op het feit dat met dit ontwerp uitvoering gegeven wordt aan artikel 11bis, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, naar luid waarvan de Koning bepaalt welke akten en stavingsstukken bij een verzoek tot nationaliteitsverklaring gevoegd moeten worden, dient dit ontwerp om advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit voorgelegd te worden.

Er dient dan ook op toegezien te worden dat dit voorafgaand vormvereiste naar behoren vervuld wordt, waarna in de aanhef vermeld moet worden dat dit vormvereiste vervuld is.

Indien die raadpleging aanleiding zou geven tot wijzigingen aan de tekst die niet voortvloeien uit het gevolg dat aan dit advies gegeven wordt, moeten die wijzigingen nogmaals aan de Raad van State voorgelegd worden.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP 1. Het ontworpen besluit ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 11bis, § 4, tweede en zevende lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Het eerste lid van de aanhef dient dan ook aangevuld te worden. 2. Artikel 1, 9°, van het ontwerp heeft niet alleen betrekking op het geval waarin één van de ouders of adoptanten afwezig verklaard is maar ook op het geval waarin die persoon vermoedelijk afwezig is.In dat laatste geval is krachtens die bepaling vereist dat het vonnis tot vaststelling van het vermoeden van afwezigheid, gewezen overeenkomstig artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek, overgelegd wordt.

Op dat punt gaat de bepaling in kwestie verder dan wat de Koning krachtens artikel 11bis, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit mag voorschrijven.

Artikel 1, 9°, van het ontwerp en de bijlage bij het ontwerp moeten aldus herzien worden dat elke vermelding van het vermoeden van afwezigheid daaruit weggelaten wordt. 3. In het opschrift van de bijlage dienen de woorden "Bijlage 1" vervangen te worden door het woord "Bijlage". DE GRIFFIER Béatrice DRAPIER DE VOORZITTER Martine BAGUET _______ Nota (1) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. 6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de Belgische nationaliteit, artikel 11bis, § 4, tweede en zevende lid, hersteld bij artikel 140 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 20 februari 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 april 2019;

Gelet op advies 66.471/2/V en 67.058/2 van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2019 en 30 maart 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies 157/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 27 september 2019;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Vaststelling van de akten en stavingstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van de inhoud van het formulier van kennisgeving van de ontbrekende stukken

Artikel 1.De akten en stavingsstukken bedoeld in artikel 11bis, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zijn: 1° het eensluidend afschrift van de akte van geboorte van het kind;2° de eensluidende afschriften van de akten van geboorte van de ouders of adoptanten, waarvoor - naargelang van het geval - de formaliteiten van legalisatie en vertaling moeten zijn vervuld;3° elk document dat de juridische afstammingsband tussen het kind en zijn ouders of adoptanten kan aantonen, waarbij voor voornoemd(e) document(en) - naargelang van het geval - de formaliteiten van legalisatie en vertaling moeten zijn vervuld;4° een getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen van het kind als bewijs van een onafgebroken hoofdverblijf in België sedert zijn geboorte;5° een getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen van de ouders of adoptanten als bewijs van een onafgebroken hoofdverblijf in België tijdens de tien jaar voorafgaand aan de neerlegging van de verklaring;6° in hoofde van één van de ouders of adoptanten: een verblijfsdocument waaruit een verblijf van onbeperkte duur blijkt in de zin van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;7° indien één van de ouders of adoptanten is overleden: het bewijs van overlijden;8° indien één van de ouders of adoptanten in de onmogelijkheid verkeert om zijn wil te kennen te geven: de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de persoon in de onmogelijkheid is bevonden om zijn wil te kennen te geven;9° indien één van de ouders of adoptanten afwezig is verklaard: het vonnis houdende verklaring van afwezigheid gewezen overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek;10° indien één van de ouders of adoptanten verbljft in het buitenland: a) een document tot vaststelling van het verblijf in het buitenland, waarbij - naargelang van het geval - de formaliteiten van legalisatie en vertaling moeten zijn vervuld;b) en het bewijs van instemming met de toekenning van de Belgische nationaliteit door de ouder of adoptant die in het buitenland verblijft;11° voor het verklaarder die een mandataris heeft aangewezen om in zijn plaats de formaliteiten met betrekking tot de nationaliteitsverklaring te vervullen: de bijzondere en authentieke volmacht die is gegeven aan deze mandataris;12° voor de persoon bedoeld in artikel 7 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke beschermingsmaatregel: het bewijs dat de persoon die hem vertegenwoordigt zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn bewindvoerder is.

Art. 2.Het formulier waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeeft welke stukken ontbreken in de verklaring, wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Administratieve vereenvouding

Art. 3.§ 1. Bij de verklaring tot toekenning van de nationaliteit zijn de ouders of adoptanten die zijn geregistreerd in het Rijksregister vrijgesteld van de overhandiging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van: 1° de getuigschriften van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen zoals bedoeld in artikel 1, 4° en 5°, als bewijs van een onafgebroken hoofdverblijf in België - naargelang van het geval - sedert de geboorte of tijdens de tien jaar voorafgaand aan de neerlegging van de verklaring, voor zover het kind en zijn ouders of adoptanten op de datum van de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen, opgericht bij de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;2° een bewijs waaruit een verblijf van onbeperkte duur blijkt in de zin van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert die gegevens aan de hand van het Rijksregister. § 2. De in het Rijksregister opgenomen gegevens bedoeld in § 1 gelden tot bewijs van het tegendeel. § 3. Indien de akten werden opgesteld of overgeschreven in een Belgische gemeente zijn de ouders of adoptanten vrijgesteld van de overhandiging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van: 1° een eensluidend afschrift van de akte van geboorte van het kind zoals bedoeld in artikel 1, 1° ;2° een eensluidend afschrift van het document of de documenten tot vaststelling van hun afstammingsband met het kind zoals bedoeld in artikel 1, 3° ;3° een eensluidend afschrift van het bewijs van overlijden van de ouder of de adoptant zoals bedoeld in artikel 1, 7°. HOOFDSTUK III. - Gegevensbescherming

Art. 4.De ambtenaar van de burgerlijke stand is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, overeenkomstig het artikel 4.7 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), in het kader van de procedure ingeleid op basis van artikel 11bis van het Wetboek van Belgische nationaliteit.

Art. 5.Aan het einde van de procedure zullen de geleverde akten en stavingsstukken door de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk worden terugbezorgd aan de ouders of adoptanten, met uitzondering van de documenten bedoeld in artikel 3.

Het afschrift van het volledige dossier dat conform artikel 11bis, § 4, achtste en negende lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, aan de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de Veiligheid van de Staat wordt gestuurd, zal aan het einde van de procedure door deze overheden onmiddellijk worden vernietigd. HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling

Art. 6.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 6 mei 2020 tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^